Jaarstukken 2019

Toelichting op de financiële afwijkingen

Sport, Cultuur en Recreatie

Sport, Cultuur en Recreatie

De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.

Sport, Cultuur en Recreatie

Begroting voor wijziging 2019

Begroting na wijziging 2019

Rekening 2019

Taakvelden BBV (excl. reserves)

Lasten (x 1.000)

5.1 Sportbeleid en activering

-573

-542

-518

5.2 Sportaccommodaties

-1.131

-1.065

-1.025

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-466

-377

-386

5.4 Musea

-512

-538

-523

5.5 Cultureel erfgoed

-327

-399

-364

5.6 Media

-1.047

-1.025

-973

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-3.644

-4.729

-5.099

Totaal Lasten

-7.700

-8.675

-8.888

Baten (x 1.000)

5.1 Sportbeleid en activering

0

6

0

5.2 Sportaccommodaties

171

77

90

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

0

0

0

5.4 Musea

5

5

5

5.5 Cultureel erfgoed

0

0

169

5.6 Media

59

0

0

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

319

686

812

Totaal Baten

554

774

1.076

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-7.146

-7.901

-7.812

Totaal toevoegingen

-621

-576

-475

Totaal onttrekkingen

483

408

414

Gerealiseerd resultaat

-7.284

-8.069

-7.873

Toelichting

Toelichting afwijkingen Programma 6 Sport, cultuur en recreatie

Incidenteel/
structureel

Nadeel

Voordeel

Vrijval voorziening groot onderhoud beheerplan

I

268.000

Subsidies sport

I

19.000

Kunst en cultuur

I

18.000

Cultureel erfgoed

I

63.000

Bibliotheken

I

52.000

Onderhoud Openbaar groen

I

269.000

Baggeren

I

70.000

Werkplaatsen buitendienst

I/S

36.000

Afstoten snippergroen

I

63.000

Waterschapsheffingen Openbaar groen

I

65.000

Diverse kleine verschillen

I

49.000

Subtotaal

388.000

584.000

Totaal saldo verschillen Programma 6

196.000

Toelichting programma 6

Vrijval voorziening groot onderhoud beheerplan
Vanuit de voormalige gemeenten zijn er diverse voorzieningen gevormd om de lasten van (groot) onderhoud van diverse kapitaalgoederen over een aantal jaren te egaliseren. Deze voorzieningen zijn ingesteld op basis van een beheerplan van het betreffende kapitaalgoed. Dit beheerplan moet actueel zijn en er moet een directe relatie zijn tussen de financiële onderbouwing van het beheerplan en de omvang van de voorziening. Vanwege de fusie zijn we bezig met het harmoniseren van de diverse beheerplannen. Dit betekent dat we voor de onderbouwing van de huidige voorzieningen nog gebruik maken van de oude beheerplannen. De BBV schrijft voor dat in deze gevallen de voorzieningen per 31-12-2019 moeten vrijvallen ten gunste van het resultaat. Omdat de gelden wel beschikbaar moeten blijven voor de onderhoudskosten, stellen we voor om via de resultaatbestemming, de vrijgevallen gelden te storten in een bestemmingsreserve. Na vaststelling van de nieuwe beheerplannen worden de gelden vanuit de reserve weer gestort in de betreffende voorziening.
In Programma 6 betreft dit de vrijval van het saldo in de voorziening voor de gebouwen gemeentewerf en de gemeentelijke torens/monumenten voor een bedrag van 268.000 euro. In dit programma is ook de vrijval van de voorziening beschoeiing van 103.000 verantwoord.

Subsidies sport
In 2019 zijn de budgetten uit 2018 van de voormalige gemeenten samengevoegd. Het is gebleken dat de ramingen in de begrotingen 2018 in de voormalige gemeenten te hoog waren, waardoor in 2019 een voordeel ontstaat van 19.000 euro. Dit voordeel is in 2020 ingezet voor dekking van totale subsidieprogramma 2020. In 2020 moet de harmonisatie van sport nog plaats vinden, waar ook de subsidies een onderdeel van zijn.

