Jaarstukken 2019

Balans

Reserves

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende bestanddelen:

Reserves
De reserves worden gevormd conform de door de gemeenteraad genomen besluiten. Onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves worden gedaan conform de daartoe strekkende raadsbesluiten. In het jaar 2019 is aan de twee vrije reserves 1,25 procent rente toegevoegd.

Algemene Reserve

Stand per
1-1-2019

Toevoe gingen

Onttrek kingen

Stand per 31-12-2019

Algemene reserve (risicobuffer)

16.593.612

5.514.474

4.490.861

17.617.225

Algemene reserve Grondexploitatie

11.652.008

1.218.156

0

12.870.164

Algemene res. pref. aandelen Vitens

1.592.396

0

0

1.592.396

Algemene res.bonusaandelen BNG

65.038

0

0

65.038

Totaal

29.903.053

6.732.630

4.490.861

32.144.823

Algemene reserve (risicobuffer)
De algemene reserve is bedoeld als risicobuffer voor het opvangen van incidentele of structurele ontwikkelingen. Anderzijds worden meevallers toegevoegd aan de reserve. Aan deze reserve wordt het gewogen gemiddelde van de rente van de aangetrokken financieringsmiddelen  toegevoegd (via resultaatbestemming).

Algemene reserve Grondexploitaties
De algemene reserve Grondexploitaties is gevormd ter voorkoming van fluctuaties in het resultaat als gevolg van de grondexploitatie. Hiermee wordt een solide buffer gecreëerd voor toekomstige risico's. Aan deze reserve wordt het gewogen gemiddelde van de rente van de aangetrokken financieringsmiddelen  toegevoegd (via resultaatbestemming).

Algemene reserve Bonusaandelen BNG en preferente aandelen Vitens
In het verleden zijn door de BNG bonusaandelen uitgegeven ten laste van het resultaat. Bij Vitens zijn aandelen verkocht De aandelen BNG zijn op de balans als bezitting opgenomen. Omdat er voor deze aandelen geen betaling heeft plaatsgevonden, is deze reserve gevormd. Voor de aandelen Vitens is het dividend komen te vervallen.

Bestemmingsreserves

Stand per
1-1-2019

Toevoe gingen

Onttrek kingen

Stand per 31-12-2019

Programma 1

Herindelingsbudget West Betuwe

675.594

3.428.497

1.961.529

2.142.562

Vervangingsinvesteringen ICT

1.160.452

364.991

158.986

1.366.456

Vervangingsinvesteringen Facilitaire zaken

214.627

69.346

12.362

271.611

Revolverende fonds MVI en duurzaamheid

45.972

9.500

0

55.472

Duurzaam (taakveld 0.3)

2.385.245

3.382.146

0

5.767.391

Precariobelasting

11.470.980

0

0

11.470.980

Dekking afschrijving noodstroomv.

