Jaarstukken 2019

Paragrafen

Financiering

  1. Vaste leningen

In het onderstaand overzicht wordt een beeld geschetst van het verloop van de vaste leningenportefeuille voor het jaar 2019.

                                           (bedragen x € 1.000)

Mutaties in portefeuille

Bedragen

Rentepercentage

Stand per 1 januari 2019

94.057

0,474% - 7,810%

Nieuwe leningen

25.000

Reguliere aflossingen

25.862

Vervroegde aflossingen

0

Stand per 31 december 2019

93.195

0,474% - 4,780%

De financieringsbehoefte van de gemeente wordt bepaald door het verloop van verschillende kasstromen: liquiditeitsverloop vanuit de exploitatie, meerjarig investeringsplan, liquiditeitsverloop binnen grondexploitaties en herfinanciering van aflopende leningen.

  1. Kasgeldleningen

Om aan de lopende verplichtingen te kunnen voldoen zijn er in 2019 kasgeldleningen aangetrokken. De reden om een kasgeldlening aan te trekken heeft enerzijds rente technische gronden (korter is goedkoper) en anderzijds te maken met de onzekerheid met betrekking tot toekomstige gemeentelijke inkomsten en uitgaven.

                                               (bedragen x € 1.000)

Looptijd

Opgenomen bedrag

Rentepercentage

18-12-2018 t/m 15-01-2019

  4.000

0,00%

19-12-2018 t/m 18-01-2019

  4.000

0,10%

09-01-2019 t/m 11-02-2019

  7.500

-/- 0,385%

17-01-2019 t/m 18-02-2019

  7.000

-/- 0,386%

11-02-2019 t/m 11-03-2019

17.500

-/- 0,385%

11-03-2019 t/m 01-04-2019

23.000

-/-0,390%

01-04-2019 t/m 01-07-2019

15.000

-/-0,385%

02-04-2019 t/m 02-10-2019

25.000

-/-0,382%

02-10-2019 t/m 04-11-2019

20.000

-/- 0,485%

  1. Relatiebeheer

Met de huisbankier BNG Bank vindt periodiek overleg plaats (laatste overleg 28 november 2019), waarbij aandacht wordt besteed aan eventuele nieuwe ontwikkelingen
Voor 2019 zijn de faciliteiten als toereikend beschouwd en de condities als marktconform.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15