Jaarstukken 2019

Home

Algemeen

De financiële huishouding van een gemeente werkt in de basis zoals iedere andere financiële huishouding. Naast de jaarlijkse baten en lasten die in de exploitatie staan, kan er voor aanvullende lasten geld uit reserves worden gehaald. Via de balans en de exploitatierekening kan snel inzicht worden verkregen in de financiën van West Betuwe.
In de balans komt de verhouding tussen de bezittingen (activa) en de daarvoor beschikbare eigen middelen (reserves) en financieringsmiddelen van derden (schulden) tot uitdrukking.
In de exploitatierekening wordt duidelijk welke inkomsten de gemeente heeft en waar het geld aan wordt uitgegeven. Het jaarrekeningresultaat is het saldo van de inkomsten en uitgaven in dat jaar (gerealiseerd totaalsaldo baten en lasten) en de verrekening met de reserves (gerealiseerd resultaat). Het saldo van inkomsten en uitgaven voor verrekening met reserves geeft aan of er per saldo middelen aan het eigen vermogen kunnen worden toegevoegd (bij een positief saldo), of dat er middelen aan het eigen vermogen moeten worden onttrokken (bij een negatief saldo).
Gerealiseerd resultaat

Het gerealiseerde resultaat 2019 voor budgetoverhevelingen bedraagt 4.990.657 euro. Dit is het resultaat ten opzichte van de laatste begrotingswijziging in december 2019.

In onderstaande tabel ziet u hoe het overzicht van het resultaat:

Bedragen x 1.000

Financieel resultaat

Begroot na wijziging

Werkelijk

Verschil

Baten

137.165

128.943

-8.222

Lasten

-141.167

-123.934

17.233

Gerealiseerd totaalsaldo baten en lasten

-4.002

5.009

9.011

Onttrekkingen uit de reserves

16.975

12.712

-4.263

Toevoegingen aan de reserves

-12.975

-12.731

244

Gerealiseerd resultaat voor overhevelingen

0

4.991

4.991

Budgetoverhevelingen
In 2019 zijn  niet alle activiteiten, waarvoor een incidenteel budget beschikbaar is, geheel of gedeeltelijk afgerond. Wij stellen voor om de volgende budgetten over te hevelen naar 2020 zodat de activiteiten afgerond kunnen worden. Een groot deel van de budgetten is pas in december 2019 verkregen via het gemeentefonds (Decembercirculaire 2019).

Bedragen x 1.000

Budgetoverhevelingen

Accountantskosten

68

Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie

71

Klimaatmiddelen Transitievisie Warmte

202

Klimaatmiddelen Transitievisie Wijkaanpak

10

Klimaatmiddelen Transitievisie Energieloketten

40

Jaarrekening

18

Bevordering toerisme

22

Cultuurhistorische waarde

56

Totaal budgetoverhevelingen

487

Toelichting budgetoverhevelingen

Accountantskosten
De controle over het boekjaar 2019 wordt in 2020 afgerond. In 2019 was voor het eerste jaar na fusie een hoger bedrag voor de accountantscontrole beschikbaar (159.170 euro) dan vanaf 2020 (100.000 euro) beschikbaar is. In 2019 hebben we 36.500 euro meerwerkkosten voor de controle 2018 betaald. Over boekjaar 2019 verwachten wij nog minimaal 65.000 euro te moeten betalen. Daarom stellen we voor het restantbudget over 2019 over te hevelen naar 2020.

Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie
In de Decembercirculaire 2019 zijn deze gelden beschikbaar gesteld. Uitgaven worden in 2020 gemaakt

Klimaatmiddelen Transitievisie Warmte
In de Decembercirculaire 2019 zijn deze gelden beschikbaar gesteld. Uitgaven worden in 2020 gemaakt

Klimaatmiddelen Transitievisie Wijkaanpak
In de Decembercirculaire 2019 zijn deze gelden beschikbaar gesteld. Uitgaven worden in 2020 gemaakt

Klimaatmiddelen Transitievisie Energieloketten
In Decembercirculaire 2019 zijn deze gelden beschikbaar gesteld. Uitgaven worden in 2020 gemaakt

Jaarrekening   
Diverse jaarrekeningwerkzaamheden hebben vertraging opgelopen of hebben meer tijd gekost waardoor dit niet is afgerond in 2019.

Bevordering toerisme   
De planning was om het beleid met uitvoeringsagenda in 2019 vast te stellen. Dit heeft vertraging opgelopen. In 2020 stellen we het beleid op. Het over te hevelen budget hebben we nodig voor het opstellen van dit beleid. .

Cultuurhistorische waarde   
In 2019 lukte het niet om de activiteiten rondom cultuurhistorische waarde te harmoniseren. In 2020 voeren we dit uit. Het over te hevelen bedrag gebruiken we voor deze harmonisatie.

Resultaat na budgetoverhevelingen
Het resultaat na budgetoverhevelingen bedraagt:

Bedragen x 1.000

Gerealiseerd resultaat na budgetoverhevelingen

Gerealiseerd resultaat

4.991

Budgetoverhevelingen

487

Totaal

4.504

Afwijkingen per programma
Om een goed beeld te krijgen van de oorzaak van afwijkingen laat de volgende tabel zien binnen welke programma’s verschillen optreden en hoe groot die verschillen zijn.

Bedragen x 1.000

Programma

Saldo na December wijziging

Saldo jaarrekening 2019

Resultaat 2019

1. Bestuur en Ondersteuning 

-20.473

-20.062

411

2. Veiligheid 

-5.130

-5.113

17

3. Verkeer, Vervoer en Waterstaat

-7.372

-5.152

2.220

4. Economie 

-373

-109

264

5. Onderwijs 

-4.575

-3.842

733

6. Sport, Cultuur en Recreatie 

-8.069

-7.873

196

7. Sociaal Domein en Volksgezondheid 

-33.281

-34.822

-1.541

8. Duurzaamheid en Milieu

455

-355

-810

9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing 

-2.847

-1.592

1.255

10. Financiering en Algemene dekkingsmiddelen

81.664

83.910

2.246

Totaal

0

4.991

4.991

Hieronder worden de grootste afwijkingen toegelicht. Voor een uitgebreide analyse per programma verwijzen wij u naar de financiële analyses bij de jaarrekening.

Bedragen x 1.000

Belangrijkste verschillen ten opzichte van gewijzigde begroting

Bedrijfsvoeringskosten

Voordeel

808

Automatisering

Nadeel

-322

Pensioenvoorziening

Nadeel

-781

Gladheid, straatreiniging, onkruid

Voordeel

205

Grondexploitaties

Voordeel

167

Leerlingenvervoer

Voordeel

188

Onderhoud groen - baggeren

Nadeel

-199

Inkomensvoorzieningen en participatie

Voordeel

544

Jeugd/WMO

Nadeel

-2.273

Vrijval onderhoudsvoorzieningen

Voordeel

3.794

Voorziening begraafplaats

Nadeel

-340

Milieubeheer

Nadeel

-412

RO opbrengsten

Voordeel

132

Grondexploitaties - woningbouw

Voordeel

809

Omgevingsleges

Voordeel

201

Algemene Uitkering

Voordeel

747

Treasury - rente

Voordeel

463

Stelposten Algemene uitkering

Voordeel

920

Overige kleine verschillen

Voordeel

340

Totaal afwijkingen

4.991

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15