63.598

0

7.850

55.748

Frictiekosten voormalig personeel Neerijnen

0

167.000

83.681

83.319

Onderhoud gebouwen

308.438

254.236

146.834

415.841

Programma

2

Bijdrage huisvesting Veiligheidsregio

1.861.026

0

66.465

1.794.561

Programma

3

Mobiliteitsplan

45.000

0

0

45.000

Herinrichting Rijksstraatweg Meteren/GDM

464.056

37.965

426.091

Herinrichting OR Centrum Geldermalsen

965.621

18.454

947.167

Dekking kap.lasten openbare verlichting

173.431

73.822

892

246.361

Bijdrage spoorproject Geldermalsen-Tricht

3.700.000

200.000

3.093.963

806.038

Dekking kap.lasten K+R fietspad Leeuwenstein

90.746

0

3.022

87.723

Dekking kap.lasten Dorpsplein Beesd

266.802

0

7.696

259.107

Dekking kap.lasten R&R wegen

1.171.302

518.383

0

1.689.685

Dekking kap.lasten Herman Kuijkstraat Oost

227.000

0

0

227.000

Dekking kap.lasten parkeerplaatsen De Pluk

150.000

0

0

150.000

Rondweg Tuil Waardenburg

600.000

0

0

600.000

Rehabilitatie wegen

459.408

250.000

159.563

549.845

Programma

4

Economisch actieplan

30.000

0

1.992

28.008

Gebiedsfonds

1.401.537

38.000

0

1.439.537

Dekking kap.lasten Revitalisering BT Homburg

757.580

0

0

757.580

Programma

5

Vervanging inventaris gymlokalen

108.470

0

0

108.470

Onderhoud buitenkant schoolgebouwen

888.260

115.000

196.551

806.709

Dekkingsreserve MFC Haaften

738.958

0

21.113

717.845

Dekking afschrijving inventaris gymlokalen

0

14.440

4.332

10.108

Manifest van Lingewaal

1.818.459

77.000

370.416

1.525.043

Programma

6

Pilot aanpak oneigenlijk gebruik gemeentegrond

15.539

0

0

15.539

Dekking kap.lasten sportterreinen

1.274.412

191.236

39.849

1.425.799

Sport en bewegen

93.501

0

93.501

0

Landschapsontwikkelingsplan

215.160

12.500

0

227.660

Renovatie groen

31.000

0

31.000

0

Opstellen beheerplan groen

43.560

4.840

28.534

19.866

Vervanging tractie

555.116

92.051

88.984

558.182

Buitensportaccommodaties

217.288

37.650

14.410

240.528

Biodiversiteit LOP

258.653

51.000

85.859

223.793

Programma

7

Leefbaarheid

213.156

30.530

0

243.686

Sociaal Domein

1.087.055

2.250.000

2.031.109

1.305.946

Dekking kap.lasten MFC De Pluk

817.800

0

22.103

795.697

Robuust subsidiebeleid

0

200.000

22.000

178.000

Programma

8

Bodemsanering

100.000

0

0

100.000

Duurzaamheid (taakveld 7.4)

322.463

0

124.992

197.471

Groenonderhoud begraafplaatsen

514.604

54.126

78.634

490.096

Programma

9

BGT

28.010

0

28.010

0

Herziening/actualisering bestemmingsplan

33.000

0

33.000

0

Dekking kap.lasten Skaeve Huse

87.721

0

0

87.721

Afbouw diverse complexen

176.556

0

176.556

0

Bovenwijkse voorzieningen

562.548

0

0

562.548

Totaal

38.889.704

11.886.294

9.252.207

41.523.743

Bestemmingsreserves
Hieronder zijn de voor een specifiek doel afgezonderde bestanddelen van het eigen vermogen opgenomen. De aard en reden van de reserves en de toevoegingen en onttrekkingen worden per programma toegelicht:

Bestemmingsreserve voor dekking kapitaallasten:
Voor een efficiënte bedrijfsvoering en ten behoeve van de continuïteit van de vervanging van de bedrijfsmiddelen zijn vervangingsreserves in het leven geroepen. Deze reserves worden vanuit de jaarlijkse exploitatie gevoed. De kapitaallasten komen ten laste van deze vervangingsreserve. Dit betreft reserves voor:

 1. Vervanging ICT en facilitaire zaken
 2. Noodstroomvoorziening
 3. Revolverend fonds Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
 4. Openbare verlichting
 5. Reconstructies en rehabilitaties wegen
 6. Kiss en Ride fietspad Leeuwenstein
 7. Herinrichting Dorpsplein Beesd
 8. Herinrichting Herman Kuijkstraat Oost
 9. Aanleg parkeerplaatsen De Pluk
 10. Revitalisering bedrijventerrein Homburg
 11. Skaeve Huse
 12. Sportterreinen
 13. Buitenkant schoolgebouwen
 14. Manifest van Lingewaal
 15. MFC Haaften
 16. Tractiemiddelen buitendienst
 17. MFC De Pluk
 18. Inventaris gymlokalen

Herindelingsbudget West Betuwe
Voor de vorming van de gemeente West Betuwe wordt via het Gemeentefonds een tijdelijke bijdrage in deze kosten gegeven. De niet uitgegeven middelen worden in deze reserve gestort.

Bestemmingsreserve onderhoud gemeentelijke gebouwen
Deze bestemmingsreserve van de voormalige gemeente Neerijnen is bedoeld om de kosten van de gemeentelijke gebouwen gelijkmatig over de jaren te verdelen. In 2020 zal deze reserve betrokken worden bij het op te stellen gebouwenbeheersplan. De reserve bedraagt ultimo 2019 415.000 euro.

Bestemmingsreserve Duurzaamheid taakveld 0.3
Bij de resultaatbestemming 2017 van voormalig Geldermalsen is een bedrag van  3.382.146 euro beschikbaar gesteld. De gereserveerde bedragen zijn gelabeld aan duurzaamheid. De reserve bedraagt ultimo 2019 5.767.000 euro.

Bestemmingsreserve Precariobelastingen
In 2013 is de bestemmingsreserve Precariobelastingen ingesteld op basis van het raadsbesluit van 24 september 2013 van de voormalige gemeente Geldermalsen. Besloten is de gehele opbrengst voor 2013 te storten in deze (nieuwe) reserve en deze pas aan te wenden als algemeen dekkingsmiddel nadat de belastingen ontvangen zijn en de aanslagen onherroepelijk zijn geworden. Vanaf het belastingjaar 2014 worden alleen de opgelegde aanslagen voor het elektriciteitsnetwerk aan de reserve toegevoegd.

