Jaarstukken 2019

Toelichting op de financiële afwijkingen

Onderwijs

Onderwijs

De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.

Onderwijs

Begroting voor wijziging 2019

Begroting na wijziging 2019

Rekening 2019

Taakvelden BBV (excl. reserves)

Lasten (x 1.000)

4.1 Openbaar basisonderwijs

-211

-258

-259

4.2 Onderwijshuisvesting

-2.736

-2.467

-2.423

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-3.025

-2.812

-2.390

Totaal Lasten

-5.972

-5.537

-5.072

Baten (x 1.000)

4.1 Openbaar basisonderwijs

10

18

1

4.2 Onderwijshuisvesting

200

87

196

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

775

658

671

Totaal Baten

985

763

868

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-4.987

-4.774

-4.203

Totaal toevoegingen

-298

-232

-232

Totaal onttrekkingen

772

431

592

Gerealiseerd resultaat

-4.513

-4.574

-3.842

Toelichting

Toelichting afwijkingen Programma 5 Onderwijs

Incidenteel/
structureel

Nadeel

Voordeel

Vrijval voorziening groot onderhoud beheerplan gebouwen

I

287.000

Bestemmingsreserve Manifest van Lingewaal

I

180.000

Leerlingenvervoer

I

188.000

Peuterspeelzaalwerk

I

70.000

Diverse kleine verschillen

I

7.000

Subtotaal

732.000

Totaal saldo verschillen Programma 5

732.000

 
Toelichting programma 5

Vrijval voorziening groot onderhoud beheerplan gebouwen
Vanuit de voormalige gemeenten zijn er diverse voorzieningen gevormd om de lasten van (groot) onderhoud van diverse kapitaalgoederen over een aantal jaren te egaliseren. Deze voorzieningen zijn ingesteld op basis van een beheerplan van het betreffende kapitaalgoed. Dit beheerplan moet actueel zijn en er moet een directe relatie zijn tussen de financiële onderbouwing van het beheerplan en de omvang van de voorziening. Vanwege de fusie zijn we bezig met het harmoniseren van de diverse beheerplannen. Dit betekent dat we voor de onderbouwing van de huidige voorzieningen nog gebruik maken van de oude beheerplannen. De BBV schrijft voor dat in deze gevallen de voorzieningen per 31-12-2019 moeten vrijvallen ten gunste van het resultaat. Omdat de gelden wel beschikbaar moeten blijven voor de onderhoudskosten, stellen we voor om via de resultaatbestemming, de vrijgevallen gelden te storten in een bestemmingsreserve. Na vaststelling van de nieuwe beheerplannen worden de gelden vanuit de reserve weer gestort in de betreffende voorziening.
In Programma 5 betreft dit de vrijval van het saldo in de voorziening voor de gebouwen huisvesting peuterspeelzalen en de gymlokalen.

Opbrengsten gymlokalen
Betreft in hoofdzaak nog te ontvangen huren voor de brede scholen. Dit op basis van de afronding van deze projecten.

Leerlingenvervoer
De uitgaven voor 2019 zijn voor leerlingenvervoer per saldo 188.000 euro lager dan begroot. Leerlingenvervoer is een open eind regeling waarbij de verwachting is dat het gebruik zal toenemen.
De komende twee jaren wordt verwacht dat, met behulp van de nieuwe centrale inkoop, inzicht ontstaat in de ontwikkeling van de kosten van het leerlingenvervoer voor de nieuwe gemeente West Betuwe.

Peuterspeelzaalwerk
De berekening van de subsidie peuterspeelzaalwerk bestaat uit verschillende componenten. Als er minder ouders zijn die in aanmerking komen voor een subsidieplaats, is de subsidie lager. De verhouding tussen ouders op een subsidieplaats en ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag maakt dat de subsidie jaarlijks kan fluctueren. Voor 2019 heeft geresulteerd in een overschot van 42.000 euro.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15