Jaarstukken 2019

Paragrafen

Financiering

Renteschema

Om er voor te zorgen dat in de begroting en verantwoording de totale rentelasten inzichtelijk zijn, is in het Besluit begroting en verantwoording (BBV) opgenomen dat de paragraaf financiering in ieder geval inzicht geeft in de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend met behulp van de (omslag)rente.

                                       bedragen x € 1.000

Rente toerekening 2019

De externe rentelasten over korte en lange financiering

2.688

De externe rentebaten

- 327

Totaal door te rekenen externe rente

2.361

De rente doorberekend aan de grondexploitatie

- 1.056

Rente projectfinanciering toegerekend aan betreffend taakveld

 0

Saldo door te rekenen externe rente

1.305

Rente eigen vermogen

921

Rente voorzieningen

174

De aan taakvelden/programma’s toe te rekenen rente

2.400

De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (1,50%)

- 1.882

Renteresultaat op het taakveld Treasury

518

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15