Jaarstukken 2019

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Beheerplan
Baggeren

Beleidskader
Geldermalsen:   Baggerplan Geldermalsen 2015-2029
Lingewaal:   geen baggerplan vastgesteld
Neerijnen:   geen baggerplan vastgesteld
West Betuwe:   Baggerplan actualiseren en herzien in 2021

Areaal
450 km

Onderhoudsniveau
Eens in de 15 tot 18 jaar wordt door het waterschap als waterbeheerder de diepte en afmetingen van de sloten gecontroleerd met een diepteschouw. Onze watergangen worden met deze cyclus gebaggerd.

Uitgevoerde activiteiten en kosten
In 2019 was er geen baggeropgave in West Betuwe. Er zijn kosten gemaakt voor het beheersysteem, calamiteitenbaggeren en  onderzoek voor een baggeropgave in 2020.

Baggeren

Omschrijving

Kosten 2019

Onderhoud

2.431 

Investeringen

Advies en Onderzoek

18.829 

Exploitatie 

Totaal

 21.260

Beheerplan
Beschoeiing

Beleidskader
Geldermalsen:   Beleids- en beheerplan Beschoeiingen 2010-2014, verlengd tot en met 2022
Lingewaal:   Geen beleidsplan aanwezig. Maakt onderdeel uit van water en riolering
Neerijnen:   Geen beleidsplan aanwezig
West Betuwe:   Beheerplan beschoeiing actualiseren en herzien in 2022

Areaal
7,5 km (Geldermalsen en Lingewaal; Neerijnen areaal niet bekend)

Onderhoudsniveau
Nog te harmoniseren en vast te stellen / CROW beeldkwaliteit B

Uitgevoerde activiteiten en kosten
Vervangen beschoeiing in voormalig Geldermalsen

Beschoeiing

Omschrijving

Kosten 2019

Onderhoud

20.886 

Investeringen

Advies en Onderzoek

Exploitatie 

Totaal

 20.886

Beheerplan
Maaien watergangen

Beleidskader
Geldermalsen:   Beheerplan gemeentelijke water-gangen en vijvers 2013-2017
Lingewaal:   -
Neerijnen:   Geen specifiek beleidskader. Werkzaamheden worden via bestek bermen en

watergangen uitbesteed.

Areaal
totaal 427 km watergangen

Onderhoudsniveau
Keur van WSRL

Uitgevoerde activiteiten en kosten
In het eerste kwartaal van 2019 is één bestek voor het maaien van de bermen en de watergangen aanbesteed en in uitvoerig gebracht. Daarin zijn de beleidsuitgangspunten van de voormalige 3 gemeenten gerespecteerd. In het vierde kwartaal van 2019 is gestart met de harmonisatieopgave om te komen tot één maai beleid voor geheel West Betuwe.

Maaien watergangen

Omschrijving

Kosten 2019

Onderhoud

506.575 

Investeringen

Advies en Onderzoek

Exploitatie 

Totaal

 506.575

Beheerplan
Water en rioleringsprojecten (beheer, vervangingen en nieuwe aanleg)

Beleidskader
WRP 2019-2023 (waterrioleringsplan)

Areaal
450 km watergangen
281 km vrijvervalriolering
54 hoofdgemalen vrijvervalriolering
15 km hoofdpersleidingen
4 hoofdgemalen vacuumriolering
167 km druk en vacuumriolering
1177 drukrioleringspompputten
16 bergbezinkbasins
516 IBA's (decentrale minizuiveringen)
18506 kolken

Onderhoudsniveau
Leidraad riolering

Uitgevoerde activiteiten en kosten
Het jaar 2019 stond door de krappe personeelsbezetting in het vooral de winkel draaiende houden en de lopende projecten vanuit de oude organisaties afronden.
Jaarlijks onderhoud aan het totale areaal.
De kolken worden jaarlijks gereinigd door de AVRI, wat is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst.
Het verder harmoniseren van het areaal en diverse nulmetingen verricht om het onderhoud te optimaliseren.
Maatregelenuitvoeringsplannen opgesteld en in uitvoering gebracht.

Water en rioleringsprojecten

Omschrijving

Kosten 2019

Onderhoud

1.520.082 

Investeringen

1.959.760 

Advies en Onderzoek

44.690 

Exploitatie 

4.175.870 

Totaal        

 7.700.402

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15