Jaarstukken 2019

Balans

Vlottende activa

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Liquide middelen

Stand per 1-1-2019

Stand per 31-12-2019

Banksaldi en kruisposten

27.659

387.467

Totaal

27.659

387.467

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15