Jaarstukken 2019

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Beheerplan
Civiele kunstwerken

Beleidskader
Geldermalsen:   Beleids- en beheerplan Kunstwerken 2011-2014, looptijd verlengd naar 2021
Lingewaal:   Geen apart beleidsplan: onderdeel van wegbeheer
Neerijnen:   Geen beleidsplan aanwezig.
West Betuwe:   Nieuw beleidsplan vanaf 2022

Areaal
92 stuks

Onderhoudsniveau
West Betuwe:   Beeldkwaliteit B (CROW beeldkwaliteit)

Uitgevoerde activiteiten en kosten
In 2019 zijn geen grootschalige projecten uitgevoerd, maar alleen onderhoud op ad hoc basis (= veilig houden). Dit is mede ingegeven door onvoldoende capaciteit bij de organisatie.

Civiele kunstwerken

Omschrijving

Kosten 2019

Onderhoud

10.227 

Investeringen

Advies en Onderzoek

Exploitatie 

Totaal

 10.227

Beheerplan
Openbare Verlichting

Beleidskader
Geldermalsen:   Beleids en beheerplan 2017-2021.
Lingewaal:   Beheerplan openbare verlichting 2009-2018
Neerijnen:   Beleid- en beheerplan openbare verlichting 2014-2023
West Betuwe:   Nieuw beleidsplan vanaf 2022.

Areaal
10.496 stuks

Onderhoudsniveau
West Betuwe:   Beeldkwaliteit B (CROW beeldkwaliteit)

Uitgevoerde activiteiten en kosten
2019 is een bijzonder jaar geweest op het gebied van openbare verlichting. Doordat het bedrijf dat het onderhoud en het verleddingsproject (grondgebied voormalig Geldermalsen) zijn afspraken niet na kwam is dit contract begin 2019 opgezegd. En dus moest een nieuw contract en een nieuwe partij worden gevonden. Dit heeft geresulteerd in de uitvoering van minder onderhoudswerk en een achterstand in het verwerken van storingen. Daar is en wordt nu een inhaalslag in gemaakt. En dat is ook noodzakelijk voor het verleddingsproject uit de voormalige gemeente Geldermalsen. Het streven is om dit project eind 2021 afgerond te hebben. Deze einddatum is van belang voor de toegekende provinciale subsidie voor dit project.

Openbare Verlichting

Omschrijving

Kosten 2019

Onderhoud

125.769 

Investeringen

152.627 

Advies en Onderzoek

Exploitatie 

274.139 

Totaal

 552.535

Beheerplan
Schoonhouden verharding

Beleidskader
Geldermalsen:   Beleids en beheerplan Schoonhouden van verhardingen 2016-2020.
Lingewaal:   Geen apart beleidsplan: wordt uitgevoerd binnen het groenbeleidsplan.
Neerijnen:   Geen apart beleidsplan, wordt uitgevoerd binnen het DVO-product Wegen waarvoor het

 ‘Beleid- en beheerplan onderhoud wegen, 2014 – 2018’ de norm is.

West Betuwe:   Nieuw beleidsplan vanaf 2023.

Areaal
1.093.011 m2

Onderhoudsniveau
West Betuwe:   Beeldkwaliteit B (CROW beeldkwaliteit)

Uitgevoerde activiteiten en kosten
In 2019 is de Avri gestart met deze taak voor geheel West Betuwe. Daarbij is gebruik gemaakt van de verlenging van het contract aan een aannemer voor de onkruidbestrijding op verhardingen zoals dat in Geldermalsen werd gebruikt. De onkruidbestrijding op verhardingen vindt plaats op basis van beeldkwaliteit. Dit houdt in dat niet in vaste rondes wordt gewerkt, maar er wordt ingegrepen als de kwaliteit niet meer aan de afgesproken beeldkwaliteit voldoet. Voor het vegen van de bestratingen heeft de Avri een eigen veegwagen aangeschaft die in vaste veegrondes heeft gewerkt.  Deze werkwijzen zijn geavaleerd waarbij is besloten dat vanaf 2020 vegen en onkruidbestrijding op beeldkwaliteit worden uitgevoerd, volledig in eigen beheer door de Avri.

Schoonhouden verharding

Omschrijving

Kosten 2019

Onderhoud

193.607 

Investeringen

Advies en Onderzoek

Exploitatie 

Totaal

 193.607

Beheerplan
Wegen

Beleidskader
Geldermalsen:   Wegenbeheerplan 2015-2019, looptijd verlengd naar 2020
Lingewaal:   Beheerplan wegen 2015-2019
Neerijnen:   Beleid- en beheerplan onderhoud wegen, 2014 - 2018
West Betuwe:   Nieuw wegenbeheerplan vanaf 2021.

Areaal
Circa 4.676.066 m2

Onderhoudsniveau
West Betuwe: nog te harmoniseren en vast te stellen.

Uitgevoerde activiteiten en kosten
Gebleken is dat het wegenareaal van West Betuwe veel achterstallig onderhoud bevat. Er is in 2019 ingezet op het aanpakken van de meest urgente (onveilige) locaties, waarbij doorgaande wegen en fietspaden de hoogste prioriteit hebben gekregen. Vanwege het omvangrijke aantal schades aan de verhardingen was het noodzakelijk om - budgetneutraal - minder planmatig onderhoud uit te voeren en daarvoor in de plaats een aanzienlijk aantal schades te herstellen.

Wegen

Omschrijving

Kosten 2019

Onderhoud tlv exploitatie

1.903.936 

Onderhoud tlv voorziening

473.256 

Investeringen

 0 

Advies en Onderzoek

165.782 

Totaal

 2.542.974

Beheerplan
Gebouwen

Beleidskader
Geldermalsen:   Beheerplan Overige Gebouwen 2014 t/m 2018
Lingewaal:   Mop gebouwenbeheer 2015 t/m 2024
Neerijnen:   Meerjaren  onderhoudsplan gebouwen 2018-20577

Areaal
119 gebouwen

Onderhoudsniveau
NEN 2767, conditiescore 4 (matige conditie)

Uitgevoerde activiteiten en kosten

  • Gymzaal Leliestraat toestellenberging uitbreiding
  • Walmuur Asperen renovatie
  • Peuterspeelzaal De Plantage uitbreiding tijdelijke huisvesting

Gebouwen

Omschrijving

Kosten 2019

Onderhoud

 423.389 

Investeringen

Advies en Onderzoek

Exploitatie 

Totaal

 423.389

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15