Jaarstukken 2019

Programma's

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan

Het doel is bouwen op maat.

Het resultaat zal zijn dat we het bidbook naar wensen op het gebied van wonen hebben vertaald.

Dit is een onderwerp dat wordt meegenomen in de nieuwe gemeentelijke woonvisie die voor dit jaar gepland staat

Het resultaat zal ook zijn dat we met het opstellen van een woonvisie zijn begonnen.

Proces om te komen tot een woonvisie loopt. De raad stelt deze vast in 2020.

Het doel is de grondprijzen te harmoniseren.

Het resultaat zal zijn dat we de grondprijzen vaststellen en hierover een grondprijsbrief uitbrengen.

In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen en is opdracht gegeven voor het opstellen van een Nota grondbeleid. In deze Nota grondbeleid stellen we o.a. de methodieken voor die we gebruiken om de grondprijzen voor West Betuwe te bepalen. Deze methodieken kunnen verschillen per functie. In het participatieproces van de nota grondbeleid, consulteren we de gemeenteraad in de beeldvormende raad.  De nota grondbeleid stellen we aan de raad ter vaststelling voor in 2020. De grondprijsbrief koppelen we hieraan.

Het doel is de invoering van de Omgevingswet goed voor te bereiden.

Het resultaat is dat we werkzaamheden voorbereiden rondom de drie kerninstrumenten uit de Omgevingswet (visie, programma's en plan).  

In het eerste kwartaal van 2020 is het Plan van Aanpak voor de invoering van de Omgevingswet vastgesteld. Hierin is opgenomen dat we aan de minimale eisen voor het werken met de Omgevingswet zullen voldoen. Een Omgevingsvisie is verplicht per 1 januari 2024. Een Omgevingsplan is verplicht per 1 januari 2029. De verwachting is dat we niet de volledige overgangstermijn zullen benutten.

Het resultaat zal ook zijn dat we bij de verdere inrichting van de gemeentelijke werkprocessen ons laten leiden door de vraaggestuurde werkwijze uit de omgevingswet, het 'hostmanship' en het gebiedsgericht werken.

In het eerste kwartaal van 2020 is een Plan van Aanpak voor de invoering van de Omgevingswet vastgesteld. Een van de sporen in dit plan van aanpak is de 'andere manier van werken'. Dit spoor wordt in nauwe samenwerking met de werkwijze van de gebiedsmakelaars vormgegeven. Dit is een proces dat al lerende steeds verder wordt vormgegeven.

Het doel is een nota grondbeleid voor te bereiden.

Het resultaat zal zijn dat we de agenda voor een nota grondbeleid vaststellen, in samenwerking met bestuurders, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie

We hebben de voorbereiding in 2019 opgepakt. De bespreking van de uitgangspunten vindt plaats in de beeldvormende raad in 2020.

Het resultaat zal ook zijn dat we verschillende kaders voor het grondbeleid vaststellen, eveneens in samenspraak met bestuurders, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie.

In het najaar van 2019 zijn voorbereidingen gestart. Na de eerste inventarisatie van (ruimtelijke) ambities en opgaven en het huidig grondbeleid, is in het voorjaar 2020 gestart met het participatieproces met stakeholders. In de beeldvormende raad in 2020 vindt dit proces plaats met de raad. Planning is dat de nota grondbeleid in 2020 aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden.

Het doel is een uniform grondexploitatiemodel vast te stellen en de financiële parameters daarbij uniform te gebruiken.

Het resultaat zal een uniform gebruik zijn van de financiële parameters. Dit betekent een versoepeling van de consolidatie van grondexploitaties en een open communicatie met de afdeling Financiën en de accountants.    

Uitgangspunten voor actualisatie grondexploitaties accorderen wij jaarlijks bij de actualisatie van de grondexploitaties  en nemen we mee in de Meerjarenprognose grondexploitaties (MPG). Voor het eerst in West Betuwe vond dit plaats bij de aanbieding van de Meerjarenprognose 2019 in de raadsvergadering van oktober 2019. Voor de actualisatie per 1-1-2020 van de grondexploitaties, zijn de uitgangspunten opgenomen in het MPG 2020. Deze MPG leggen wij aan de raad voor tegelijkertijd met de jaarrekening 2019 in juni 2020. Voor de komende jaren hanteren we deze werkwijze.

Het resultaat zal ook een uniform gebruik zijn van één grondexploitatie-model. Dit betekent eenduidigheid voor de medewerkers van planeconomie, financiën en grondzaken.   

De grondexploitaties West Betuwe zijn in de zomer 2019 opgenomen in het grondexploitatie model de Grexmanager van Metafoor. In de raadsvergadering van oktober 2019 is dit aan de raad gerapporteerd bij de Meerjarenprognose grondexploitaties 2019.

Het doel is een vergunningverlening op maat.

Op het gebied van vergunningen en strijdig gebruik met betrekking tot bouwen keren per 1 januari 2020 uitvoeringstaken terug van de omgevingsdienst Rivierenland naar onze eigen organisatie. Eerste resultaat is dat we die terugkeer gaan voorbereiden.

De stuurgroep West Betuwe heeft eind 2018 besloten om de beslissing over de VTH-taken aan het nieuwe bestuur over te laten. Vervolgens is op 22 oktober 2019 een amendement aangenomen om een besluit over het bij de ODR overbrengen of laten van de VTH-taken uiterlijk een half jaar op te schorten. In afwachting van een besluit over het bij de ODR overbrengen of laten van de VTH-taken zijn er nog geen voorbereidingen getroffen. Ondertussen wordt wel gewerkt aan het verbeteren van de dienstverlening.

Het resultaat is daarnaast dat we de eigen organisatie zo inrichten dat we vanaf 1 januari 2020 de vergunningverlening op maat, het toezicht en de handhaving kunnen uitvoeren.

De stuurgroep West Betuwe heeft eind 2018 besloten om de beslissing over de VTH-taken aan het nieuwe bestuur over te laten. Vervolgens is op 22 oktober 2019  een amendement aangenomen om een besluit over het bij de ODR overbrengen of laten van de VTH-taken uiterlijk een half jaar op te schorten. In afwachting van een besluit over het bij de ODR overbrengen of laten van de VTH-taken zijn er nog geen voorbereidingen getroffen. Ondertussen wordt wel gewerkt aan het verbeteren van de dienstverlening.

Het doel is het snippergroenbeleid te harmoniseren.

Het resultaat zal zijn dat we het snippergroenbeleid vaststellen, evenals een uitvoeringsprogramma voor de aanpak van het niet afgesproken gebruik van gemeentegrond.

We troffen voorbereidingen voor het opstellen van een Nota Snippergroen. Een harmonisatie nota met een heldere lijn hoe we willen omgaan met snippergroen in onze jonge gemeente. Aanpak van gebruik van gemeentegrond zonder afspraak koppelen we daaraan De nota stellen we vast in 2020.

Het resultaat zal ook zijn dat we in een deel van de gemeente de bestaande aanpak van het niet afgesproken gebruik van gemeentegrond voortzetten.

Een aantal dossiers kent een langere doorlooptijd dan gepland door o.a. bezwaren, extra dossieronderzoek. De verwachting is dat hierdoor het project tot medio 2021 doorloopt. De kernen Geldermalsen en Meteren zijn afgerond op een enkel dossier na. We hebben voor de aanpak van ingebruik genomen gronden  besloten dezelfde beleidslijn te hanteren als in de voormalige gemeente Geldermalsen.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15