Jaarstukken 2019

Toelichting op de financiële afwijkingen

Financiering en Algemene dekkingsmiddelen

Financiering en Algemene dekkingsmiddelen

De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.

Financiering en Algemene dekkingsmiddelen

Begroting voor wijziging 2019

Begroting na wijziging 2019

Rekening 2019

Taakvelden BBV (excl. reserves)

Lasten (x 1.000)

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-773

-923

-918

0.5 Treasury

-160

-1.504

-954

0.61 OZB woningen

-368

-369

-353

0.62 OZB niet-woningen

-258

-258

-246

0.64 Belastingen Overig

-6

-6

-159

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

0

0

0

0.8 Overige baten en lasten

-2.209

-1.714

-818

0.9 Vennootschapsbelasting

0

0

49

Totaal Lasten

-3.774

-4.774

-3.399

Baten (x 1.000)

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

449

542

706

0.5 Treasury

2.056

2.407

2.267

0.61 OZB woningen

7.105

7.115

7.310

0.62 OZB niet-woningen

5.156

5.184

5.166

0.64 Belastingen Overig

4.629

5.026

5.061

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

64.542

65.360

66.108

0.8 Overige baten en lasten

206

206

571

0.9 Vennootschapsbelasting

0

0

0

Totaal Baten

84.143

85.840

87.189

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

80.371

81.067

83.788

Totaal toevoegingen

-3.274

-4.531

-4.474

Totaal onttrekkingen

78

5.128

4.595

Gerealiseerd resultaat

77.175

81.664

83.909

Toelichting

Toelichting afwijkingen Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Incidenteel/
structureel

Nadeel

Voordeel

Treasury

I

463.000

OZB

I

126.000

Boekenonderzoeken Belastingdienst

I

71.000

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

I

747.000

Nog niet verdeelde taakmutaties gemeentefonds

I

920.000

Dubieuze vorderingen

I

63.000

Stelposten

I

49.000

Voorziening onderhoud gebouwen Lingewaal

I

176.000

Vennootschapsbelasting

I

49.000

Vrijval voorziening groot onderhoud beheerplan gebouwen

I

695.000

Lagere aanwending algemene reserve t.b.v. programma 3 en 9

I

542.000

Diverse kleine verschillen

I

48.000

Subtotaal

852.000

3.097.000

Totaal saldo verschillen Programma 10

2.245.000

Vrijval voorziening groot onderhoud beheerplan gebouwen
Vanuit de voormalige gemeenten zijn er diverse voorzieningen gevormd om de lasten van (groot) onderhoud van diverse kapitaalgoederen over een aantal jaren te egaliseren. Deze voorzieningen zijn ingesteld op basis van een beheerplan van het betreffende kapitaalgoed. Dit beheerplan moet actueel zijn en er moet een directe relatie zijn tussen de financiële onderbouwing van het beheerplan en de omvang van de voorziening. Vanwege de fusie zijn we bezig met het harmoniseren van de diverse beheerplannen. Dit betekent dat we voor de onderbouwing van de huidige voorzieningen nog gebruik maken van de oude beheerplannen. De BBV schrijft voor dat in deze gevallen de voorzieningen per 31-12-2019 moeten vrijvallen ten gunste van het resultaat. Omdat de gelden wel beschikbaar moeten blijven voor de onderhoudskosten, stellen we voor om via de resultaatbestemming, de vrijgevallen gelden te storten in een bestemmingsreserve. Na vaststelling van de nieuwe beheerplannen worden de gelden vanuit de reserve weer gestort in de betreffende voorziening.
Dit betreft de vrijval van het saldo in de voorziening voor alle (verhuurde) gemeentelijke woon en bedrijfsgebouwen in voormalig Geldermalsen (155.000 euro) en de gehele vrijval van de voorziening onderhoud beheerplan gebouwen voormalig Lingewaal (540.000).

