Jaarstukken 2019

Balans

Balans

In het hierna opgenomen overzicht  presenteren we de balans per 1-1-2019 en 31-12-2019.

Activa

1-1-2019

31-12-2019

Vaste activa

Immateriele vaste activa

2.732.396

1.296.904

a. Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

1.397.798

0

b. Bijdragen aan activa in eigendom van derden

1.334.598

1.296.904

Materiële vaste activa

121.242.703

108.832.020

a. Investeringen met economisch nut

79.261.850

65.769.378

b. Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

34.853.210

34.497.641

c. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

7.127.643

8.565.001

Financiële vaste activa

11.531.344

11.712.723

a. Kapitaal verstrekkingen aan:

- Deelnemingen

3.336.856

3.336.856

b. Leningen aan:

- Woningbouwcorporaties

42.078

0

c. Overige langlopende leningen

4.521.874

4.745.625

d. Overige uitzettingen met een rente-typische looptijd van één jaar of langer

3.630.536

3.630.242

Totaal vaste activa

135.506.443

121.841.646

Vlottende activa

Voorraden

44.940.642

57.248.617

a. Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

65.743.209

77.999.062

Af: voorzieningen grondexploitatie

-20.802.567

-21.024.110

b. Gereed product en handelsgoederen

0

273.665

Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar

23.134.364

18.610.677

a. Vorderingen op openbare lichamen

7.207.414

11.197.726

b. Uitzettingen in 's Rijks schatkist

720.452

374.930

c. Rekening-courantverhoudingen met het Rijk

910.524

341.395

d. Rekeningen-courant met niet financiële instellingen

30.735

0

e. Overige vorderingen

14.695.798

8.046.106

Af: voorziening dubieuze vorderingen

-430.559

-1.349.480

Liquide middelen

27.659

387.467

a. Banksaldi

27.659

387.467

Overlopende activa

5.295.541

1.268.415

a. De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel:

- Europese overheidslichamen

- Rijk

- Overige Nederlandse overheidslichamen

100.694

0

b. Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

5.194.847

1.268.415

Totaal vlottende activa

73.398.206

77.515.177

Totaal activa

208.904.648

199.356.823

Recht op verliescompensatie VPB krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Passiva

1-1-2019

31-12-2019

Vaste passiva

Eigen vermogen

73.649.712

78.659.223

a. Algemene reserve

29.903.053

32.144.823

b. Bestemmingsreserves

38.889.704

41.523.743

c. Gerealiseerde resultaat

4.856.955

4.990.657

Voorzieningen

12.239.980

10.880.147

a. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

2.341.900

2.849.518

b. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

7.132.496

7.354.996

c. Overige voorzieningen

2.765.584

675.633

Vaste schulden met een rente-typische looptijd van één jaar of langer

94.117.954

93.260.058

a. Onderhandse leningen van:

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

94.056.523

93.195.452

- Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

b. Waarborgsommen

61.430

64.606

Totaal vaste passiva

180.007.646

182.799.428

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

21.147.202

10.066.195

a. Kasgeldleningen aangegaan bij binnenlandse banken en financiële instellingen

4.000.000

0

b. Overige kasgeldleningen

4.000.000

0

c. Banksaldi

5.960.302

5.566

d. Overige schulden

7.186.900

10.060.629

Overlopende passiva

7.749.800

6.491.198

a. Verplichtingen vanuit begrotingsjaar die in volgend jaar tot betaling komen

6.381.037

5.675.642

b. De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel

- Europese overheidslichamen

- Rijk

245.451

- Overige Nederlandse overheidslichamen

632.513

499.849

c. Overige vooruit ontvangen bedragen die ten laste komen van het volgende begrotingsjaar

736.251

70.256

Totaal vlottende passiva

28.897.003

16.557.393

Totaal passiva

208.904.648

199.356.823

Borg/garantstellingen

107.490.628

126.120.000

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15