Jaarstukken 2019

Programma's

Sociaal Domein en Volksgezondheid

Wat heeft er gespeeld?

Werkzaak Rivierenland

  • Werkzaak Rivierenland is in 2019 geconfronteerd met het voornemen van de gemeente Tiel om uit de GR Werkzaak te treden. Als gevolg daarvan voerde Werkzaak het eerste deel van de al voorgenomen evaluatie in 2019 vervroegd uit. Na deze evaluatie en een eigen onderzoek besloot Tiel binnen de GR Werkzaak te blijven. Daarbij is de afspraak gemaakt om in 2020 een bestuurlijk traject in te gaan waarbij onder andere verdeelsystematiek en mate van zeggenschap worden heroverwogen.
  • Werkzaak startte in 2019 een interactief traject met onder andere deelname van raadsleden om te komen tot een Meerjarenbeleidsplan 2020-2023. Formele besluitvorming over dit beleidsplan staat gepland voor eerste kwartaal 2020.
  • In 2019 werkten Werkzaak, Avres en West Betuwe samen aan de overdracht van de klanten uit de Participatiewet uit de voormalige gemeente Lingewaal van Avres naar Werkzaak en West Betuwe. Nieuwe klanten zijn in 2019 al door Werkzaak en West Betuwe opgepakt. Alle bestaande klanten van Avres (circa 100) zijn per 1 januari 2020 overgedragen aan Werkzaak.

Avres

  • In maart 2019 is het besluit genomen om uit de GR Avres te treden. Met de GR Avres troffen wij vervolgens voorbereidingen voor een definitieve uittreding, inclusief bepaling van de uittreedsom. Formeel wordt dit traject in het eerste half jaar 2020 afgerond.

GGD Gelderland-Zuid (GGD)

  • Het onderzoek over de kosten van Veilig Thuis loopt en is nog niet afgerond.
  • Het AB heeft op 12 december 2019 ingestemd met de wijziging verordening GR GGD. De wijziging verordening GR GGD moet nog door de Raad worden vastgesteld
  • Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg is als facultatieve taak bij de GGD Gelderland Zuid belegd.
  • Meerjarenstrategie 2020-2023: in 2019 hielde de GGD diverse bijeenkomsten voor de raadsleden waar zij input konden geven voor de Meerjarenstrategie.  Aan de gemeenteraden is gevraagd een zienswijze uit te brengen.
Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15