Jaarstukken 2019

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Beheerplan
Begraafplaatsen

Beleidskader
Geldermalsen:   Beleid - en beheerplan begraafplaatsen 2017-2021.
Lingewaal:   Onderdeel van groenbeheerplan 2014-2019 en beheersverordening
Neerijnen:   Beleid- en beheerplan “Ruimte voor Groen’’ en product afspraak 12 van de DVO
West Betuwe:   Harmonisatie en vaststelling beleids- en beheerplan begraaf-plaatsen West Betuwe
                              2019-2023. Ingangsdatum 1 januari 2020.

Areaal
31 begraafplaatsen

Onderhoudsniveau
CROW-Kwaliteitsbeeld A

Uitgevoerde activiteiten en kosten
Het dagelijkse- en meerjaren onderhoud van 31 begraafplaatsen en het uitvoeren van circa 200 begrafenissen en asbestemmingen op basis van het beleid van de 3 afzonderlijke gemeenten.
Beleids- en beheerplan begraafplaatsen 2019-2023 voor de gemeente West Betuwe inclusief de bijbehorende begraafplaatsverordening, nadere regels en tarievenverordening is in juni 2019 vastgesteld door raad en vanaf 1 januari 2020 van kracht.

Begraafplaatsen

Omschrijving

Kosten 2019

Onderhoud

392.402

Investeringen

0

Advies en Onderzoek

  0

Exploitatie 

101.526

Totaal

                  493.928

Beheerplan
Bomen

Beleidskader

Geldermalsen:   Beleid- en beheerplan bomen 2012-2015
Lingewaal:   Onderdeel van groenbeheerplan 2014-2019
Neerijnen:   Beleid- en beheerplan “Ruimte voor Groen’’ en product afspraak 3 van de DVO 

West Betuwe:   Harmonisatie 2019-2020.

Areaal
39.348 stuks

Onderhoudsniveau
Richtlijnen van het  Normen instituut bomen: snoei naar behoefte (risico gestuurd).

Uitgevoerde activiteiten en kosten
Er is voor geheel West Betuwe een driedeling gemaakt om in een cyclus van drie jaar te komen voor het risico gestuurd snoeien. Daarbij vormt de uitkomst van de boomveiligheidscontrole (BVC) de basis. In 2019 heeft het risico gestuurd snoeien zich vooral gericht op de essen in verband met de essentak sterfte. Alle risicovolle bomen uit voorgaande BVC's zijn gekapt en in aantal terug geplant.
De Avri (verantwoordelijk voor de bomen in het buitengebied) heeft een regionale aanbesteding gehouden voor het bomenonderhoud. Dit contract voorziet in kappen en snoeien van bomen en gaat vanaf 2020 in werking. West Betuwe heeft in 2019 ook last gehad van de eikenprocessierups problemen. Er is met groot succes een preventieve aanpak uitgevoerd. Eind 2019 is in overleg met het regionaal opleidingscentrum (Rivor) een project opgestart waarbij leerlingen ca. 130 nestkastjes maken. Deze worden in 2020 opgehangen in de eikenbomen in de strijd tegen de eikenprocessierups.  
Er is gestart met de harmonisatie van het groenbeleid waarin het thema bomen is opgenomen.

Bomen

Omschrijving

Kosten 2019

Onderhoud

421.173 

Investeringen

Advies en Onderzoek

8.258 

Exploitatie 

Totaal

                  429.431

Beheerplan
Groen

Beleidskader
Geldermalsen:   Beleid- en beheerplan Groenvoorziening 2010-2013
Lingewaal:   Onderdeel van groen-beheerplan 2014-2019
Neerijnen:   Beleid- en beheerplan “Ruimte voor Groen’’ en product afspraak 3 van de DVO
West Betuwe:   Harmonisatie Groenbeleidsplan West Betuwe 2019-2020
     Koepelnota West Betuwe

Areaal
4.258.175 m2

Onderhoudsniveau
CROW-Kwaliteitsbeeld B en C

Uitgevoerde activiteiten en kosten
Uitvoering van het dagelijkse- en meerjaren beheer van de groenvoorziening conform de beheerplannen van de 3 voormalige gemeenten. Uitvoering grotendeels door de buitendienst. Een deel van de groenwerkzaamheden is uitgevoerd door de Avri (groenonderhoud kernen Geldermalsen/ Meteren, beplantingen buitengebied en ledigen afvalbakken). Het maaiwerk en het uitmaaien van de watergangen is uitgevoerd door 2 aannemers.   
Er is een start gemaakt met de harmonisatie van het groenbeleid met het opstellen van het Beleids- en beheerplan Groen voor de gemeente West Betuwe.Hierin zijn alle relevantie disciplines opgenomen: grassen, beplantingen, bomen, watergangen en hondenterreinen.

Groen

Omschrijving

Kosten 2019

Onderhoud

1.381.375 

Investeringen

18.244 

Advies en Onderzoek

28.533 

Exploitatie 

41.526 

Totaal    

              1.469.678

Beheerplan
Sportvelden

Beleidskader

Geldermalsen:    Beheerplan renovatie sportvelden 2014-2017
Lingewaal:   A.d.h.v. keuring NOC-NSF (uitvoering keuring oktober 2018)
Neerijnen:   -

West Betuwe:   Harmonisatie 2019-2020.

Areaal
80 stuks

Onderhoudsniveau
Eisen van de diverse sportbonden

Uitgevoerde activiteiten en kosten
Conform planning zijn de kwaliteitscontroles uitgevoerd door KIWA ISA (voormalig Neerijnen en Geldermalsen).
Bij VV Tricht zijn er levensduur verlengende maatregelen uitgevoerd aan het kunstgrasveld. Bij veld drie is de drainage hersteld.
Bij de voetbalverenigingen van voormalig Lingewaal zijn eind 2019 de robotmaaiers in eigendom overgegaan naar de verenigingen.
Met de hockeyvereniging in Geldermalsen is intensief overleg gevoerd over de vervanging van twee kunstgrasvelden.  
Er is een inventarisatie gemaakt van alle buitensportverenigingen met een concept vervangingsschema. Beheerplannen zijn nog niet geactualiseerd, in afwachting van het nog te harmoniseren sportbeleid.

Sportvelden

Omschrijving

Kosten 2019

Onderhoud

82.457

Investeringen

0

Advies en Onderzoek

1.391 

Exploitatie 

Totaal

83.848

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15