Jaarstukken 2019

Balans

Vaste activa

Artikel 62 BBV

 1. Alle vaste activa worden voor het bedrag van de investering geactiveerd.
 2. In afwijking van het eerste lid worden de bijdragen van derden die in directe relatie staan met het actief op de waardering daarvan in mindering gebracht.
 3. In afwijking van het eerste lid moeten de voorzieningen, bedoeld in artikel 44, eerste lid, onder d , in mindering gebracht worden op de investeringen, bedoeld in artikel 35, eerste lid, onder b .

Afschrijvingsbeleid vaste activa gemeente West Betuwe

 • Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan 10.000 euro worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Gronden en terreinen worden altijd geactiveerd.
 • Groot onderhoud wordt niet afgeschreven maar ten laste van de exploitatie of de betreffende onderhoudsvoorziening gebracht.
 • Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.
 • De afschrijving start in het jaar volgend op het jaar van ingebruikname, met uitzondering van investeringen die ineens worden afgeschreven, daarvan vindt de afschrijving plaats in het jaar van de investering.
 • Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.
 • Er wordt geen rekening gehouden met restwaarde, met uitzondering van nieuwbouw van gebouwen (0-30%).
 • De afschrijvingsmethode is bij voorkeur lineair. Bij investeringen waarbij een directe relatie kan worden gelegd met de opbrengst voor de gemeente en de hierbij te hanteren tarieven kan de annuïtaire methode worden toegepast.
 • Aan investeringen worden geen interne uren toegerekend, met uitzondering van investeringen die geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden door derden en waarbij het mogelijk is interne uren toe te rekenen
 • Aan lopende investeringen die groter zijn dan 1.000.000 euro wordt rente toegerekend. Deze rente wordt berekend over de boekwaarde aan het begin van het betreffende jaar.
Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15