Jaarstukken 2019

Bestuur en Ondersteuning

Financiën

Overhead

bedragen x € 1.000

Begroting voor wijziging 2019

Begroting na wijziging 2019

Rekening 2019

Salarislasten

-5.123

-3.481

-3.462

Bijdragen aan verbonden partijen

-2.935

-4.674

-4.774

Materiële kosten

-3.547

-4.219

-3.775

Kapitaallasten

-526

-367

-356

Doorbelasting met Grex/GRP

420

296

296

Verrekening met reserves

-622

-444

-444

Totaal lasten

-12.332

-12.889

-12.514

Bijdragen van derden

86

61

825

Verrekening met reserves

414

226

227

Totaal baten

500

287

1.052

Saldo

-11.832

-12.602

-11.462

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15