Jaarstukken 2019

Balans

Vlottende passiva

2.7.2 Overlopende passiva
De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten in volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel

Stand per
1-1-2019

Ontvangen bedragen

Vrijgevallen bedragen

Stand per 31-12-2019

Rijk

Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)

0

40.168

0

40.168

Onderwijsachterstandenbeleid

0

205.283

0

205.283

Provincie

Subsidie gemeentelijke monumenten 2017-2018

23.991

0

4.305

19.686

Subsidie gemeentelijke monumenten 2013

0

10.252

10.252

0

Subsidie gemeentelijke monumenten 2019

0

21.900

13.083

8817

Subsidie Steengoed benutten

400.000

0

400.000

0

ISV Centrumplan Geldermalsen

84.277

0

84.277

0

Uitkering geluidssanering ISV

14.899

0

14.899

0

Subsidie fietsvoorziening

81.346

0

0

81.346

Depotstorting planschade

28.000

0

28.000

0

Verduurzaming buitenruimte en schoolgebouwen

0

1.140.000

750.000

390.000

Subsidie gemeentelijke monumenten 2014

0

10.766

10.766

0

Subsidie gemeentelijke monumenten 2018

0

4.116

4116

0

Totaal

632.513

1.187.034

1.319.697

745.300

De op de balans opgenomen nog te betalen bedragen en vooruit ontvangen bedragen kunnen als volgt worden gespecificeerd.

Specificatie nog te betalen en vooruit ontvangen bedragen

Nog te betalen en vooruitontvangen bedragen

Stand per 1-1-2019

Stand per 31-12-2019

Nog te betalen

Nog te betalen inz. levering goederen en diensten

4.999.565

3.374.042

Minimaregelingen

927.474

0

WMO/Jeugd

150.651

1.726.531

Personeelsvereniging

697

697

Loonheffing

244.087

8.003

Salarissen

13.568

0

Door te berekenen aan derden

44.703

0

Penvoerderschap Netwerk Waterketen regio Rivierenland

0

46.326

Penvoerderschap samenwerkende netwerken Rivierenland waterketen

0

42.106

Gelden Stichting Variks Belang

0

59.326

Te betalen rente

291

404.167

Overige

0

14.444

Sutotaal nog te betalen

6.381.037

5.675.643

Vooruitontvangen bedragen

Vooruitontvangen bank

616.524

0

Overige vooruitontvangen bedragen

119.726

70.256

Subtotaal vooruitontvangen bedragen

736.251

70.256

Totaal

7.117.287

5.745.898

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15