Jaarstukken 2019

Home

Algemeen

Tijdig bakens verzetten

Bij haar start presenteerde de nieuwe gemeente West Betuwe een structureel sluitende meerjarenbegroting. De verkoop van aandelen Eneco heeft nog niet zo lang geleden een fors bedrag opgeleverd en nu laat de voorliggende jaarrekening 2019 een positief resultaat zien van afgerond vijf miljoen euro. Dit resultaat toont aan, dat onze dagelijkse bedrijfsvoering prima op orde is. Bij elkaar opgeteld een positief beeld. Het gaat goed met West Betuwe. Inmiddels zal om te voldoen aan allerlei voorgeschreven financiële richtlijnen en als gevolg van het nog te nemen raadsbesluit, over dit resultaat, het bedrag nagenoeg volledig worden bestemd.

Belangrijk bij het voeren van een  financieel verantwoord beleid ligt is het goed oog te houden op mogelijke risico’s en ontwikkelingen om ons heen die een positief  beeld in negatieve zin kunnen kantelen. Waar en wanneer nodig moet je daarop tijdig anticiperen. Dat  brengt ons bij een nuancering van de eerste alinea.  Er is op dit moment allerminst reden tot paniek, maar er is wel reden tot zorg.

Bij het resultaat van 2019 behoort de kanttekening dat het vooral te danken is aan incidentele meevallers op verschillende beleidsterreinen. Hoe welkom ook, hiermee kun je structurele uitgaven niet afdekken. We hebben én voorzien voor de nabije toekomst forse financiële tegenvallers binnen het Sociaal Domein, waar overigens vele gemeenten in Nederland mee te maken hebben. Ook pakt  de toekomstige herverdeling van de uitkering uit het Gemeentefonds hoogstwaarschijnlijk voor West Betuwe negatief uit. De nog niet geheel afgeronde afstemming  van wisselend beleid vanuit de drie voormalige gemeenten (harmonisatieslag) laat zien dat we ook binnen verschillende beheerplannen tegenvallers kunnen verwachten. Vooral het achterstallig onderhoud van wegen baart ons zorgen. Uitgesteld onderhoud creëert immers hogere kosten voor de toekomst. Tenslotte zijn de incidentele en mogelijk structurele gevolgen van de bestrijding van het Coronavirus op dit moment nog nauwelijks te voorspellen. Wel durven we te voorspellen dat lang niet alle gevolgen door de Rijksoverheid zullen worden gecompenseerd.

Kortom, zwaar weer op komst en tijd om de bakens te verzetten. Dat moet weloverwogen gebeuren. Inmiddels loopt er een onderzoek naar de verschillende mogelijkheden, zowel aan de kant van de inkomsten als aan de kant van de uitgaven.  Uitgangspunten voor het college daarbij zijn een structureel evenwichtige begroting, behoud van voorzieningen en acceptabele lasten voor inwoners en bedrijven. Ongetwijfeld komt bestuurlijk West Betuwe voor lastige keuzes te staan. Keuzes die op onderdelen onvermijdelijk grote gevolgen zullen hebben en dus vragen om een goede onderbouwing én communicatie. We vertrouwen erop, dat we ook deze lastige opgave samen zullen oplossen.

West Betuwe, juni 2020
College van Burgemeester en Wethouders

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15