Jaarstukken 2019

Toelichting op de financiële afwijkingen

Veiligheid

Veiligheid

De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.

Veiligheid

Begroting voor wijziging 2019

Begroting na wijziging 2019

Rekening 2019

Taakvelden BBV (excl. reserves)

Lasten (x 1.000)

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

-4.063

-3.991

-3.972

1.2 Openbare orde en Veiligheid

-757

-1.235

-1.256

Totaal Lasten

-4.820

-5.226

-5.228

Baten (x 1.000)

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

0

0

0

1.2 Openbare orde en Veiligheid

28

28

48

Totaal Baten

28

28

48

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-4.791

-5.197

-5.180

Totaal toevoegingen

0

0

0

Totaal onttrekkingen

66

66

66

Gerealiseerd resultaat

-4.725

-5.131

-5.114

Toelichting

Toelichting afwijkingen Programma 2 Veiligheid

Incidenteel/
structureel

Nadeel

Voordeel

Toezicht en handhaving

I

30.000

Precario opbrengsten standplaatsen

I

21.000

Oud en nieuwviering

I

19.000

Diverse kleine verschillen

I

7.000

Subtotaal

30.000

47.000

Totaal saldo verschillen Programma 2

17.000

Toezicht en handhaving
Het tekort van ruim 30.000 euro is grotendeels te verklaren door de kosten voor de verbinding van de BOA's met het C2000 netwerk en voor extra inhuur voor het opnieuw inmeten van standplaatshouders
in het kader van nieuw beleid en zwerfafvalbestrijding.

Precario opbrengsten standplaatsen
De vergoedingen voor de standplaatsen vallen in 2019 21.000 euro hoger dan geraamd. Deels zal dit een structureel karakter hebben. Vooralsnog wordt dit voordeel als incidenteel aangemerkt, omdat er nog geen referentiekader is.

Oud- en Nieuwviering
Er is in 2019 een overschot van 19.000 euro te zien op het budget Oud- en Nieuwviering. Dit overschot is te verklaren doordat er dit jaar geen cameratoezicht door de gemeente is gefaciliteerd.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15