Jaarstukken 2019

Balans

Vlottende activa

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Uitzettingen in 's Rijks schatkist
De regeling schatkistbankieren decentrale overheden verplicht gemeenten eventuele overschotten in liquide middelen, die uitkomen boven een grensbedrag van 0,75 procent het begrotingstotaal, te storten op een speciale bankrekening die de gemeente aanhoudt bij het Ministerie van Financiën. Het storten gebeurt dagelijks via het afromen van het saldo van de BNG rekening.

Het saldo schatkistbankieren per 31-12-2019 bedraagt 374.190 euro.

Rekening-courant verhoudingen met het Rijk
Het saldo op de balans per 31-12-2019 van 341.394 euro heeft betrekking op de rekening courant verhouding met de SVn. (Stimuleringsregeling Volkshuisvesting)

Overige Vorderingen
De overige vorderingen (exclusief openbare lichamen) zijn per saldo per 31-12-2019 8.080.781 euro. Hierop is een voorziening dubieuze debiteuren in mindering gebracht van 1.353.211 euro.

Vorderingen op openbare lichamen

Stand per 1-1-2019

Stand per 31-12-2019

Ministeries

34.243

46.492

Provincies

0

0

Gemeenten

0

214.854

Waterschappen

0

282.879

Gemeenschappelijke regelingen

562.439

2.213.002

Belastingdienst

6.610.732

8.440.499

Totaal

7.207.414

11.197.726

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

Stand per 1-1-2019

Stand per 31-12-2019

Schatkistbankieren

720.452

374.930

Totaal

720.452

374.930

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

Verslagjaar 2019

(1) Drempelbedrag

Drempelbedrag

999

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

2.457

2.078

526

601

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder drempelbedrag

0

0

474

399

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding drempelbedrag

1.458

1.079

0

0

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

133.222

(4b)

133.222

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat € 500 miljoen te boven gaat

0

(1) = (4b) * 0,0075 + (4c) * 0,002 met een minimum van €250.000

Drempelbedrag

999

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

221.125

189.130

48.349

55.259

(5b)

Dagen in kwartaal

90

91

92

92

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalciijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

2.457

2.078

526

601

Overige vorderingen

Stand per 1-1-2019

Stand per 31-12-2019

Debiteuren algemeen (inclusief belastingen)

14.960.322

5.883.451

Debiteuren sociale zaken

-264.523

2.162.655

Subtotaal Debiteuren

14.695.798

8.046.106

Af: voorziening dubieuze debiteuren

-430.560

-1.349.480

Totaal

14.265.239

6.696.626

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15