Jaarstukken 2019

Toelichting op de financiële afwijkingen

Duurzaamheid en Milieu

Duurzaamheid en Milieu

De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.

Duurzaamheid en Milieu

Begroting voor wijziging 2019

Begroting na wijziging 2019

Rekening 2019

Taakvelden BBV (excl. reserves)

Lasten (x 1.000)

7.2 Riolering

-7.516

-7.127

-5.512

7.3 Afval

-3.483

-3.500

-3.647

7.4 Milieubeheer

-1.240

-1.877

-1.825

7.5 Begraafplaatsen

-1.431

-1.249

-1.586

Totaal Lasten

-13.670

-13.753

-12.570

Baten (x 1.000)

7.2 Riolering

9.030

8.828

7.154

7.3 Afval

3.895

3.895

4.081

7.4 Milieubeheer

12

290

-75

7.5 Begraafplaatsen

1.017

944

906

Totaal Baten

13.954

13.957

12.066

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

285

205

-504

Totaal toevoegingen

-73

-54

-54

Totaal onttrekkingen

98

305

204

Gerealiseerd resultaat

310

456

-355

Toelichting

Toelichting afwijkingen Programma 8 Duurzaamheid en Milieu

Incidenteel/
structureel

Nadeel

Voordeel

Riolering

I

59.000

Milieubeheer

I

412.000

Lijkbezorgingsrechten

I

34.000

Verhoging toevoeging voorziening beheerplan begraafplaatsen

I

340.000

Diverse kleine verschillen

I

34.000

Subtotaal

845.000

34.000

Totaal saldo verschillen Programma 8

-811.000

Riolering
Het nadeel van 59.000 euro op het taakveld riolering wordt grotendeels verklaard doordat de werkelijke kwijtschelding lager uitvalt dan begroot. Hierdoor is er een hogere toevoeging aan de voorziening WRP (hogere netto opbrengst) wat een nadeel is. Het voordeel van de lagere kwijtschelding staat op taakveld 6.3 Armoedebeleid (programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid).

Milieubeheer
De negatieve inkomsten betreft een Geluidsaneringsproject uit voormalig gemeente Geldermalsen, gestart in 2013. Hiervoor was toentertijd provinciale subsidie aangevraagd en deels verleend. Het project is echter onvoldoende gedocumenteerd en rapportage over het verleende subsidiedeel ontbreekt. Pogingen in 2019 om dit alsnog te organiseren heeft de provincie afgeslagen wat resulteerde in de noodzakelijke terugbetaling van totaal 137.000 euro. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor de golfbaan in Spijk en het drugslab in Haaften. Getracht wordt deze kosten te verhalen. Voordelen zijn er bij de legesopbrengsten (16.000 euro) en  lagere uitvoeringskosten (23.000 euro). Per saldo is er nadeel van 412.000 euro.

Lijkbezorgingsrechten
In 2019 zijn minder mensen overleden en/of minder mensen hebben gekozen voor begraven of asbestemming op de algemene begraafplaatsen in de gemeente West Betuwe dan begroot. Hierdoor is er ruim 34.000 euro minder aan rechten geïnd.

Verhoging toevoeging beheerplan begraafplaatsen
De lasten van het nieuwe beheerplan begraafplaatsen 2019-2023 lieten een aanzienlijke verhoging zien van het benodigde budget. Voorgesteld is om deze keuze aan de nieuwe raad over te laten. In de perspectiefnota 2019 (nieuw beleid 2020) is de structureel hogere toevoeging vanaf 2020 opgenomen. Volgens het BBV moet deze hogere toevoeging al vanaf 2019 plaatsvinden. Dit resulteert in 2019 tot een nadeel van 340.000 en vanaf 2020 in een structureel voordeel van 38.000 euro.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15