Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Overzicht per taakveld

Taakveld

Begroting voor wijziging 2019

Begroting na wijziging 2019

Rekening 2019

Bedragen x € 1.000

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

0.1 Bestuur

33

6.867

-6.834

5

7.383

-7.378

-17

6.016

-6.032

0.2 Burgerzaken

646

1.385

-739

666

1.835

-1.169

747

1.847

-1.100

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

449

773

-324

542

923

-381

706

918

-213

0.4 Overhead

86

11.710

-11.624

61

12.445

-12.384

825

12.070

-11.245

0.5 Treasury

2.056

160

1.897

2.407

1.504

903

2.267

954

1.313

0.61 OZB woningen

7.105

368

6.737

7.115

369

6.746

7.310

353

6.958

0.62 OZB niet-woningen

5.156

258

4.898

5.184

258

4.926

5.166

246

4.920

0.63 Parkeerbelasting

326

2

325

222

2

221

184

0

184

0.64 Belastingen Overig

4.629

7

4.623

5.026

7

5.020

5.061

159

4.901

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

64.542

0

64.542

65.360

0

65.360

66.108

0

66.108

0.8 Overige baten en lasten

206

2.209

-2.002

206

1.714

-1.507

571

818

-248

0.9 Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

-49

49

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

0

4.063

-4.063

0

3.991

-3.991

0

3.972

-3.972

1.2 Openbare orde en Veiligheid

28

757

-728

28

1.235

-1.206

48

1.256

-1.208

2.1 Verkeer, wegen en water

323

6.154

-5.831

1.227

8.950

-7.723

2.994

7.500

-4.506

2.2 Parkeren

21

56

-35

21

79

-59

24

71

-47

2.3 Recreatieve Havens

0

63

-63

0

112

-112

0

112

-112

2.5 Openbaar vervoer

5

3.825

-3.820

5

3.962

-3.957

7

3.157

-3.150

3.1 Economische ontwikkeling

0

294

-294

0

218

-218

1

209

-209

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

6.866

6.908

-42

7.472

7.583

-111

784

676

109

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

72

53

19

75

49

26

70

44

27

3.4 Economische promotie

174

78

97

174

236

-62

204

204

1

4.1 Openbaar basisonderwijs

10

211

-201

18

258

-239

1

259

-257

4.2 Onderwijshuisvesting

200

2.736

-2.536

87

2.467

-2.380

196

2.423

-2.227

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

775

3.025

-2.250

658

2.812

-2.155

671

2.390

-1.719

5.1 Sportbeleid en activering

0

573

-573

6

542

-536

0

518

-518

5.2 Sportaccommodaties

171

1.131

-960

77

1.065

-988

90

1.025

-935

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

0

466

-466

0

377

-377

0

386

-386

5.4 Musea

5

512

-507

5

538

-533

5

523

-519

5.5 Cultureel erfgoed

1

327

-327

1

399

-399

169

364

-195

5.6 Media

59

1.047

-988

0

1.025

-1.025

0

973

-973

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

319

3.644

-3.325

686

4.729

-4.043

812

5.099

-4.286

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

734

4.972

-4.238

1.160

4.482

-3.322

1.032

4.089

-3.057

6.2 Wijkteams

0

1.872

-1.872

0

1.175

-1.175

0

1.248

-1.248

6.3 Inkomensregelingen

7.660

11.304

-3.645

7.660

10.838

-3.178

7.357

10.335

-2.979

6.4 Begeleide participatie

0

3.755

-3.755

0

3.782

-3.782

0

3.368

-3.368

6.5 Arbeidsparticipatie

0

396

-396

0

803

-803

0

772

-772

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

1.268

-1.268

0

1.320

-1.320

0

1.824

-1.824

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

526

6.137

-5.611

315

6.762

-6.446

272

7.121

-6.849

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

11

5.235

-5.225

11

6.463

-6.453

4

8.263

-8.258

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

0

177

-177

0

346

-346

0

360

-360

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

0

2.621

-2.621

0

2.658

-2.658

0

2.346

-2.346

7.1 Volksgezondheid

0

2.043

-2.043

0

2.259

-2.259

0

2.255

-2.255

7.2 Riolering

9.030

7.516

1.515

8.828

7.127

1.701

7.154

5.512

1.642

7.3 Afval

3.895

3.483

412

3.895

3.500

395

4.081

3.647

434

7.4 Milieubeheer

12

1.240

-1.228

290

1.877

-1.586

-75

1.825

-1.900

7.5 Begraafplaatsen

1.017

1.431

-414

944

1.249

-305

906

1.586

-680

8.1 Ruimtelijke Ordening

259

1.388

-1.129

346

1.336

-991

460

1.185

-725

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

5.435

6.128

-693

14.914

15.373

-459

10.564

10.390

174

8.3 Wonen en bouwen

1.354

2.755

-1.401

1.468

2.752

-1.284

2.183

3.316

-1.133

Saldo taakvelden

124.196

123.379

817

137.165

141.166

-4.000

128.943

123.934

5.010

0.10 Mutaties reserves

10.252

9.844

408

16.975

12.975

4.000

12.712

12.731

-19

Gerealiseerd resultaat

134.447

133.222

1.225

154.141

154.141

0

141.655

136.665

4.991

De samenstellende delen tellen niet altijd op tot de totalen. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15