Jaarstukken 2019

Balans

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Algemeen
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. Eventuele van derden verkregen specifieke investeringsbijdragen worden in mindering gebracht op het geactiveerde bedrag (artikel 62 lid 2 BBV). Hierbij wordt de verkregen bijdrage als bate te worden verantwoord.

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio
Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven gedurende de restant looptijd van de betrokken geldlening

Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief
De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden
Bijdragen aan activa van derden worden conform het raadsbesluit geactiveerd als ze individueel een bedrag van 10.000 euro  te boven gaan. Dergelijke geactiveerde bijdragen zijn gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Immateriele activa

Boekwaarde
1-1-2019

Investe ringen

Desinves teringen

Afschrij vingen

Bijdragen van derden

Afwaarde ringen

Boekwaarde
31-12-2019

Kosten afsluiten geldleningen, agio/disagio

1.397.798

0

1.397.798

0

0

0

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

1.334.598

0

0

37.694

0

0

1.296.904

-

Totaal immateriële vaste activa

2.732.396

0

0

1.435.492

0

0

1.296.904

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15