Jaarstukken 2019

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Vooruitlopend op de nota Risicomanagement hebben we begrotingsbreed de risico's zo goed mogelijk in beeld gebracht.

Risico omschrijving

Bedrag * €1.000

I/S

Kans

2020

2021

2022

2023

Programma Bestuur en ondersteuning

Verbonden partijen

574

S

hoog

215

431

431

431

Kosten als gevolg van sociaal plan

PM

I/S

laag

PM

PM

PM

PM

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeersontsluiting Geldermalsen -Oost

PM

I

middel

PM

Programma Sport, cultuur en recreatie

Onderhoud groen

225

I

middel/ hoog

150

Kunstgrasveld

90

I

middel

45

Programma Sociaal domein en volksgezondheid

Nieuwe wetgeving

oplopend vanaf 2022

S

hoog/laag

PM

500

1.000

Jeugd/Wmo

1.500-
3.000

S

hoog

1.050

1.350

2.250

2.250

Verbonden partijen

PM

S

laag

PM

PM

PM

Programma Duurzaamheid en milieu

Subsidie provincie

PM

I

laag

PM

Verbonden partij

PM

I

hoog

PM

Programma Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing

Skaeve Huse

100

I

hoog

75

Grondexploitatie

10.209

I

absoluut

10.209

Nieuwe wetgeving

60

S

hoog/middel

45

45

Terughalen V-taken ODR

650 +PM

I/S

hoog

244

244

PM

PM

Programma Financiering en dekkingsmiddelen

Algemene uitkering

oplopend tot 5.580

S

hoog

60

1.119

2.179

Coronacrisis

hogere uitgaven/ lagere inkomsten sociaal domein

439 en PM

I

hoog

329

PM

Teruglopende inkomsten leges en belastingen

208

I

hoog/ middel

129

PM

Hogere kosten subsidies

100

I

hoog/middel

PM

75

75

75

Extra opvang kinderen

100

I

hoog

75

Verbonden partijen

250

I

hoog

188

Dienstverlening aan huis

30

I

hoog

23

Meerkosten organisatie

PM

I

hoog

PM

Totaal

21.615

12.732

2.160

4.420

5.980

Bij elk risico geven we aan of het risico structurele financiële gevolgen heeft of dat het een incidenteel risico betreft. We wegen het risico op basis van de kans dat het risico zich voordoet. Hierbij onderscheiden we drie categorieën en wegingsfactoren:
- hoog      75 procent
- middel      50 procent
- laag        25 procent

Toelichting op de risico’s:
Programma Bestuur en ondersteuning
Hogere kosten door wijzigen verdeelsleutel BWB: Er worden 4 verdeelsleutels gebruikt om de kosten van de verschillende producten toe te rekenen: fte, medewerkers, aantal werkplekken. Deze leiden tot de genoemde hogere bijdrage. Voordat de verdeelsleutels definitief worden doorgevoerd, wordt door middel van een periode van tijdschrijven nagegaan of de verdeelsleutels reëel zijn. Deze periode loopt in nog minimaal tot augustus 2020. De nieuwe verdeelsleutels gelden vanaf de begroting 2021. Indien uit het tijdschrijven blijkt dat de verdeelsleutels kloppen, wordt over 2020 de helft van het bedrag verrekend.

Hogere kosten als gevolg van sociaal plan: In 2019 zijn de medewerkers van de drie voormalige gemeenten in dienst gekomen bij West Betuwe, in de meeste gevallen na plaatsing door een onafhankelijke commissie. Voor de herindeling is met de vakbonden een sociaal plan overeengekomen. Dit plan biedt de medewerkers garanties op het gebied van arbeidsvoorwaarden en salariëring. In de loop van 2019 zijn we gestart met het evalueren van de huidige organisatiestructuur en gingen we in gesprek met de medewerkers of zij op de juiste plek zitten. Mogelijk leidt dit tot wijzigingen waarbij het sociaal plan financiële gevolgen heeft. Afhankelijk van de wijzigingen doet het risico zich voor. In beginsel proberen we dit risico binnen de beschikbare budgetten op te vangen, vandaar dat de kans als laag wordt gewaardeerd.

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat
Oplossen knelpunt verkeersontsluiting Geldermalsen-Oost. De ontwikkeling van Hondsgemet Noord leidt tot een knelpunt in de verkeerssituatie op de Rotonde bij De Plantage/Hondsgemet in Geldermalsen. De financiële gevolgen van de oplossing van dit knelpunt kunnen niet volledig ten laste van de grondexploitaties worden gebracht. Ook is niet bekend in hoeverre de provincie bijdraagt in de kosten van de oplossing. Daarom wordt de omvang van het risico op PM en de kans op middel gewaardeerd.