Bestemmingsreserve bijdrage huisvesting veiligheidsregio
Als gevolg van de verkoop van de brandweerkazernes in Geldermalsen en Beesd wordt het saldo van deze reserve niet meer ingezet voor de (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten van de brandweerkazernes, maar is deze reserve voor de gedeeltelijke dekking van de vergoeding van de huisvestingslasten door de gemeente aan de veiligheidsregio. Het saldo van deze bestemmingsreserve bedraagt ultimo 2019 afgerond 1.794.561 euro.

Bestemmingsreserve Mobiliteitsplan
Het saldo van deze bestemmingsreserve bedraagt ultimo 2019 afgerond 45.000 euro en is gelabeld voor het sluipverkeer in Beesd.

Bestemmingsreserve herinrichting Rijksstraatweg Meteren/Geldermalsen
Dit project bestaat uit meerdere deelprojecten. Bij de vaststelling van de Eindejaarsnota 2008 in Geldermalsen is besloten de gemeentelijke bijdrage in dit project van 1.500.000 euro te storten in deze
bestemmingsreserve. In 2019 is afgerond 38.000 euro onttrokken. Het saldo van deze bestemmingsreserve bedraagt ultimo 2019 afgerond 426.000 euro, waarvan 55.000 euro gelabeld is voor het sluipverkeer in Beesd.

Bestemmingsreserve herinrichting openbare ruimte centrum Geldermalsen
Voor de herinrichting van openbare gebieden in het centrum zijn in het verleden (deel)budgetten geoormerkt. Alle deelbudgetten zijn toegevoegd aan deze bestemmingsreserve. Het saldo van deze bestemmingsreserve bedraagt ultimo 2019 afgerond 947.000 euro. Afronding in 2020.

Bestemmingsreserve rondweg Tuil/Waardenburg
Bestemmingsreserve voor de gemeentelijke bijdrage voor de rondweg. De bijdrage is maximaal
600.000 euro.

Bestemmingsreserve Bijdrage Spoorproject Geldermalsen - Tricht
Voor het project Spoorverbreding Tricht is in de overeenkomst met het ministerie van Infrastructuur en Milieu d.d. 17 februari 2016 een gemeentelijke bijdrage van 3.500.000 euro afgesproken. In de Bloesemrapportage 2016  van voormalig Geldermalsen is besloten om voor de reservering van de (geïndexeerde) bijdrage van  3.700.000 euro de bestemmingsreserve Bijdrage Spoorproject Geldermalsen – Tricht te vormen. In 2019 is de reserve voor 3.093.000 euro aangewend en bedraagt de reserve nog 806.000 euro voor het realiseren van het gestelde doel. Dit is voldoende.

Bestemmingsreserve Gebiedsfonds centrum Geldermalsen
Het Gebiedsfonds Centrum is in 2016 ingesteld om financiële middelen te reserveren waarmee een aantal deelprojecten in het centrum van Geldermalsen kunnen worden uitgevoerd. Door het reserveren van deze middelen is er een financiële basis om de voorbereiding van projecten te kunnen starten. Het gaat daarbij vooral om de deelprojecten Vernieuwing Geldersestraat en Kwaliteitsslag
jachthaven en Lingepark. Het saldo van deze bestemmingsreserve bedraagt ultimo 2019 afgerond 1.440.000 euro.

Bestemmingsreserve economisch actieplan
Deze bestemmingsreserve voormalig Geldermalsen is ter stimulering van economische activiteiten.

Bestemmingsreserve kapitaallasten vervangingsinvesteringen Gymlokalen
De jaarlijkse budgetten en de aanvragen voor de vervanging en aanpassing van de inventaris van gymnastieklokalen lopen niet altijd parallel. Daarom is destijds besloten om de overschotten in een bestemmingsreserve te storten. De jaarlijkse storting in deze bestemmingsreserve wordt berekend op basis van de normeringen van de Koninklijke Vereniging Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO). Het saldo van deze bestemmingsreserve bedraagt ultimo 2019 afgerond 108.000 euro.

Bestemmingsreserve sport en bewegen
Bij het vaststellen van de nota kunstgrasbeleid is besloten om het niet bestede budget voor de totale visie sport en bewegen te storten in deze bestemmingsreserve. Het saldo is in 2019 geheel aangewend.

Bestemmingsreserve opstellen/actualisatie beheerplan groen
Met ingang van 2010 wordt jaarlijks een bedrag van 4.840 euro toegevoegd aan deze bestemmingsreserve, die is  bestemd voor de kosten van het opstellen van het beheerplan groen. De stand van de bestemmingsreserve bedraagt ultimo 2019 afgerond 20.000 euro.

Bestemmingsreserve renovatie groen
Het saldo van 31.000 euro is in 2019 geheel aangewend voor de houtkap in verband met de essentaksterfte.

