Jaarstukken 2019

Toelichting op de financiële afwijkingen

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing

De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing

Begroting voor wijziging 2019

Begroting na wijziging 2019

Rekening 2019

Taakvelden BBV (excl. reserves)

Lasten (x 1.000)

8.1 Ruimtelijke Ordening

-1.388

-1.336

-1.185

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-6.128

-15.373

-10.390

8.3 Wonen en bouwen

-2.755

-2.752

-3.316

Totaal Lasten

-10.271

-19.461

-14.891

Baten (x 1.000)

8.1 Ruimtelijke Ordening

259

346

460

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

5.435

14.914

10.564

8.3 Wonen en bouwen

1.354

1.468

2.183

Totaal Baten

7.048

16.728

13.207

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-3.223

-2.734

-1.684

Totaal toevoegingen

-225

-175

-146

Totaal onttrekkingen

446

61

238

Gerealiseerd resultaat

-3.002

-2.847

-1.592

Toelichting

Toelichting afwijkingen Programma 9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Incidenteel/
structureel

Nadeel

Voordeel

Organisatiekosten taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening

I

74.000

Ruimtelijke ontwikkeling

I

132.000

Voorbereidingskrediet planontw. Heuffterrein (tlv algemene reserve)

I

50.000

Omgevingsvergunningen

I

201.000

Omgevingswet

I

40.000

Grondexploitatie - woningbouw (tussentijdse winstneming)

I

827.000

Grondexploitatie - woningbouw (vrijval verliesvoorziening)

I

22.000

Grondexploitatie - woningbouw (niet toerekenbare kosten)

I

40.000

Algemene reserve Grondexploitatie

I

29.000

Diverse kleine verschillen

I

Subtotaal

80.000

1.335.000

Totaal saldo verschillen Programma 9

1.255.000

Organisatiekosten taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening
Door schaarste op de arbeidsmarkt kon niet altijd naar wens tijdig personeel binnen gehaald worden. Concreet betekent dit dat niet alle geraamde organisatiekosten benut zijn.
Voor 2019 levert dit een incidenteel voordeel op van ruim 74.000 euro.

Ruimtelijke ontwikkeling
In 2019 zijn als gevolg van de goede economische omstandigheden meer aanvragen voor een omgevingsvergunning met afwijking van het bestemmingsplan ingediend. Daardoor zijn er voor een bedrag van 35.000 euro meer aan leges ontvangen. Vanwege de opstartfase na de fusie is er in 2019 relatief weinig beleid gemaakt en zijn er nauwelijks ruimtelijke visies opgesteld. Hierdoor zijn de gemaakte kosten 97.000 euro lager dan gebruikelijk.
Dit resulteert in een incidenteel positief saldo van ruim 132.000 euro.

Voorbereidingskrediet planontwikkeling Heuffterrein Vuren
Dit betreft het raadsbesluit van november 2019 om de voorbereidingskosten van 50.000 euro ten laste te brengen van de algemene reserve. Omdat er (nog) geen kosten gemaakt zijn, onstaat er hierdoor binnen dit programma een voordeel van 50.000 euro en op Programma 10 een nadeel aangezien dit bedrag niet onttrokken wordt aan de algemene reserve. het bedrag blijft beschikbaar binnen de algemene reserve.

Omgevingsvergunningen
Het voordeel van 201.000 euro bij de Omgevingsvergunningen is als volgt te verklaren:
Meer bouwaanvragen hebben geleid tot 168.000 euro meer aan legesinkomsten. Naar aanleiding van handhaving zijn twee (relatief grote) dwangsommen verbeurd en geïnd. Dit levert een meeropbrengst op van 25.000 euro. Daarnaast is er 8.000 euro minder aan kosten gemaakt dan is voorzien in de gewijzigde begroting.

Omgevingswet
Voor 2019 was er nog geen budget opgenomen in de begroting voor de implementatie van de Omgevingswet. Voor de periode vanaf 2020 is wel 2.200.000 euro begroot. Gelet op de invoeringsdatum van de wet kon niet langer gewacht worden met de werkzaamheden. Daarom zijn in 2019 al kosten gemaakt, terwijl hier nog geen dekking voor was in de begroting. Dit resulteert in een incidenteel nadelig saldo van 40.000 euro.

Grondexploitatie - woningbouw (tussentijdse winstneming)
In 2019 is er sprake van de volgende tussentijdse winstneming:

Bij winstgevende complexen schrijft het BBV voor dat op basis van de voortgang van de gemaakte kosten en opbrengsten er tussentijds winst moet worden genomen. Voor Herwijnen Oost wordt in totaliteit een winst verwacht van ruim 1,2 miljoen euro. Omdat de voortgang ongeveer 51 procent is, moet er tussentijds een winst worden genomen van 632.153 euro. In de jaren 2016 t/m 2018 heeft reeds een winstneming plaatsgevonden van 579.298 euro, zodat de tussentijdse winstneming in 2019 52.855 euro bedraagt. Voor Hoge Land III wordt in totaliteit een winst verwacht van ruim 2,6 miljoen euro. Omdat de voortgang ongeveer 79,7 procent is, moet er tussentijds een winst worden genomen van 2.094.218 euro. In 2018 heeft reeds een winstneming plaatsgevonden van 1.320.156 euro, zodat de tussentijdse winstneming in 2019 774.062 euro bedraagt.

Grondexploitatie - woningbouw (gedeeltelijke vrijval verliesvoorziening)
Vanuit de reeds gevormde verliesvoorzieningen kan er per saldo ongeveer 22.000 euro vrijvallen. Deze vrijval bestaat uit de volgende onderdelen:

De verliesvoorzieningen zijn gebaseerd op de zogenaamde Netto contante waarde (NCW). Dit houdt in dat aan de voorziening jaarlijks 2 procent rente moet worden toegevoegd zodat de voorziening aan het eind van de looptijd van het betreffende complex voldoende is om de resterende nadelige eindwaarde op te vangen. Geraamd was een toevoeging van 444.000 euro, terwijl de werkelijke toevoeging 416.000 euro bedraagt. Vanuit de voormalige gemeente Geldermalsen was nog een voorziening aanwezig voor nog te maken kosten voor reeds afgesloten complexen. Deze voorziening kan vrij vallen ten gunste van het resultaat 2019. De overige verschillen worden veroorzaakt door inhoudelijke aanpassingen van de kosten en opbrengsten van de diverse verliesgevende complexen.

Grondexploitatie - woningbouw (niet toerekenbare kosten)
Niet alle (ambtelijke) kosten die gemaakt worden voor de grondexploitatie kunnen worden toegerekend aan de complexen, omdat er binnen deze complexen onvoldoende ruimte hiervoor is.
In 2019 kunnen de volgende lasten niet worden toegerekend aan de complexen:

Algemene reserve Grondexploitatie
Aan de algemene reserve Grondexploitatie is een bedrag van ongeveer 146.000 aan rente toegevoegd ten laste van de exploitatie. Deze rente is gebaseerd op het gemiddelde rentepercentage van de door de gemeente opgenomen geldleningen. Geraamd was een toevoeging van ongeveer 175.000 euro, zodat er sprake is van een voordeel van ruim 29.000 euro.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15