Jaarstukken 2019

Paragrafen

Financiering

De Regeling Schatkistbankieren decentrale overheden verplicht gemeenten eventuele overschotten  in liquide middelen, die uitkomen boven een grensbedrag van 0,75 procent van het begrotingstotaal, te storten op een speciale bankrekening die de gemeente aanhoudt bij het Ministerie van Financiën. Het storten gebeurt dagelijks via het afromen van het saldo van de BNG bankrekening.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)

Verslagjaar

(1)

Drempelbedrag

999,17

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

2.457

2.078

526

601

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

            -   

           -   

474

399

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

1.458

1.079

           -   

           -   

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

133.222

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

133.222

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

            -   

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

Drempelbedrag

999,165

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

221.125

189.130

48.349

55.259

(5b)

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

2.457

2.078

526

601

In de eerste twee kwartalen is de gemeente niet onder het kasgeldlimiet gebleven en voldeed daar mee niet aan de gestelde regels. Pas in mei 2019 was de procedure voor het openen van een verplichte rekening bij de Staat afgerond en vanaf dat moment kon ook de rekening courant conform de geldende regels worden afgeroomd.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15