Jaarstukken 2019

Jaarrekening overzicht

Overzicht incidentele baten en lasten

Hieronder volgt een overzicht van de incidentele lasten en baten over het jaar 2019.

Incidentele lasten > € 50.000

Begroting na wijziging 2019

Begroting voor wijziging 2019

Jaarrekening 2019

Incidentele lasten (exclusief reserves)

Frictiekosten herindeling

4.102

3.493

1.962

Bijdrage Spoortraject Geldermalsen-Tricht

3.900

3.700

3.094

Uitgaven i.h.k.v. Sport en bewegen

79

79

84

Fietspaden onder de Waalbruggen

450

0

40

Overheveling lasten 2018 vm Neerijnen

100

0

18

Vervroegd afschrijven boeterente

1.340

0

1.340

Planontwikkeling Heuffterrein Vuren

50

0

0

Frictiekosten vm personeel Neerijnen

70

0

84

Herinrichting openbare ruimte centrum Geldermalsen

966

0

18

Uitgaven Robuust subsidiebeleid

30

0

22

Uitgaven Duurzaamheid

226

0

125

Bijstorten pensioenverplichtingen gewezen wethouders

0

0

787

Hogere rentetoerekening Grex a.g.v. boeterente

0

0

-520

Boekenonderzoeken Belastingdienst voorgaande jaren

0

0

71

Bedrijfsvoeringorganisatie West Betuwe (frictiekosten)

200

0

200

Fietsroutenetwerk

63

0

50

Opstellen beheerplan Wegen/harmonisatie wegenlegger

110

0

110

Kappen risicicovolle bomen

69

0

69

Onkruidbestrijding openbaar groen

65

0

65

Golfbaan Spijk en Drugslab Haaften

0

0

314

Totaal incidentele lasten (exclusief reserves)

11.820

7.272

7.933

Incidentele lasten Reserves

BR Vorming gemeente West Betuwe

3.426

3.493

3.428

Algemene reserve (resultaatbestemming 2e bestuursrapp.)

858

0

858

BR Duurzaamheid (resultaatbestemming 2e bestuursrapp.)

3.382

0

3.382

BR Sociaal domein

2.250

0

2.250

BR Robuust subsidiebeleid

200

0

200

BR Pilot aanpak oneigenlijk gebruik gemeentegrond

162

0

0

Totaal incidentele lasten Reserves

10.278

3.493

10.118

Totaal Incidentele lasten

22.098

10.765

18.051

Incidentele baten > € 50.000

Begroting 2019

Jaarrekening 2019

Incidentele baten (exclusief reserves)

Vergoeding frictiekosten herindeling

3.426

3.493

3.428

Nacalculatie algemene uitkering 2018

-516

0

-516

Verkoop snippergroen (surplus t.o.v. reguliere verkoop)

162

0

0

OZB opbrengsten voorgaande jaren

0

0

98

Algemene uitkering (opbrengsten voorgaande jaren)

67

0

300

Algemene uitkering (Decembercirc. 2019: Klimaatmiddelen)

0

0

323

Totaal incidentele baten (exclusief reserves)

3.139

3.493

3.633

Incidentele baten Reserves

BR Vorming gemeente West Betuwe

4.102

3.493

1.962

Bestemmingsreserve Spoorproject Geldermalsen-Tricht

3.900

3.700

3.094

Bestemmingsreserve Sport en bewegen

79

79

84

Algemene reserve (tekorten sociaal domein)

2.250

0

2.250

Algemene reserve (fietspaden onder de Waalbruggen)

450

0

40

Algemene reserve (resultaatbestemming 2018 Neerijnen)

100

0

18

Algemene reserve (vorming BR Robuust subsidiebeleid)

200

0

200

Algemene reserve (vervroegd afschrijven boeterente)

1.340

0

1.340

Algemene reserve (nacalculatie algemene uitkering 2018)

516

0

516

Algemene reserve (planontwikkeling Heuffterrein Vuren )

50

0

0

Algemene reserve (resultaatbestemming dec.wijziging)

86

0

86

BR Frictiekosten vm personeel Neerijnen

70

0

84

BR Herinrichting openbare ruimte centrum Geldermalsen

966

0

18

BR Sociaal domein

1.000

0

1.000

BR Robuust subsidiebeleid

30

0

22

BR Duurzaamheid (restantbudget 2018/kosten De Knop)

226

0

125

Totaal incidentele baten Reserves

15.365

7.272

10.839

Totaal Incidentele baten

18.504

10.765

14.472

Totaal saldo incidentele baten en lasten

-3.594

0

-3.579

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15