Bestemmingsreserve Landschapsontwikkelingsplan/biodiversiteit
In 2008 is de bestemmingsreserve Landschapsontwikkelingsplan (LOP) opgericht. Daarin is geld gereserveerd voor plannen, die het (cultuurhistorisch) landschap versterken en ontsluiten en voor plannen om mensen te mobiliseren, die zich voor dit landschap in willen zetten. De provincie, die bijdraagt aan de meeste projecten, wordt ook betrokken bij het opstellen van de plannen. Uit deze reserve worden de kosten van de jaarlijkse uitvoeringsplannen bekostigd. Het saldo van de voormalige gemeente Geldermalsen bedraagt ultimo 2019 228.000 euro en van Neerijnen 223.793 euro.

Bestemmingsreserve Sociaal Domein
De reserves was voor egalisatie in de budgetten van het sociaal Domein. Het saldo van deze bestemmingsreserve bedraagt ultimo 2019 afgerond 1.305.000 euro. In 2020 en 2021 wordt er respectievelijk 1.000.0000 euro en 250.000 euro aangewend voor de (gedeeltelijke) dekking van de tekorten van het sociaal domein.

Bestemmingsreserve leerbaarheid
Voor leefbaarheidsinitiatieven zijn er ultimo 2019 de volgende bestemmingsreserves. Van voormalig Geldermalsen 72.292 euro, van voormalig Neerijnen 140.863 euro en in 2019 van West Betuwe een reserve gevormd van 30.530 euro.

Bestemmingsreserve duurzaamheid(taakveld 7.4)
In de Bloesemrapportage 2015 in GDM is besloten om de bestemmingsreserve duurzaamheid in te stellen. Er was geen geld gereserveerd voor duurzaamheid, terwijl daar wel de behoefte aan is (dekking kosten uitvoeringsprogramma zoals onderzoek zonnepanelen, elektrische laadpalen voor auto’s en fietsen, etc.). Het saldo van deze bestemmingsreserve bedraagt ultimo 2019 afgerond 197.000 euro.

Bestemmingsreserve bodemsanering
Het saldo van deze bestemmingsreserve bedraagt ultimo 2018 100.000 euro en is gelabeld om kosten gelijkmatig te verdelen over de jaren.

Bestemmingsreserve herziening/actualisatie bestemmingsplannen
Het saldo van deze bestemmingsreserve bedraagt ultimo 2018 afgerond 33.000 euro en is gelabeld voor de verbetering van de kwaliteit van de Lingelandjes. De reserve is in 2019 geheel aangewend.

Bestemmingsreserve groenonderhoud begraafplaatsen
Deze bestemmingsreserve van de voormalige gemeente Neerijnen heeft als doel egalisatie van het saldo van de lasten van beheer en onderhoud en de baten uit begraafplaatsen. De reserve bedraagt afgerond ultimo 2019 490.000 euro.

Bestemmingsreserve bovenwijkse investeringen
Deze reserve van de voormalige gemeente Neerijnen is bedoeld om de kosten van bovenwijkse voorzieningen te dekken  uit bijdragen uit gemeentelijke en particuliere grondexploitaties. De reserve bedraagt ultimo 2019 562.548 euro.

Bestemmingsreserve BGT
Deze bestemmingsreserve is voor de egalisatie van de kosten van de Basisregistratie Grootschalige Topografie. De reserve is in 2019 geheel aangewend.

Bestemmingsreserve Pilot aanpak oneigenlijk gebruik gemeentegrond
Deze reserve is voor de dekking van de kosten voor de pilot voor het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond

Bestemmingsreserve Robuust subsidiebeleid
Deze reserve is voor het stimuleren en activeren van een evenwichtig subsidiebeleid

Bestemmingsreserve Rehabilitatie Wegen
Deze bestemmingsreserve heeft het doel de realisatie van projecten op het gebied van wegen mogelijk te maken, of de jaarlijkse kosten van onderhoud wegen te egaliseren.

Bestemmingsreserve Afbouw diverse complexen
Deze bestemmingsreserve is om de resterende kosten van gemeentelijke grondexploitaties te dekken. Deze is in 2019 geheel overgeboekt naar de overlopende passiva onder nog te maken kosten civiele werken. De reserve is in 2019 geheel aangewend.

Bestemmingsreserve Buitensportaccommodaties
Deze reserve is om de renovatie van buitensportaccommodaties mogelijk te maken.

Bestemmingsreserve Frictiekosten voormalig personeel Neerijnen
Deze reserve is bij de resultaatbestemming 2018 gevormd voor de dekking van de frictiekosten van voormalig personeel uit Neerijnen als gevolg van de herindeling per 1 januari 2019.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15