Kunst en cultuur
Het nadeel van 18.000 euro ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt doordat de bijdrage aan het Programma Cultuur- en Erfpactgoed Rivierenland 2018-2020 in 2019 7.000 euro hoger was dan de samengevoegde begrotingsbudgetten van de voormalige gemeenten. Dit wordt in de begroting van 2020 gerepareerd. Daarnaast zijn er in 2019 een tweetal incidentele subsidies verleend voor de herdenkingsactiviteiten voor 75 jaar bevrijding in 2020. Deze subsidies zijn al in 2019 betaald, vanwege de voorbereidingskosten.

Cultureel erfgoed
Het voordeel op dit taakveld wordt veroorzaakt door de volgende onderwerpen:

Bij de eerste bestuursrapportage 2019 is een budget van 31.500 euro beschikbaar gesteld voor het harmoniseren van het Erfgoedbeleid. In 2019 zijn hiervoor geen kosten gemaakt. Dit budget wordt na vaststelling van deze Jaarrekening 2019 overgeheveld naar 2020.

De hogere lasten voor het onderhoud aan de torens en walmuur resulteren bij programma 10 overigens in een voordeel doordat er meer onderhoudslasten uit de onderhoudsvoorziening worden onttrokken.
Het resterende voordeel wordt vooral veroorzaakt door hogere (niet geraamde) bijdragen van derden.

Bibliotheken
De gemeente heeft in 2019 van het Rijk een doeluitkering ontvangen voor het voorkomen van onderwijsachterstanden. Over een doeluitkering moet de gemeente verantwoording afleggen. De niet bestede middelen moeten terug betaald worden aan het Rijk. In 2019 was er bij de doeluitkering voor Onderwijsachterstandenbeleid ruimte om het programma educatie dat door de bibliotheek wordt uitgevoerd te verantwoorden. Hierdoor ontstaat er een voordeel van 52.000 euro bij bibliotheken. In 2020  is er ook nog ruimte om het programma educatie ten laste van de doeluitkering te brengen, maar vanaf 2021 geeft de doeluitkering Onderwijsachterstandenbeleid geen ruimte voor de uitgaven van het programma educatie, waardoor er keuzes gemaakt moeten worden in programma educatie van de bibliotheek.

Onderhoud openbaar groen

Onderhoud Groen
In de loop van het jaar zijn er 2 locaties naar voren gekomen die niet in de standaard onderhoudsbudgetten waren opgenomen. Het beheer van deze percelen lag bij externen waar voor de fusie al afspraken mee gemaakt waren en waar al werkzaamheden waren uitgevoerd. Het betreft hier de wapenplaats in Asperen en het waterretentiegebied in Waardenburg, de uitvoeringskosten hiervoor waren respectievelijk 4.200 euro en 8.800 euro.
In 2019 zijn een tweetal maaibestekken aanbesteed. De totale aanbesteding van de twee bestekken viel hoger uit dan de beschikbare budgetten. Er is in de loop van het jaar gestuurd op het zo kostenefficiënt mogelijk uitvoeren van de bestekken, dit door overleg met de aannemer en strakke sturing. De meerkosten konden hiermee beperkt worden tot 68.000 euro.
De laatste periode van het jaar is het lang warm en nat gebleven. Deze weersomstandigheden hebben ervoor gezorgd dat het onkruid langer doorgroeide dan gebruikelijk. Hierdoor liep het onderhoud langer door dan gebruikelijk en zijn de kosten 35.700 euro hoger uitgevallen.
Deze extra kosten van genoemde oorzaken bedragen in totaal 116.000 euro.

