Jaarstukken 2019

Toelichting op de financiële afwijkingen

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Begroting voor wijziging 2019

Begroting na wijziging 2019

Rekening 2019

Taakvelden BBV (excl. reserves)

Lasten (x 1.000)

0.63 Parkeerbelasting

-2

-2

0

2.1 Verkeer, wegen en water

-6.154

-8.950

-7.500

2.2 Parkeren

-56

-79

-71

2.3 Recreatieve Havens

-63

-112

-112

2.5 Openbaar vervoer

-3.825

-3.962

-3.157

Totaal Lasten

-10.100

-13.105

-10.840

Baten (x 1.000)

0.63 Parkeerbelasting

326

222

184

2.1 Verkeer, wegen en water

323

1.227

2.994

2.2 Parkeren

21

21

24

2.3 Recreatieve Havens

0

0

0

2.5 Openbaar vervoer

5

5

7

Totaal Baten

675

1.475

3.209

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-9.424

-11.630

-7.631

Totaal toevoegingen

-1.033

-842

-842

Totaal onttrekkingen

4.186

5.099

3.322

Gerealiseerd resultaat

-6.271

-7.373

-5.152

Toelichting

Toelichting afwijkingen Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat

Incidenteel/
structureel

Nadeel

Voordeel

Vrijval voorziening groot onderhoud beheerplan

I

1.640.000

Fietspaden onder de Waalbruggen (t.l.v. algemene reserve)

I

410.000

Parkeergelden

S

37.000

Verkeersregelinstallatie (VRI)

I/S

25.000

Waterschapsheffingen Wegen

I

94.000

Openbare Verlichting

I

25.000

Gladheidsbestrijding

I

45.000

Straatreiniging

I

123.000

Onkruidbestrijding

I

37.000

Clandestiene stortingen

I

24.000

Legesopbrengsten nutsbedrijven

S

40.000

Diverse kleine verschillen

I

29.000

Subtotaal

155.000

2.374.000

Totaal saldo verschillen Programma 3

2.219.000

Vrijval voorziening groot onderhoud beheerplan
Vanuit de voormalige gemeenten zijn er diverse voorzieningen gevormd om de lasten van (groot) onderhoud van diverse kapitaalgoederen over een aantal jaren te egaliseren. Deze voorzieningen zijn ingesteld op basis van een beheerplan van het betreffende kapitaalgoed. Dit beheerplan moet actueel zijn en er moet een directe relatie zijn tussen de financiële onderbouwing van het beheerplan en de omvang van de voorziening. Vanwege de fusie zijn we bezig met het harmoniseren van de diverse beheerplannen. Dit betekent dat we voor de onderbouwing van de huidige voorzieningen nog gebruik maken van de oude beheerplannen. De BBV schrijft voor dat in deze gevallen de voorzieningen per 31-12-2019 moeten vrijvallen ten gunste van het resultaat. Omdat de gelden wel beschikbaar moeten blijven voor de onderhoudskosten, stellen we voor om via de resultaatbestemming, de vrijgevallen gelden te storten in een bestemmingsreserve. Na vaststelling van de nieuwe beheerplannen worden de gelden vanuit de reserve weer gestort in de betreffende voorziening.
Voor Programma 3  is de voorziening Wegen vrijgevallen (1,2 mln euro), de voorziening civiele kunstwerken (93.000 euro) en de voorziening openbare verlichting (315.000 euro).

Fietspaden onder de Waalbruggen
Dit project uit de voormalige gemeente Neerijnen wordt gedekt uit de algemene reserve. Doordat dit project pas net is gestart, is er hierdoor binnen dit programma een voordeel van 410.000 euro en op Programma 10 een nadeel aangezien dit bedrag niet onttrokken wordt aan de algemene reserve.

Opbrengsten parkeergelden
Het nadeel van 37.000 euro bestaat hoofdzakelijk uit minder opbrengst fiscalisering parkeergelden (boetes). Dit is veroorzaakt door structureel vermindering van de inzet van uren bij handhaving. We onderzoeken nog in hoeverre deze afwijking een structureel karakter heeft.

Beheer en onderhoud verkeersregelinstallaties en bollard Geldersestraat (Geldermalsen )
In 2019 waren er weinig storingen in de verkeersregelinstallaties en de bollard in de Geldersestraat in Geldermalsen waardoor de onderhoudskosten lager waren dan begroot. Dit geeft een incidenteel voordeel van 17.000 euro.
De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage voor het beheer en onderhoud in de verkeersregelinstallatie van de Rijksstraatweg-Provincialeweg N327 is afgekocht bij Provincie Gelderland. Dit geeft een structureel voordeel van 8.000 euro.

Waterschapsheffingen Wegen
Het nadeel van 94.000 euro is opgebouwd uit een aantal componenten. Enerzijds zit er een incidenteel nadeel op van de opgelegde aanslagen van 2017 en 2018 van 171.000 euro. Deze zijn door de BSR pas in mei 2019 verstuurd. De aanslag 2019 laat een structureel voordeel zien van 12.000 euro.
Daarnaast constateerden we dat de kosten van de Waterschapsheffing ongebouwd (groen) ook op deze post zijn begroot, terwijl de kosten zijn geboekt in programma 6. Dit zorgt voor een structureel voordeel van 65.000 euro. De post Waterschapsheffingen Openbaar groen (programma 6) heeft hierdoor een structureel tekort van 65.000 euro.

