Jaarstukken 2019

Programma's

Bestuur en Ondersteuning

Wat heeft er gespeeld?

Regio Rivierenland

 • Op 4 juli is Regio Rivierenland verhuisd naar het voormalige pand van de ODR aan de Burgemeester Van Lidth de Jeudelaan 3 te Tiel.
 • De ruimtelijke strategische visie is op 19 juni 2019 vastgesteld.
 • Het uitvoeringsplan mobiliteit 2019-2022 is op 19 juni 2019 vastgesteld.
 • Er is een zienswijze op 10 juli 2019 vastgesteld over de vrachtwagenheffing aan de minister. Voor het gebruik van de N-wegen wordt alleen op de N322 en N323 een substantiële uitwijk van vrachtwagens verwacht (>200).
 • Er is een zienswijze op 10 juli 2019 vastgesteld over de nota van uitgangspunten Spoor aan provincie Gelderland.
 • Verdere vormgeving Gemeenschappelijke Regeling Breedband Rivierenland.
 • Voor het Regionaal Investeringsfonds zijn 16 uitvoeringsprojecten en 12 haalbaarheidsstudies ingediend. Besluitvorming vindt 1 e kwartaal 2020 plaats.
 • Op 29 november 2019 is de regiodeal Fruitdelta Rivierenland ingediend.
 • Het AB heeft besloten de deelname in de besloten vennootschap ARN B.V. te beëindigen en de betreffende 588 aandelen te koop aan te bieden aan de vennootschap zelf tegen een bedrag van 512.266 euro.

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB)

 • De governancestructuur is aangepast om te komen tot een verbeterde manier van aansturen en samenwerken.
 • De organisatiestructuur van BWB is aangepast naar een teamorganisatie waar vakmanschap centraal staat en een management is aangesteld dat stuurt op de doorontwikkeling van dit vakmanschap.
 • Er is verzakelijkt door het opstellen en ondertekenen van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) en een Producten- en dienstencatalogus (PDC).
 • Er is een verrekensystematiek ontwikkeld voor het verdelen van de kosten van BWB en afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop we omgaan met de effecten hiervan.
 • Afronding van het harmonisatieprogramma en nazorg fusie West Betuwe.
 • Implementatie van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren met extra specialistische personele inzet van P&O, opleiding van medewerkers en aanpassing van de systemen.
 • Start met diverse ICT-projecten, onder andere Digitaal Stelsel Omgevingswet, Geografisch basisregistraties en een nieuwe helpdesk.
 • Gestart met de aanbesteding nieuwe accountant voor West Betuwe, Culemborg, Tiel en BWB.
 • Afronding Europese Aanbesteding warme dranken voor de drie gemeenten en BWB.  
Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15