Jaarstukken 2019

Balans

Overig

Langlopende niet uit de balans blijkende financiële rechten en verplichtingen

We zijn voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële rechten en verplichtingen.

Verplichtingen
Per 31 december 2019 was het bedrag aan langlopende verplichtingen 230.815 euro.
Dit bedrag bestaat o.a. uit kosten voor beveiliging, energie, servicekosten lift, kantoorartikelen.

Vennootschapsbelasting
Per 1 januari 2019 is de gemeente West Betuwe opgericht. Voor deze nieuwe gemeente dient vastgesteld te worden of zij voor wat het grondbedrijf betreft door de ondernemerspoort gaat. Van de voormalige gemeenten Neerijnen en Geldermalsen is vastgesteld dat zij niet door de ondernemerspoort gingen met haar grondbedrijf activiteiten. Lingewaal gaf wel een voordelige grondexploitatie aan (en gaat dus door de ondernemerspoort), maar tot en met 2017 heeft dit nog niet tot betalen geleid.  Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 2019  was de aangifte over het jaar 2018 van de gemeente Lingewaal nog niet definitief ingediend. Voorzichtige schattingen gaven aan dat er ook over 2018 nog geen afdracht hoeft plaats te vinden. Een doorrekening voor 2019 gaf aan dat er over 2019 winst wordt gemaakt en vermoedelijk 20.000 euro belasting dient te worden betaald. Dit is het geval als we de grondexploitaties van voormalig Lingewaal als een aparte ondernemingsactiviteit zien. Er kan ook voor gekozen worden alle grondexploitaties tot één nieuwe onderneming te rekenen. In dat geval moet er een nieuwe (Post) Quick scan opgestart worden. De exacte uitkomst hiervan is op dit moment nog niet te bepalen, de inschatting is dat dit geen materieel effect heeft op de jaarrekening.

Ontwikkelingen na balansdatum

Corona
Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15