Jaarstukken 2019

Jaarrekening overzicht

Overzicht wet normering topinkomens

Uit hoofde van de Wet Normering Topinkomens (WNT) moet de bezoldiging van alle topfunctionarissen worden verantwoord, ook als de norm niet is overschreden. Op basis van de WNT is het verplicht om in de jaarrekening melding te maken van:

  1. alle topfunctionarissen en hun bezoldiging. Voor gemeenten zijn de functies van gemeentesecretaris en de griffier als topfunctionaris aangemerkt binnen de WNT.
  2. Uitkeringen aan topfunctionarissen wegens beëindiging van het dienstverband.
  3. Overige medewerkers die een bezoldiging boven het toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

De maximale bezoldiging voor een topfunctionaris in dienstverband bedraagt volgens de WNT 194.000 euro over 2019 op basis van een fulltime dienstverband. In dit bedrag is inbegrepen de beloning, belastbare onkostenvergoedingen en voorzieningen voor beloning op termijn (m.n. pensioenpremie). Toetsing aan de norm vindt plaats naar rato van omvang fte en duur dienstverband in het jaar.

Wet normering topinkomens 2019

bedragen x € 1

Functiegegevens 2019

Gemeentesecretaris

Griffier

Raads-
adviseur/
Plv Griffier

K. Coesmans

A. van den Brink

K. Steenbergen

Aanvang en einde functievervulling in 2019

0101-3112

0101-3107

0108-3112

Omvang dienstverband 2019

1,00

1,00

1,00

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Bezoldiging 2019

Bezoldiging plus belastbare onkostenvergoeding

€ 109.274

€ 53.187

€ 43.269

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 19.413

€ 9.457

€ 3.539

Bezoldiging

€ 128.686

€ 62.643

€ 46.809

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 194.000

€ 112.679

€ 81.321

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet ontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Vergelijkbare gegevens over 2018

bedragen x € 1

Functiegegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling in 2018

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Omvang dienstverband 2018

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Dienstbetrekking?

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Bezoldiging 2018

Bezoldiging plus belastbare onkostenvergoeding

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Beloningen betaalbaar op termijn

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Bezoldiging

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2019

bedragen x € 1

Functiegegevens 2019

A. van den Brink

Functie bij beeindiging dienstverband

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019

0101-3107

Jaar waarin het dienstverband is geeindigd

2019

Uitkering wegens beeindiging van het dienstverband

Overeengekomen uitkeringen vanwege beeindiging dienstverband

€ 37.358

Individueel toepasselijk maximum

€ 75.000

Totaal uitkeringen wegens beeindiging dienstverband

€ 37.358

Waarvan betaald in 2019

€ 37.358

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15