Jaarstukken 2019

Paragrafen

Grondbeleid

Doelstellingen

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan

Het doel is de grondprijzen te harmoniseren.

Het resultaat zal zijn dat we de grondprijzen vaststellen en hierover een grondprijsbrief uitbrengen.

In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen en is opdracht gegeven voor het opstellen van een Nota grondbeleid. In deze Nota grondbeleid stellen we o.a. de methodieken voor die we gebruiken om de grondprijzen voor West Betuwe te bepalen. Deze methodieken kunnen verschillen per functie. In het participatieproces van de nota grondbeleid, consulteren we de gemeenteraad in de beeldvormende raad.  De nota grondbeleid stellen we aan de raad ter vaststelling voor in 2020. De grondprijsbrief koppelen we hieraan.

Het doel is een nota grondbeleid voor te bereiden.

Het resultaat zal zijn dat we de agenda voor een nota grondbeleid vaststellen, in samenwerking met bestuurders, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie

We hebben de voorbereiding in 2019 opgepakt. De bespreking van de uitgangspunten vindt plaats in de beeldvormende raad in 2020.

Het resultaat zal ook zijn dat we verschillende kaders voor het grondbeleid vaststellen, eveneens in samenspraak met bestuurders, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie.

In het najaar van 2019 zijn voorbereidingen gestart. Na de eerste inventarisatie van (ruimtelijke) ambities en opgaven en het huidig grondbeleid, is in het voorjaar 2020 gestart met het participatieproces met stakeholders. In de beeldvormende raad in 2020 vindt dit proces plaats met de raad. Planning is dat de nota grondbeleid in 2020 aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden.

Het doel is een uniform grondexploitatiemodel vast te stellen en de financiële parameters daarbij uniform te gebruiken.

Het resultaat zal een uniform gebruik zijn van de financiële parameters. Dit betekent een versoepeling van de consolidatie van grondexploitaties en een open communicatie met de afdeling Financiën en de accountants.    

Uitgangspunten voor actualisatie grondexploitaties accorderen wij jaarlijks bij de actualisatie van de grondexploitaties  en nemen we mee in de Meerjarenprognose grondexploitaties (MPG). Voor het eerst in West Betuwe vond dit plaats bij de aanbieding van de Meerjarenprognose 2019 in de raadsvergadering van oktober 2019. Voor de actualisatie per 1-1-2020 van de grondexploitaties, zijn de uitgangspunten opgenomen in het MPG 2020. Deze MPG leggen wij aan de raad voor tegelijkertijd met de jaarrekening 2019 in juni 2020. Voor de komende jaren hanteren we deze werkwijze.

Het resultaat zal ook een uniform gebruik zijn van één grondexploitatie-model. Dit betekent eenduidigheid voor de medewerkers van planeconomie, financiën en grondzaken.   

De grondexploitaties West Betuwe zijn in de zomer 2019 opgenomen in het grondexploitatie model de Grexmanager van Metafoor. In de raadsvergadering van oktober 2019 is dit aan de raad gerapporteerd bij de Meerjarenprognose grondexploitaties 2019.

Het doel is het snippergroenbeleid te harmoniseren.

Het resultaat zal zijn dat we het snippergroenbeleid vaststellen, evenals een uitvoeringsprogramma voor de aanpak van het niet afgesproken gebruik van gemeentegrond.

We troffen voorbereidingen voor het opstellen van een Nota Snippergroen. Een harmonisatie nota met een heldere lijn hoe we willen omgaan met snippergroen in onze jonge gemeente. Aanpak van gebruik van gemeentegrond zonder afspraak koppelen we daaraan De nota stellen we vast in 2020.

Het resultaat zal ook zijn dat we in een deel van de gemeente de bestaande aanpak van het niet afgesproken gebruik van gemeentegrond voortzetten.

Een aantal dossiers kent een langere doorlooptijd dan gepland door o.a. bezwaren, extra dossieronderzoek. De verwachting is dat hierdoor het project tot medio 2021 doorloopt. De kernen Geldermalsen en Meteren zijn afgerond op een enkel dossier na. We hebben voor de aanpak van ingebruik genomen gronden  besloten dezelfde beleidslijn te hanteren als in de voormalige gemeente Geldermalsen.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15