Jaarstukken 2019

Balans

Borgstellingen en garantstellingen

De borg- en garantstellingen zijn opgenomen in onderstaand overzicht. Voor de garantstelling van de hypothecaire leningen die onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) vallen, is het eindsaldo per 31 december 2018 opgenomen. Aangezien de NHG de cijfers medio het kalenderjaar verschaft, kunnen de gegevens ultimo het verslagjaar niet in de rapportage mee worden genomen.
Voor de overige garantstellingen geldt dat de betalingen tot en met het eind van het verslagjaar zijn meegenomen.

Gegarandeerde geldleningen

Oorspronke-lijk bedrag

% garantstelling

Stand per
1-1-2019

Opname
2019

Aflossing
2019

Stand per
31-12-2019

Particuliere woningbouw

50-100%

42.527.000

34.109.819

-

76.636.819

Woningbouwcorporaties

101.955.000

50%

52.094.165

-

6.680.731

45.413.434

Gemeente als achtervang

94.621.165

34.109.819

6.680.731

122.050.253

Vitens

162.018.070

100%

249.398

185

-

249.583

Stichting Avondlicht

2.400.000

100%

780.000

-

180.000

600.000

Sporthal De Wiel

2.684.000

100%

2.546.651

-

44.673

2.501.978

Leningen personeel

943.166

100%

718.355

-

-

718.355

Gemeente als directe risicodrager

4.294.404

185

224.673

4.069.916

Totaal gegarandeerde geldleningen

98.915.569

34.110.004

6.905.403

126.120.169

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15