Jaarstukken 2019

Toelichting op de financiële afwijkingen

Economie

Economie

De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.

Economie

Begroting voor wijziging 2019

Begroting na wijziging 2019

Rekening 2019

Taakvelden BBV (excl. reserves)

Lasten (x 1.000)

3.1 Economische ontwikkeling

-294

-218

-209

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-6.908

-7.583

-676

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

-53

-49

-44

3.4 Economische promotie

-78

-236

-204

Totaal Lasten

-7.333

-8.086

-1.133

Baten (x 1.000)

3.1 Economische ontwikkeling

0

0

1

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

6.866

7.472

784

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

72

75

70

3.4 Economische promotie

174

174

204

Totaal Baten

7.112

7.721

1.059

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-220

-365

-72

Totaal toevoegingen

-84

-38

-38

Totaal onttrekkingen

29

30

2

Gerealiseerd resultaat

-274

-373

-108

Toelichting

Toelichting afwijkingen Programma 4 Economie

Incidenteel/
structureel

Nadeel

Voordeel

Budgetoverheveling Toerisme

I

22.000

Kwaliteitsimpuls Centrum Geldermalsen

I

26.000

Grondexploitatie - bedrijventerreinen (tussentijdse winstneming)

I

185.000

Grondexploitatie - bedrijventerreinen (niet toerekenbare kosten)

I

18.000

Toeristenbelasting

I/S

30.000

Diverse kleine verschillen

I

20.000

Subtotaal

18.000

283.000

Totaal saldo verschillen Programma 4

265.000

Budgetoverheveling Toerisme
De planning was om het beleid met uitvoeringsagenda in 2019 vast te stellen. Dit heeft vertraging opgelopen. In 2020 stellen we het beleid op. Het resterend budget van 22.300 euro wordt na vaststelling van deze Jaarrekening 2019 overgeheveld naar 2020.

Kwaliteitsimpuls Centrum Geldermalsen
De kapitaallasten van de projecten vanuit het kwaliteitsimpuls Centrum Geldermalsen (Vernieuwing Geldersestraat en Herinrichting Lingeoever/Jachthaven) laten een incidenteel voordeel zien ten opzichte van de begroting van 26.000 euro. Abusievelijk is bij de actualisatie van de kapitaallasten de onttrekking aan de bestemmingsreserve niet aangepast.

Grondexploitatie - bedrijventerreinen (tussentijdse winstneming)
In 2019 is er sprake van de volgende tussentijdse winstneming:

Bij een winstgevend complex schrijft het BBV voor dat op basis van de voortgang van de gemaakte kosten en opbrengsten er tussentijds winst moet worden genomen. Voor dit complex wordt in totaliteit een winst verwacht van ruim 5.400.000 euro. Omdat de voortgang ongeveer 70,7 procent is, moet er tussentijds een winst worden genomen van 3.832.535 euro. In de jaren 2016 t/m 2018 heeft reeds een winstneming plaatsgevonden van 3.647.936 euro, zodat de tussentijdse winstneming in 2019 184.599 euro bedraagt.

Grondexploitatie - bedrijventerreinen (niet toerekenbare kosten)
Niet alle (ambtelijke) kosten die gemaakt worden voor de grondexploitatie kunnen worden toegerekend aan de complexen, omdat er binnen deze complexen onvoldoende ruimte hiervoor is.
In 2019 kunnen de volgende lasten niet worden toegerekend aan de complexen:

Toeristenbelasting
Bij de opgelegde aanslagen toeristenbelasting is er het volgende verschil:

Het voordeel wordt veroorzaakt doordat het aantal overnachtingen hoger is uitgevallen dan geraamd.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15