Jaarstukken 2019

Programma's

Sociaal Domein en Volksgezondheid

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan

Het doel is dat meer mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in de samenleving meedoen.

Het resultaat zal zijn dat het aantal actieve inwoners met klantprofiel 4 (mensen die zorg nodig hebben) met minstens 10 procent stijgt.

Bij de overdracht van Lingewaal-klanten van Avres naar Werkzaak is 20% van de klantprofiel4- klanten na herbeoordeling in Klantprofiel 3 geplaatst. Zij ontvangen nu een actief re-integratietraject. In 2019 is het project KP 4 gestart, de resultaten daarvan zijn in 2020 bekend.

Het doel is dat mensen met een beperking toegang tot de openbare ruimte hebben en deze kunnen gebruiken, zich overal welkom voelen, informatie begrijpen, zelfstandig handelen en vrij zijn om hun eigen keuzes te maken.

Het resultaat zal zijn dat we in 2019 het landelijk actieprogramma eenzaamheid in gang hebben gezet.

In 2019 is via Welzijn West Betuwe het landelijk actieprogramma eenzaamheid in gang gezet.

Het resultaat is een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen.

Het inclusief werken is een continu onderdeel van de gemeentelijke organisatie en de samenwerking met partners: rekening houden met ieders mogelijkheden  en voor inwoners de mogelijkheid om mee te kunnen doen. In september organiseerden we een raadsbijeenkomst  met informatie over inclusie  met het doelbewustwording te verbeteren. De gemeentelijke website maakten wij toegankelijker  op het onderdeel minimabeleid. Met de inclusiegroep zijn er in 2019 verschillende bijeenkomsten gehouden. Bij de verbouwing van het gemeentehuis, de (t)huisvesting, is de inclusiegroep ook betrokken. Met de lokale inclusie agenda voor de gemeente West Betuwe is een aanvang gemaakt. Deze wordt in 2020 besproken met de raad.

Het doel is de laaggeletterdheid te verminderen door de aanpak ervan structureel te borgen.

Het resultaat is ook dat we taalachterstanden kunnen voorkomen en het aantal laaggeletterden met 10 procent verlagen.

Er wordt via regionale- en lokale initiatieven ingezet op het verminderen van laaggeletterdheid. Er wordt lokaal en regionaal een plan opgesteld om het aantal laaggeletterden te verminderen. In dit plan worden de mogelijkheden van monitoring opgenomen.

Het doel is een breed aanbod van vooral preventieve maatregelen te realiseren waarbinnen het sociaal domein tot zijn recht komt.

Het resultaat zal zijn dat de sterke punten en de blinde vlekken in de vijf gemeentelijke gebieden in beeld zijn gebracht.

In 2019 is bedacht hoe er overzicht kan komen over het preventief aanbod. Inzet op collectieve voorzieningen, wat start met inzicht hebben in wat er is en waar behoefte aan is, is noodzakelijk om de druk op de budgetten sociaal domein te verminderen. Met het maken van dit overzicht startten wij in 2019 en dit zetten wij voortgezet in 2020.

Het resultaat zal ook zijn dat de gemeente plannen en ideeën uit de samenleving faciliteert die zelfredzaamheid en het zelforganiserend vermogen versterken.

Als inwoners komen met plannen die de zelfredzaamheid en het zelforganiserend vermogen versterken, gaan wij altijd in gesprek met deze inwoners. Het faciliteren kan soms betekenen dat een subsidie wordt toegekend, maar veelal zal faciliteren  betekenen meedenken, publiciteit geven, een opening verrichten.

Vooruitlopend op de toekomst van de wijkgerichte GGZ zal ervaring worden opgedaan en zal de keten rondom mensen met psychische problematiek worden verstevigd. Die heeft als resultaat dat de samenwerking tussen de diverse partijen wordt bevorderd.

In september 2019 spraken we in regionaal verband over de stand van zaken van de wijkgerichte GGZ/sluitende aanpak in West Betuwe. West Betuwe wil de focus leggen op inclusie en deskundigheidsbevordering. Hier is nog geen nadere uitvoering aan gegeven. Omdat wijkgerichte GGZ/sluitende aanpak een duidelijke relatie heeft met de decentralisatie beschermd wonen, wordt het in dat traject meegenomen. Ook wordt er een koppeling gemaakt met de lokale inclusie agenda. In 2019 is de voorbereiding van de wet verplichte GGZ per 1-1-2020 volgens schema verlopen.

Het doel is een vangnet te creëren voor kwetsbare inwoners, vooral met psychische problemen, opdat ook zij deel uitmaken van de lokale samenleving.

Het resultaat zal zijn dat we in het vierde kwartaal van 2019 een uitvoeringsplan voor bescherm wonen hebben.

De voorbereidingen zijn in 2019 getroffen. Op basis daarvan wordt in 2020 onder leiding van een regionale projectleider, in regio Gelderland Zuid gewerkt aan het ‘Regioplan beschermd wonen en maatschappelijke begeleiding’ (dit is de nieuwe naam voor het uitvoeringsplan). In dit plan wordt aan de gemeenten een keuze voorgelegd op het gebied van de spreiding van voorzieningen, verdeling van de kosten, indicering en de samenwerkingsvorm.

Het resultaat zal ook zijn dat er een begin wordt gemaakt met een lokale inloop voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

In 2019 onderzocht het RIBW (regionale instelling voor beschermd en begeleid wonen) op welke wijze de inloopvoorziening per gemeente georganiseerd kan worden. In West Betuwe was het uitgangspunt de aansluiting bij andere bestaande laagdrempelige voorzieningen. Het onderzoek leidde echter niet tot de start van een pilot. Inloop GGZ nieuwe stijl vraagt om een herziening van het bestaande aanbod vanuit de RIBW en een nadrukkelijke investering in de samenwerking met welzijn en vrijwilligersorganisaties. Dit –en het concreet aanbieden van nieuwe initiatieven- kost veel tijd.In 2020 levert het RIBW kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over het gebruik van de huidige inloopvoorzieningen. Hierbij maken zij ook inzichtelijk wat haalbaar is in een vervolgproces om tot lokale inloopvoorzieningen te komen.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15