Jaarstukken 2019

Balans

Vaste activa

Algemeen
Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, inclusief de direct toe te rekenen salariskosten. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend; in dat geval vermeldt de toelichting dat deze rente is geactiveerd. Op investeringen wordt jaarlijks op basis van een vast percentage van de aanschafwaarde afgeschreven.

Investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht.

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Investeringen met een maatschappelijk nut worden, evenals investeringen met een economisch nut, geactiveerd en over de verwachte toekomstige gebruiksduur afgeschreven. De verplichting om alle investeringen te activeren volgens de nieuwe methode geldt alleen voor investeringen die vanaf het begrotingsjaar 2019 worden gedaan.

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Wanneer investeringen grotendeels of meer worden gedaan voor riolering, het inzamelen van huishoudelijk afval of andere alsook voor rechten die op grond van art. 229 lid 1 a en b Gemeentewet worden geheven, dan worden deze investeringen op de balans opgenomen in een aparte categorie: de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.

Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven

De volgende materiële vaste activa worden afgeschreven in:

Automatisering

 • 3-7 jaar: automatiseringsapparatuur

Inventaris

 • 10 jaar: telefooninstallaties
 • 10 jaar: meubilair

Vervoermiddelen

 • 7 -10 jaar: aanhangwagens, personenauto’s en lichte motorvoertuigen

Gebouwen

 • 50 jaar: nieuwbouw woonruimten en schoolgebouwen
 • 50 jaar: nieuwbouw kantoren en bedrijfsgebouwen (restwaarde 0-30%)
 • 50 jaar: nieuwbouw tijdelijke woonruimten en tijdelijke bedrijfsgebouwen
 • 25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop woonruimten, en schoolgebouwen
 • 25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop kantoren en bedrijfsgebouwen
 • 50 jaar: sporthallen/gymzalen
 • 25 jaar: renovatie, sporthallen/gymzalen
 • 15 jaar: technische installaties in gebouwen
 • 10 jaar: zonnepanelen

Terreinen

 • 10-30 jaar: speelvoorzieningen
 • 12 jaar: kunstgrasvelden toplaag
 • 40 jaar: kunstgrasvelden onderlaag
 • 30 jaar: sportterreinen
 • 10-50 jaar: groenvoorzieningen

Infrastructuur

 • maximaal 60 jaar: rioleringen; in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) worden de termijnen vastgelegd
 • maximaal 50 jaar: wegen, pleinen en rotondes
 • 25 jaar: bruggen, hout
 • 60 jaar: bruggen, beton/staal
 • 40 jaar: openbare verlichting, masten
 • 30 jaar: openbare verlichting, led-panels, led-armaturen
 • 20 jaar: openbare verlichting, armaturen (geen led), kabels (bovengronds)
 • 10 jaar: openbare verlichting, led-drivers, lampen (geen PL)
 • 4 jaar: openbare verlichting, PL-lampen
 • 15 jaar: pompen en gemalen.(mechanisch)
 • 45 jaar; pompen en gemalen (bouwkundig)
 • 45 jaar; drainage
 • 45 jaar: randvoorzieningen rioleringen
 • 45 jaar: mechanische riolering (leidingen)

Aankoop bestaande activa: restant levensduur.
De investeringen voor 1 januari 2019 schrijven we af conform de richtlijnen van de voormalige gemeenten. Investeringen na 1 januari 2019 schrijven we lineair af.

Afwijking van het afschrijvingsbeleid en/of de tabel geschiedt o.b.v. een raadsbesluit in het betreffende investeringsvoorstel

Materiele vaste activa

Boekwaarde
1-1-2019

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen

Boekwaarde
31-12-2019

Gronden en terreinen

21.067.997

500.659

13.927.107

0

0

0

7.641.549

Woonruimten

0

0

0

0

0

0

-

Bedrijfsgebouwen

51.008.559

3.708.843

571.047

1.726.946

887.974

0

51.531.435

Grond-, weg- en waterbouw- kundige werken

3.798.011

105.715

0

252.085

0

0

3.651.641

Vervoermiddelen

309.327

0

0

56.094

0

0

253.232

Machines, apparaten en installaties

1.029.773

92.672

27568

304.057

0

0

790.820

Overige materiële vaste activa

2.048.183

84.205

39.466

192.222

0

0

1.900.700

Totaal materiële vaste activa

79.261.850

4.492.095

14.565.188

2.531.404

887.974

0

65.769.378

Investeringen met een economisch nut (heffing)

Boekwaarde
1-1-2019

Investe ringen

Desinves teringen

Afschrij vingen

Bijdragen van derden

Afwaarde ringen

Boekwaarde
31-12-2019

Grond-, weg- en waterbouw- kundige werken

34.853.210

2.106.893

1.188.162

1.274.300

0

0

34.497.641

Totaal

34.853.210

2.106.893

1.188.162

1.274.300

0

0

34.497.641

Investeringen met een maatschappelijk nut

Boekwaarde
1-1-2019

Investe ringen

Desinves teringen

Afschrij vingen

Bijdragen van derden

Afwaarde ringen

Boekwaarde
31-12-2019

Grond-, weg- en waterbouw- kundige werken voor 2017

384.611

0

0

24.908

0

0

359.703

Grond-, weg- en waterbouw- kundige werken vanaf 2017

6.743.032

1.944.772

194.840

287.665

0

4

8.205.299

Totaal

7.127.643

1.944.772

194.840

312.573

0

4

8.565.001

Afschrijvingen 4.118.277 euro
De afschrijvingen zijn op basis van de voorgeschreven termijnen per activasoort verwerkt.

Strategische gronden
Conform de notitie grondbeleid in begroting en jaarstukken (2019) worden gronden die zijn verworven met het oog op gebiedsontwikkeling, maar waarvoor nog geen operationele grondexploitatie is vastgesteld opgenomen onder de materiële vaste activa. Dergelijke gronden worden in de regel aangeduid als ‘warme gronden’. Het toerekenen (activeren) van andere kosten is daarbij niet toegestaan. Onder de Materiële vaste activa zijn de volgende strategische gronden opgenomen.

Strategische gronden

Bruto investering

Voorziening

Netto investering

Aantal
m2

Prijs
per m2

Hoogeinde Noord

101.431

-80.066

21.365

4.273

5,00

Proeftuinen

289.731

-135.330

154.401

42.500

3,63

Burgemeester Vernedelaan 4

2.652

0

2.652

900

2,95

Burgemeester Von Gesauweg 18

2.652

0

2.652

1.500

1,77

Hondsgemet-Noord

0

0

0

0

0,00

Garstkampen woningbouw

3.080.632

-2.957.357

123.275

24.655

5,00

Schakelzone

805.589

-705.524

100.065

20.013

5,00

Overige gronden

1.242.427

-558.396

684.031

136.806

5,00

Totaal

5.525.114

-4.436.673

1.088.441

230.647

4,72

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15