Jaarstukken 2019

Jaarrekening overzicht

Overzicht aanwending onvoorzien

In de primaire begroting is een post voor Onvoorzien opgenomen van 250.000 euro. De post Onvoorzien is ingezet bij de bestuursrapportages en decemberwijziging.

Inzet welk P&C product

Omschrijving

Jaarrekening 2019

Eerste bestuursrapportage 2019

Beheerplan wegen (opstellen plan)

-70.000

Eerste bestuursrapportage 2019

Kappen van risicovolle bommen 

-69.200

Eerste bestuursrapportage 2019

Saneren grond woonwagenlocatie Asperen

0

Decemberwijziging 2019

Vertrouwenscomm. nieuwe burgemeester

-15.000

Eerste bestuursrapportage 2019

Onderwijshuisvestingsverordening

-6.000

Eerste bestuursrapportage 2019

Ophogen budget onvoorzien 2019

242.640

Eerste bestuursrapportage 2019

Opvang zwerfdieren

-55.000

Eerste bestuursrapportage 2019

Fietsroutenetwerk

-63.000

Decemberwijziging 2019

Vrijval restant stelpost onvoorzien

-55.400

Raadsbesluit 2 juli 2019

Tijdelijke oplossing incontinentiemateriaal

-24.600

Eerste bestuursrapportage 2019

Harmoniseren erfgoedbeleid

-31.500

Eerste bestuursrapportage 2019

Opvang zwerfdieren

-20.940

Eerste bestuursrapportage 2019

Harmoniseren recreatiebeleid

-25.000

Eerste bestuursrapportage 2019

Dorpshuis/gymzaal Herwijnen (startbijdr.)

-10.000

Eerste bestuursrapportage 2019

Omgevingsvergunningen (juridische handhaving Lingewaal)

-47.000

Totaal

-250.000

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15