Gemeentelijke eigendommen
Bij de gemeentelijke eigendommen is er sprake van een voordeel van 36.000 euro. Dit voordeel wordt in positieve zin wordt dit vooral veroorzaakt door de verkoop van een groenstrook aan Liander voor de oprichting van een elektriciteitsregelstation bij Vuren (incidentele verkoopopbrengst van 60.000 euro) en in negatieve zin voor de (tijdelijke) exploitatiekosten van het in 2018 aangekochte voormalige politiebureau in Geldermalsen (20.000 euro).

Treasury
Het voordelig verschil is als volgt opgebouwd:

Het voordeel wordt vooral veroorzaakt door een (incidenteel) hogere toerekening aan de grondexploitatie als gevolg van de versnelde afboeking van de geactiveerde boeterente in de tweede bestuursrapportage 2019. Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 is geconstateerd dat deze extra rente moet en kan worden doorgerekend aan de grondexploitatie.

OZB
Op basis van de door de BSR opgelegde aanslagen en inschattingen wordt in 2019 een hogere (netto) opbrengst verwacht van ruim 126.000 euro ten opzichte van de (gewijzigde) ramingen. Hiervan heeft ongeveer 28.000 euro betrekking op het belastingjaar 2019 en het restant voordeel van ongeveer 98.000 euro heeft betrekking op de oudere belastingjaren van de 3 oude gemeenten.

Boekenonderzoeken Belastingdienst
In 2019 is er een lastenpost van 71.000 euro als gevolg van de afwikkeling van de volgende boekenonderzoeken:

Algemene uitkering uit het gemeentefonds
Het voordelig verschil is als volgt opgebouwd:

Het voordeel voor 2019 wordt vooral veroorzaakt door de in de Decembercirculaire 2019 beschikbaar gestelde (klimaat)middelen voor de (nog) op te stellen transitievisies en het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie. Bij de resultaatbestemming 2019 wordt voorgesteld deze middelen (322.721 euro) over te hevelen voor de nog te maken kosten. De afrekeningen van de voorgaande jaren worden vooral veroorzaakt door de definitieve vaststelling van de OZB-uitname 2017.  

Nog te verdelen taakmutaties gemeentefonds
Via het Gemeentefonds zijn voor 2019 extra middelen voor taakmutaties ontvangen die voor 2019 nog niet zijn toegewezen aan de diverse taakvelden.
 Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen:

Dubieuze vorderingen
Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 is een analyse gemaakt van de inbaarheid van de vorderingen. Voor de oninbare vorderingen is in de jaarrekening 2019 een last van 63.000 euro opgenomen als toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren. In dit bedrag zitten niet de oninbare vorderingen van de door BSR opgelegde belastingaanslagen en de oninbare vorderingen van het sociaal domein. Deze zijn respectievelijk bij de OZB-opbrengsten en bij programma 7 verantwoord.

Stelpost prijsstijgingen beheerplannen
Vanuit de voormalige gemeente Geldermalsen was voor de beheerplannen een stelpost prijsstijgingen
van 49.000 euro in de begroting 2019 opgenomen. Van deze stelpost is in 2019 geen gebruik gemaakt voor de aanpassing van de betreffende budgetten.

Voorziening onderhoud gebouwen Lingewaal
Aan de voorziening Onderhoud gebouwen Lingewaal is 176.000 euro minder onttrokken dan geraamd. Dit "nadeel" wordt volledig gecompenseerd door lagere onderhoudslasten op diverse taakvelden en programma's.

Vennootschapsbelasting
In 2019 zijn de volgende aanslagen vastgesteld:

Voor Lingewaal (2016) en Geldermalsen (2017) was er uiteindelijk geen Vpb verschuldigd, zodat de in de jaarrekening 2018 opgenomen verplichtingen volledig zijn vrijgevallen. In de jaarrekening 2018 van Neerijnen is geen rekening gehouden met de nog te betalen belasting over 2018.

Lagere aanwending algemene reserve t.b.v. programma 3 en 9
Het nadelig verschil is als volgt opgebouwd:

Dit nadeel wordt op de programma's 3 en 9 gecompenseerd doordat de uitgaven in 2019 niet gemaakt zijn.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15