Programma Sport, Cultuur en Recreatie
Het risico bij het onderhoud van het groen bestaat uit twee subrisico's:

  • Vervanging bomen: De gemeente is verantwoordelijk voor de bomen in de openbare ruimte. Vanwege deleeftijd van de bomen In West Betuwe moeten voor de komende 10 jaar voorbereidingen worden getroffen voor grootschalige vervanging van bomen (voornamelijk in het buitengebied). Hier is in de huidige beheerplannen geen budget voor beschikbaar. De vervanging wordt gepland na het inlopen van de snoeiachterstand.
  • Bijdrage DVO AVRI: Avri heeft in de werkbegroting van het DVO 2020 aangegeven dat de kosten voor de Ibor taken 75.000 euro hoger uitvallen dan in 2019. Gezien het feit dat Avri deze werkzaamheden in 2019 wel binnen het gestelde bufget heeft uitgevoerd, gaan we er vanuit dat dit ook voor 2020 moet kunnen gelden. Er wordt op gestuurd dat Avri binnen het gestelde budget blijft. Als dit niet lukt is een deel van het aangegeven risico budget nodig.

Gemeente ontvangt geen eigen bijdrage 25 procent voor renovatie van kunstgrasveld voetbalvereniging Tricht. Kosten zijn verhoogd in verband met constatering slechte drainage.Het moet nog blijken of deze bijdrage met de vereniging contractueel is vastgelegd. De vereniging heeft geen reservering gedaan. Als zij hier niet toe verplicht zijn komt het deel van 25 procent (100.000 euro) ook voor rekening van de gemeente. Het risico wordt daarom geschat op middel.

Programma Sociaal domein en Volksgezondheid
Het risico bij nieuwe wetgeving bestaat uit twee subrisico's:

  • Decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Na de eerste bestuursrapportage 2019 is duidelijk geworden dat ook landelijk de stapeling van risico's erkend wordt en is het de verwachting dat de decentralisatie pas in 2022 zal ingaan. Voor de invoering van het objectief verdeelmodel wordt een ingroeipad van 10 jaar voorgesteld. Uit de tot nu toe bekende cijfers blijkt dat het risico kan oplopen tot 5 miljoen euro. Beschermd wonen en maatschappelijke opvang blijft overigens tot 2026 een taak van de centrumgemeente. We schatten de kans op dit risico hoog in.
  • Nieuwe Wet inburgering: De wet treedt per 1 januari 2021 in werking. Voor de jaren 2019 en 2020 ontvangen we een bijdrage van 58.610 euro. Gemeenten in regio Rivierenland gaan deze middelen inzetten om o.a. pilots te draaien om ervaring op te doen richting de nieuwe wetgeving. De inkomsten  en de bijdrage zijn hiervoor het financieel kader. Het is nog onduidelijk wat de omvang van het budget is dat we vanaf 2021 ontvangen voor de uitvoering van de Wet inburgering. Inzet is uitkomen met de inkomsten.

Daarom ramen we het risico op PM met een lage kans dat het risico zich voordoet.

Het risico jeugd/wmo heeft betrekking op de tekorten die zich net als het landelijke beeld ook in West Betuwe voordoen. In 2020 is gestart met een traject om grip te krijgen op het sociaal domein. De maatregelen die hierin genomen worden gaan effect hebben op de hoogte van het tekort. Deze effecten zullen geleidelijk over een langere termijn zichtbaar worden. Voor 2020 en 2021 is nog een deel van de bestemmingsreserve als dekking voor het tekort beschikbaar en zijn de extra middelen van het rijk beschikbaar, deze bedragen zijn in de navolgende kolommen reeds in mindering gebracht op het risico. In 2020 speelt ook de aanbesteding van de huishoudelijke hulp, waarbij de verwachting is dat de tarieven zullen stijgen. We schatten de kans op dit risico hoog in.

Het risico van verbonden partijen gaat bij dit programma over Werkzaak Rivierenland. Werkzaak heeft voor 2020 een traject gepland waarbij verdeelsystematiek en zeggenschap binnen de GR heroverwogen worden. De kans is aanwezig dat dit voor West Betuwe leidt tot een structureel hogere bijdrage aan deze GR. De omvang van het risico is nog niet in te schatten en de kans dat het risico zich voordoet schatten wij laag in.

Programma Duurzaamheid en milieu
De gemeente heeft voor het vervangen van de openbare verlichting door LED-verlichting een duurzaamheidssubsidie van de provincie toegekend gekregen. Voorwaarde is dat het project uiterlijk eind 2021 is afgerond. Door contractperikelen en levertijden staat deze termijn onder druk. Wij sturen zoveel mogelijk op een tijdige afronding waardoor het risico als laag wordt ingeschat.

