Jaarstukken 2019

Jaarrekening overzicht

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als:

‘Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, evenals het begrotingsjaar van belang zijn.’

Er zijn een aantal verschillende begrotingsoverschrijdingen te onderscheiden. Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen, volgens de Commissie BBV, ten minste de volgende “soorten” begrotingsafwijkingen worden onderkend:

Omschrijving

Onrechtmatig, telt niet mee voor oordeel

Onrechtmatig, telt wel mee voor oordeel

1. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten

X

2. Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie) regelingen

X

3. Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn

X

4. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn geautoriseerd

X

5. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingswijziging is ingediend

X

6. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt

6a. Geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar

X

6b. Geconstateerd na verantwoordingsjaar

X

7. