Jaarstukken 2019

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is een van de kerntaken van onze gemeente. Een functionele en goed onderhouden infrastructuur draagt bij aan het welzijn en de veiligheid van de bevolking en is daarnaast van groot economisch belang.
Inzicht in en een visie op de openbare ruimte is onmisbaar voor het beheer ervan. Actuele gegevens over het areaal en de kwaliteit zijn de basis voor dat inzicht. De kaders voor de aanleg en het onderhoud van de openbare ruimte zijn voor West Betuwe vastgelegd in de zogenoemde Koepelnota openbare ruimte. Deze nota overkoepelt alle afzonderlijk beheerplannen en wordt eens in de vijf jaar geactualiseerd. Er staan niet alleen kwaliteitsuitgangspunten in, maar ook de kaders voor bijvoorbeeld duurzaamheid en bewonersparticipatie. De Nota is door de raad op 25 juni 2019 vastgesteld
Op basis van de Koepelnota worden beheerplannen opgesteld of geactualiseerd. Momenteel zijn alleen het gemeentelijk Water en rioleringsbeleidsplan (WRP) en het Beleid- en beheerplan begraafplaatsen geharmoniseerd en in 2019 vastgesteld door de raad. Alle overige beheerplannen zullen in de komende twee à drie jaar een harmonisatieslag ondergaan. Tot die tijd worden de uitvoeringsprogramma’s van de verschillende beheerdisciplines opgesteld, op basis van de huidige beheerplannen van Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen. Het actueel beleidskader, het areaal, het bestede budget en de uitgevoerde maatregelen over 2019 zijn in het overzicht per beheerplan op hoofdlijnen weergegeven. Wat de maatregelen betreft zijn alleen de bijzondere of grotere maatregelen genoemd, tenzij die voornamelijk uit jaarlijks terugkerend cyclisch onderhoud bestaan.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15