Jaarstukken 2019

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Op het gebied van weerstandsvermogen en risicobeheersing hebben we nog geen beleidskader. De nota Risicomanagement zal in de loop van 2020 worden vastgesteld. In deze jaarrekening hebben we net als in de begroting 2019 zo goed mogelijk de risico's geïdentificeerd en op waarde geschat. We wegen de risico's afhankelijk van de kans dat het risico zal optreden. Hiervoor hebben we drie categorieën: hoog, middel en laag met bijbehorende wegingsfactoren 0,75; 0,50 en 0,25. We inventariseren incidentele en structurele risico's, voor de jaren 2020 tot en met 2023. Voor de berekening van het weerstandsvermogen nemen we alleen het gewogen risicobedrag van het jaar 2020.

De weerstandscapaciteit bestaat uit de vrij beschikbare reserves en de begrotingsruimte in 2020.

Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt als de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en het gewogen risicobedrag. Als de uitkomst groter is dan 1 is er voldoende vermogen om de risico's op te vangen.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15