Verbonden partij Avri: Het gaat over een risico voor 2020 en verder in verband met het gebrek aan weerstandsvermogen van Avri. Uit de Jaarrekening 2019 blijkt dat de weerstandsratio, zo goed als, het nulpunt heeft bereikt. Er zijn echter veel meerkosten rondom de verwerking en afzet van grondstoffen  voor 2020 te verwachten. Hiermee ontstaat een reëel risico dat de GR deelnemers zelf rekening moeten houden met het financieel opvangen van deze kosten. Dit kan (niet meer)  worden verwerkt in de tarieven

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Skaeve Huse: Er is 80.000 euro beschikbaar als investeringskrediet. Maar er is waarschijnlijk 100.000 euro extra nodig  voor het bouw- en woonrijp maken.  Risico bestaat uit twee onderdelen. Aan de ene kant de noodzaak om een voorziening als deze te realiseren. Er zijn mensen die niet in een gewone woonomgeving kunnen functioneren. Aan de andere kant,  als het project niet doorgaat, is de verwachting dat KleurrijkWonen een claim indient voor gemaakte projectkosten.

Grondexploitatie: Voor alle grondexploitaties brachten wij de risico's en de kansen daarop in beeld. Deze zijn vervolgens doorgerekend via de Monte Carlo risicosimulatie en dit leidde tot een totale risico omvang van 10.209.000 euro. Voor de afdekking van dit financiële risico is de algemene reserve Grondexploitatie beschikbaar.

Het risico bij nieuwe wetgeving gaat over lagere opbrengsten leges omgevingsvergunning door de invoering van twee nieuwe wetten. Door de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen moeten de legesverordening en legestarieven worden aangepast. De verwachting is dat de legesinkomsten hierdoor zullen teruglopen. In welke mate dit zal zijn, is nu nog moeilijk te voorspellen. Onderzoeken naar de gevolgen van de Wkb lopen op dit moment nog. De oorspronkelijke invoeringsdatum van 1 januari 2021 is vanwege de Coronacrisis uitgesteld. Vóór de zomer van 2020 wordt de nieuwe datum bekend gemaakt. De kosten/ uren voor de controle technische toets bij vergunningen doen niet wij -  maar onafhankelijke kwaliteitsborger. Die kosten kunnen wij dus niet bij initiatiefnemer in rekening brengen. Daarom schatten wij de kans hoog in.
Voor de Omgevingswet doorlopen we in 2020/2021 samen met de gemeenteraad een zoektocht hoe om te gaan met de veranderende regelgeving, en specifiek hierin het invullen van de bestuurlijke afwegingsruimte. Afhankelijk van de keuzes die de gemeenteraad hierbij gaat maken, zullen minder aanvragen vergunningsplichtig worden, zal er anders of minder worden gehandhaafd, en zullen werkprocessen anders gaan verlopen.  In de gesprekken met de gemeenteraad zullen we ook – waar mogelijk - de financiële gevolgen van de mogelijke keuzes inzichtelijk maken. Op dit moment weten wij niet in hoeverre de raad hierin wil loslaten of juist wil gaan sturen. En in hoeverre het innen van legesinkomsten voor hen belangrijk is. Daarom schatten we de kans op middel in.

Terughalen Vergunningtaken van de Omgevingsdienst: hiervoor moet een projectorganisatie ingesteld worden, de organisatie moet vormgegeven worden en met de ODR zal onderhandeld moeten worden over een mogelijke uittredingsbijdrage. De omvang van het risico is nog niet geheel in te schatten, een eerste doorkijk op de projectorganisatie geeft een raming van 650.000 euro, de incidentele lasten van uittreding ramen we PM en dit geldt ook voor de structurele kosten.

Programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Algemene uitkering: In 2022 wordt een nieuwe verdeelsystematiek voor het gemeentefonds ingevoerd. Effect van deze nieuwe verdeelsystematiek zal zijn dat er meer middelen naar de grote gemeenten gaan, ten koste van de kleinere gemeenten. Het model wordt nog nader onderzocht. Het effect is maximaal 100 euro per inwoner. Verwacht wordt dat aan het einde van 2020 het nieuwe model definitief is. Het maximale effect betekent een korting van ruim 5 miljoen euro. Voor de nieuwe verdeelsystematiek geldt een ingroeiperiode van 4 jaar. De kans op het risico schatten we hoog in. Hiernaast is er een nominale ontwikkeling in de algemene uitkering, waarbij de korting mogelijk oploopt tot 580.000 euro vanaf 2025.

Risico's als gevolg van Coronacrisis
De risico's hebben betrekking op meerdere programma's, maar hebben dezelfde oorzaak. In het algemeen gaat het om minder belastingopbrengsten, mogelijk minder legesopbrengsten en hogere uitgaven voor onder andere zorg in het sociaal domein. Ook moeten er in 2020 door de gemeente keuzes gemaakt worden in hoeverre economische ondersteuning van ondernemers en instellingen plaatsvindt. Het is niet duidelijk in hoeverre het rijk de extra uitgaven of misgelopen inkomsten gaat compenseren of dat in de toekomst gaat leiden tot extra bezuinigingen. Ook is niet duidelijk hoe snel de economie zich na de crisis herpakt. De provincie Gelderland wil de gemeenten ook ondersteuning bieden, maar concreet zicht op een bijdrage is er nog niet.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15