Jaarstukken 2019

Paragrafen

Grondbeleid

Parameters grondexploitatie per gemeente
De gehanteerde parameters bij grondexploitaties spelen een belangrijke rol en hebben invloed op het (geraamde) resultaat. Vanuit het Besluit begroting en verantwoording (BBV) is voorgeschreven dat de discontovoet voor alle grondexploitaties 2 procent bedraagt. Andere indexcijfers die bij de bepaling van het resultaat een rol spelen, zijn de stijging van de kosten voor het aanleggen van de voorzieningen binnen het gebied en de te maken plankosten. Daarnaast zijn de indexcijfers voor opbrengstenstijging en de rente van belang. Voor de actualisaties van de grondexploitaties per 1 januari 2020 zijn eenduidige parameters gekozen en is de rente bepaald op basis van de geharmoniseerde gemeente West Betuwe. Resumerend:

Gehanteerde parameters 2020

Kostenstijging

- Middellange termijn (2020 - 2023)

2,50%

- Lange termijn (2024 en verder)

2,00%

Opbrengstenstijging

- Middellange termijn (2020 - 2023)

1,50%

- Lange termijn (2024 en verder)

1,00%

Rente (langjarig)

1,25%

Disconteringsvoet

2,00%

Afwijkingen bovengenoemde kosten- en opbrengstenstijging zijn mogelijk indien hier gegronde redenen voor zijn.

Resultaten

De gemeente West Betuwe kent onderstaande grondexploitaties die gekwalificeerd zijn als Bouwgrond in Exploitatie (BIE-grex). In onderstaande tabel zijn de boekwaarden, te realiseren kosten en opbrengsten, verwacht resultaat op eindwaarde en nette contante waarde (tegen de in het BBV voorgeschreven disconteringsvoet van 2%) weergegeven. Op verschillende grondexploitaties is al tussentijdse winstneming toegepast, conform BBV regelgeving. Voor grondexploitaties met een negatief resultaat zijn verliesvoorzieningen getroffen. De getroffen verliesvoorzieningen zijn gebaseerd op de netto contante waarde per 1 januari 2020. In totaal zijn er voor de verliesgevende complexen per 31 december 2019 verliesvoorzieningen aanwezig van in totaal 21.024.110 euro. Op de balans zijn de voorzieningen in aftrek gebracht op de bruto boekwaarde. Het resultaat op netto contante waarde (NCW) prijspeil 1 januari 2020 bedraagt 17.333.000 euro negatief. Ten opzichte van het verwachte resultaat per 1 januari 2019 bij de jaarrekening 2018 van 16.541.000 euro betekent dit een verslechtering van het resultaat per 1 januari 2019 met 789.000 euro. Dit (negatieve) verschil is de opsomming van de mutaties van alle grondexploitaties, zowel positieve als negatieve. Omvangrijke negatieve mutaties zijn zichtbaar bij de grondexploitaties Hogeland III, Molenblok, Slingerbos, Hondsgemet-Noord en Hondsgemet-Zuid. Voor Molenblok en Slingerbos geldt dat dit onder andere wordt veroorzaakt door een andere invulling van de Dijkzone, wat leidt tot hogere uitgaven voor bouw- en woonrijp maken en plankosten. Voor Hondsgemet-Noord geldt dat dit hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door het toerekenen van een lagere indexatie aan de grondopbrengsten vanuit het voorzichtigheidsprincipe. De reden voor de ‘verslechtering’ bij Hogeland III en Hondsgemet-Zuid betreft het (verplicht) nemen van tussentijdse winst. Bij de grondexploitatie Hogeland III van 774.000 euro, bij de grondexploitatie Hondsgemet-Zuid van 185.000 euro. In feite is tussentijdse winst geen kostenpost, maar het voortijdig toerekenen van winst, waardoor het boekhoudkundig een minpost is. Anderzijds profiteert de grondexploitatie De Plantage van de stijgende VON-prijzen in de regio, waardoor (onder andere) de grondexploitatie verbetert met 203.000 euro. Ook Centrumplan Vuren laat een positieve ontwikkeling zien. Dit positieve verschil wordt veroorzaakt door enkele meevallers met betrekking tot civiele werkzaamheden. Voor een uitgebreidere toelichting per grondexploitatie wordt verwezen naar de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) 2020.

Resultaat

Eindjaar

Boekwaarde

Verminderingen en vermeerderingen

Boekwaarde

Te realiseren

Te realiseren

Resultaat

Resultaat 

1-1-2019

31-12-2019

kosten

opbrengsten

Eindwaarde

Netto contante waarde

Woningbouw

Achter het Dorpshuis, Spijk

2022

20.000

0

20.000

-543.000

659.000

135.000

128.000

Centrumplan, Vuren

2021

-920.000

-389.000

-1.309.000

-669.000

1.487.000

-491.000

-472.000

De Eng II, Asperen

2020

-462.000

-32.000

-494.000

-34.000

568.000

41.000

40.000

De Plantage, Geldermalsen

2036

-47.476.000

2.951.000

-44.525.000

-51.362.000

71.574.000

-24.313.000

-17.364.000

Haaften Noord, Haaften

2021

-1.039.000

-6.000

-1.045.000

-91.000

524.000

-612.000

-588.000

Herwijnen-Oost, Herwijnen

2022

-3.062.000

-97.000

-3.159.000

-1.217.000

4.939.000

562.000

530.000

Hogeland III, Heukelum 

2021

206.000

186.000

392.000

-221.000

309.000

479.000

461.000

Klingelenberg Noord, Tuil

2026

-933.000

-45.000

-978.000

-437.000

1.170.000

-245.000

-213.000

Mackaylaan, Ophemert

2020

-115.000

-2.000

-117.000

-45.000

346.000

184.000

181.000

Molenblok, Varik

2028

-3.368.000

-88.000

-3.456.000

-2.658.000

3.901.000

-2.213.000

-1.852.000

Slingerbos, Ophemert

2028

-2.636.000

-139.000

-2.775.000

-2.477.000

5.094.000

-159.000

-228.000

Bedrijventerrein

Homburg-Noord, Beesd

2020

-565.000

-20.000

-585.000

-162.000

433.000

-314.000

-307.000

Hondsgemet-Noord, Geldermalsen

2029

-13.927.000

-331.000

-14.258.000

-14.303.000

29.680.000

1.119.000

918.000

Hondsgemet-Zuid, Geldermalsen

2021

-5.394.000

-314.000

-5.708.000

-1.745.000

8.948.000

1.494.000

1.436.000

Totaal

-79.671.000

1.674.000

-77.997.000

-75.964.000

129.632.000

-24.333.000

-17.330.000

Bij de verliesvoorzieningen voor de verliesgevende complexen is gekozen voor de netto contante waarde van het verlies per 1 januari 2020. Dit houdt in dat jaarlijks ten laste van het resultaat er een dotatie van 2% aan de verliesvoorzieningen zal moeten plaatsvinden zodat aan het eind van de looptijd van het betreffende plan de voorziening zodanig is dat deze het verlies aan het eind van de looptijd precies kan opvangen. Voor 2020 gaat het om een toe te voegen bedrag van 420.482 euro (2% over 21.024.110 euro).

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15