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Avri
De post groenvoorziening DVO Avri bestaat uit verschillende onderdelen. Op onderstaande onderdelen zijn afwijkingen geweest:

Het groenareaal en het aantal afvalbakken bleek bij de samenvoeging van de 3 gemeenten groter dan bij het opstellen van de werkbegroting van Avri (najaar 2018). Hierdoor waren de onderhoudskosten hoger voor het groenonderhoud (12.000 euro) en het ledigen van de afvalbakken (50.000 euro voor ledigen en stortkosten). Om het ledigen van de afvalbakken zo efficiënt mogelijk uit te voeren is kritisch gestuurd op het aantal noodzakelijke ledigingen. De afvalbakken bij de zwemplassen zijn in verband met de lange warme zomer vaker geleegd. Door het invoeren van de ondergronds containers voor restafval is veel afval in of bij de afvalbakken geplaatst waardoor de stortkosten hoger zijn.
Het areaal van de bomen was iets kleiner waardoor de kosten voor het onderhoud van de bomen  4.000 euro lager zijn.
De werkwijze en de inzet van materieel en arbeid voor vegen, onkruidbestrijding op verharding en bladruimen overlappen elkaar. In 2019 is ervaring opgedaan in de meest efficiënte werkwijze en kostenverdeling. De begroting en DVO avri is in 2020 meer toegespitst op de activiteiten en de daaraan verbonden kosten als gevolg van de ervaringen en werkelijke kosten in 2019. Het structureel voordeel op vegen en onkruidbestrijding is in de DVO 2020 verwerkt op de post openbaar groen ten behoeven van het bladruimen. Hiermee wordt het structureel nadeel op de post onderhoud groen als gevolg van bladruimen binnen het DVO opgevangen.

In verband met de nieuwe werkwijze (DVO) en het nieuwe gebied is door avri het eerste jaar geïnvesteerd in het zo efficiënt mogelijk uitvoeren van bovenstaande werkzaamheden. Hierdoor is de post monitoring en advies 7.000 euro hoger uitgevallen.  

De extra kosten van genoemde onderdelen komen ten laste van de algemene middelen.
Bovenstaande onderdelen zijn in het DVO 2020 aangepast en geactualiseerd.

De DVO avri Ibor bestaat uit 8 verschillende onderdelen. Op de totale bijdrage van de DVO avri Ibor  2019 is een incidenteel voordeel behaald van 25.000 euro.

Baggeren
Het budget van ruim 90.000 euro is voor het baggeronderhoud van voormalig Lingewaal en Neerijnen. In beide gebieden was in 2019 geen groot onderhoud noodzakelijk. Dit zorgt voor een voordeel van 70.000 euro. De budgetten van de drie voormalige gemeenten zijn op dit onderdeel nog niet samengevoegd.

Werkplaatsen buitendienst

Verbouwing werf Geldermalsen
In 2019 zijn er extra kosten gemaakt voor de verbouwing van de (kantoor)functies op de gemeentewerf (de voormalige brandweerkazerne) te Geldermalsen. Deze verbouwing had enerzijds te maken met uitbreiding van de werfcapaciteit (de gebiedsbeheerders), de huisvesting van de melddesk en de teamcoaches en anderzijds met de verhuizing van de begraafplaatsadministratie van Asperen naar Geldermalsen. Deze extra kosten zijn niet geraamd, maar zijn het gevolg van het collegebesluit uit augustus 2018 (voormalige gemeente Geldermalsen) om de (kantoor)ruimte op de gemeentewerf aan de Rijnstraat maximaal te benutten voor de nieuwe gemeente West Betuwe. De extra kosten geven een incidenteel tekort van 31.000 euro.

Verhoging exploitatiekosten
Door een toename van de hoeveelheid medewerkers en ingebruikname van de voormalige brandweergarage (inclusief terrein) nemen de kosten structureel toe. Deze kosten zijn toe te schrijven aan extra gas/stroomverbruik, schoonmaak en regulier onderhoud. De extra kosten zijn 5.000 euro structureel.

Afstoten snippergroen
Op de verkoop van snippergroen is een incidenteel voordeel behaald van ongeveer 63.000 euro.

Waterschapsheffingen openbaar groen
Bij de samenvoeging van de budgetten van de 3 individuele gemeenten zijn de waterschapsheffingen ongebouwd (groen) op de post wegen geraamd. Hierdoor ontstaat er op de post openbaar groen een structureel tekort van 65.000 euro en is dit het voordeel op de post wegen bij programma 3.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15