Jaarstukken 2019

Balans

Vlottende activa

Voorraden

Onderhanden werk, gronden in exploitatie
De voorraden (onderhanden werk grondexploitatie) betreft de boekwaarde van in exploitatie genomen complexen. De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken) alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten en verminderd met de opbrengst wegens gerealiseerde verkopen.

In het verloopoverzicht zijn de verwachte resultaten voor de opbrengsten gebaseerd op de naar verwachting te realiseren verkoopprijzen, terwijl de nog uit te geven bedragen zijn ontleend aan de kostprijsberekeningen. Waar sprake is van verwachte exploitatieverliezen wordt de waardering gecorrigeerd door middel van een voorziening voor exploitatietekorten. Deze voorzieningen zijn gebaseerd op de netto contante waarde per 1 januari 2020.

Verloopoverzicht grondexploitaties

Boekwaarde
1-1-2019

Investeringen
2019

Opbrengsten
2019

Winstuitname
2019

Boekwaarde
31-12-2019

Voorziening verlieslatende complexen

Boekwaarde
31-12-2019

Hondsgemet Zuid

5.393.864

351.139

105.675

68.531

5.707.859

5.707.859

Hondsgemet Noord

0

14.271.411

13.092

0

14.258.319

14.258.319

Homburg Noord

565.100

20.134

0

0

585.234

307.398

277.836

De Plantage (Meteren)

47.475.543

3.336.186

6.286.419

0

44.525.310

17.363.703

27.161.607

Molenblok (Varik)

3.367.584

191.034

102.181

0

3.456.437

1.852.130

1.604.307

Slingerbos (Ophemert)

2.636.744

138.785

0

0

2.775.529

227.555

2.547.974

Haaften Noord

1.039.236

209.215

203.317

0

1.045.134

587.966

457.168

Klingelenberg Noord (Tuil)

932.975

45.510

0

0

978.485

213.252

765.233

A. Mackaylaan (Ophemert)

114.511

2.372

0

0

116.883

116.883

De Eng 2 (Asperen)

461.860

31.643

0

0

493.503

493.503

Herwijnen Oost

3.061.700

223.329

178.547

52.855

3.159.337

3.159.337

Hoge Land III (Heukelum)

-205.688

19.371

979.280

774.062

-391.535

-391.535

Centrumplan Vuren

919.734

1.247.443

858.333

0

1.308.844

472.106

836.738

Spijk achter Dorpshuis

-19.954

-323

0

0

-20.277

-20.277

Totaal

65.743.209

20.087.249

8.726.844

895.448

77.999.062

21.024.110

56.974.952

Verloopoverzicht grondexploitaties

Boekwaarde
31-12-2019

Geraamde nog te maken kosten

geraamde nog te realiseren opbrengsten

Geraamd resultaat (nominale waarde)

Geraamd resultaat (contante waarde)

Hondsgemet Zuid

5.707.859

1.745.374

8.947.505

1.494.272

1.436.246

Hondsgemet Noord

14.258.319

14.302.705

29.680.000

1.118.976

917.950

Homburg Noord

585.234

161.787

433.475

-313.546

-307.398

De Plantage (Meteren)

44.525.310

51.362.004

71.573.940

-24.313.374

-17.363.703

Molenblok (Varik)

3.456.437

2.658.464

3.901.434

-2.213.467

-1.852.130

Slingerbos (Ophemert)

2.775.529

2.473.713

5.090.560

-158.682

-227.555

Haaften Noord

1.045.134

90.763

524.176

-611.721

-587.966

Klingelenberg Noord (Tuil)

978.485

436.678

1.170.203

-244.960

-213.252

A. Mackaylaan (Ophemert)

116.883

45.242

346.296

184.171

180.562

De Eng 2 (Asperen)

493.503

33.839

568.000

40.658

39.861

Herwijnen Oost

3.159.337

1.216.325

4.937.916

562.254

529.823

Hoge Land III (Heukelum)

-391.535

209.804

297.521

479.252

460.642

Centrumplan Vuren

1.308.844

669.001

1.486.667

-491.178

-472.106

Spijk achter Dorpshuis

-20.277

543.205

658.253

135.325

127.520

Totaal

77.999.062

75.948.904

129.615.946

-24.332.020

-17.331.506

De resultaten tegen netto contante waarde per 1 januari 2020 zijn berekend op basis van de in het BBV voorgeschreven disconteringspercentage van 2%. Voor de plannen met een negatief resultaat wordt ter dekking van dit verlies conform het BBV een bedrag opgenomen in de verliesvoorziening grondexploitatie. Bij de nog te maken kosten is rekening gehouden met een kostenstijging van 2,5% voor de middellange termijn (2020-2023) en 2% voor de lange termijn (2024 en verder). Bij de nog te realiseren opbrengsten is rekening gehouden met een opbrengstenstijging van 1,5% voor de middellange termijn (2020-2023) en 1% voor de lange termijn (2024 en verder). Voor De Plantage wordt hiervan afgeweken met geraamde opbrengstenstijgingen in 2022-2022 van 2% en 0% vanaf 2023. Voor de aan de complexen toe te rekenen rente wordt rekening gehouden met 1,25%.
Dit bedrag is gelijk aan het verwachte resultaat tegen contante waarde. In totaal gaat het om een verliesvoorziening van 21.024.110 euro.

Gereed product en handelsgoederen
Dit betreft de boekwaarde per 31 december 2019 van het voormalig gemeentehuis in Asperen. We zijn voornemens tot verkoop van dit pand. Vanwege BBV voorschriften moeten we deze investering daarom opnemen onder de categorie Voorraden.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15