Jaarstukken 2019

Balans

Vlottende activa

Onderstaande posten zijn opgenomen tegen nominale waarde

Nog te ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel

Stand per
1-1-2019

Toevoegingen

Ontvangen bedragen

Stand per 31-12-2019

Provincie

ISV Lingewaarden

100.694

0

100.694

0

Totaal

100.694

0

100.694

0

Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

Stand per 1-1-2019

Stand per 31-12-2019

Nog te ontvangen wegens levering goederen en diensten

3.496.006

1.038.092

Vooruitbetaalde bedragen

1.128.114

194.224

Te verrekenen met Veiligheidsregio

166

266

Voorschotten Avri

547.883

0

Werkzaak afrekening 2019

0

32.166

Overige posten

22.679

3.667

Totaal

5.194.847

1.268.415

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15