Minder energiebesparing gerealiseerd bij de openbare verlichting
Op de post electra van de openbare verlichting (OV) is een tekort ontstaan van 65.000 euro doordat het project "verledding" in de voormalige gemeente Geldermalsen" vertraging heeft opgelopen. Deze vertraging is ontstaan doordat het contract met het betreffend bedrijf (regionaal) in 2019 is opgezegd wegens het niet nakomen van afspraken. Led lampen verbruiken een stuk minder energie maar dit voordeel was al ingeboekt. De verwachting is dat dit ook nog het geval zal zijn in 2020 en (deels) in 2021. Het streven is namelijk om het verleddingsproject eind 2021 afgerond te hebben.
Op de onderhoudskosten van de OV is minder geld uitgegeven, te weten 90.000 euro, doordat minimaal onderhoud is uitgevoerd. Enerzijds door andere prioriteiten en anderzijds doordat een nieuw contract met een nieuwe partij moest worden opgesteld in 2019. Dit voordeel is eenmalig.

Warm winterseizoen
Een winterseizoen is erg moeilijk te voorspellen en daarom is de post gladheid gebaseerd op een gemiddeld winterseizoen. Afgelopen winter is het extreem warm geweest wat een duidelijk effect op het strooien heeft gehad. Er zijn in totaal 9 uitrukken geweest tegenover 26 uitrukken vorig seizoen. Gevolg is dat er geen pekelwater en zout besteld hoefde te worden, weinig tot geen onderdelen kapot zijn gegaan en bijna geen inhuur heeft hoeven plaatsvinden. Dit extreme verschil heeft geresulteerd in een positief voordeel van 25.407 euro op de post gladheid en 22.911 euro op de post DVO AVRI. Doordat het weer zich lastig laat  voorspellen, is het voordeel incidenteel.

Vegen van verhardingen
In 2019 is de DVO met de Avri van start gegaan. Daar is ook het vegen van verhardingen in onder gebracht. Het vegen is onlosmakelijk verbonden aan onkruidbestrijding op verhardingen. Doordat deze werkzaamheden integraal zijn opgepakt heeft dit geleid tot een efficiëntere werkwijze. Ook heeft de Avri een nieuwe veegmachine ingezet, waarmee data-gestuurd geveegd kan worden. Dit houdt in dat er alleen geveegd wordt waar het vuil is, op basis van ervaringen uit voorgaande veegrondes. Deze ontwikkelingen hebben aanvankelijk geleid tot een incidenteel voordeel van 123.000 euro.   
Omdat de werkwijze en de inzet van materieel en arbeid voor vegen, onkruidbestrijding en bladruimen elkaar overlappen is door de Avri de begroting 2020 meer toegespitst op de activiteiten en de daaraan verbonden kosten als gevolg van de ervaringen en werkelijke kosten in 2019. Daardoor is dit structureel voordeel nu in de DVO 2020 verwerkt in de post openbaar groen (waarmee ook het ook het structureel nadeel op de post onderhoud groen als gevolg van bladruimen kan worden opgevangen).

Onkruidbestrijding  (op verhardingen)
In 2019 is de DVO met de Avri van start gegaan. Daar is ook het onkruid bestrijden op verhardingen in onder gebracht. Het onkruidbestrijden is onlosmakelijk verbonden aan het vegen op verhardingen.
De Avri heeft een nieuwe veegmachine ingezet, waarmee data-gestuurd geveegd kan worden. Dit houdt in dat er alleen geveegd wordt waar het vuil is, op basis van ervaringen uit voorgaande veegrondes. Efficiënter vegen leidt tot minder onkruidgroei op verhardingen.
Doordat het vegen en de onkruidbestrijding integraal zijn opgepakt heeft dit geleid tot een efficiëntere werkwijze.  Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een incidenteel voordeel van 37.000 euro.
Omdat de werkwijze en de inzet van materieel en arbeid voor vegen, onkruidbestrijding en bladruimen elkaar overlappen is door de Avri de begroting 2020 meer toegespitst op de activiteiten en de daaraan verbonden kosten als gevolg van de ervaringen en werkelijke kosten in 2019. Daardoor is dit structureel voordeel nu in de DVO 2020 verwerkt in de post openbaar groen (waarmee ook het ook het structureel nadeel op de post onderhoud groen als gevolg van bladruimen kan worden opgevangen).

Toename grote dumpingen
In 2019 zijn er aanzienlijk meer dumpingen van drugs en asbest geweest dan verwacht. Normaal betreft het kleine hoeveelheden en dit is ook begroot, maar door enkele grote zaken zijn er substantieel meer kosten gemaakt. De zaken die een grote overschrijding hebben veroorzaakt zijn een drugsdump aan de Hoogmeerweg in Meteren à 12.300 euro, een asbestdumping in Haaften à 3.200 euro en reiniging van het wegdek na brand drugsafval in Heukelum à 9.000 euro. Het incidentele nadeel bedraagt hierdoor 23.573 euro.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15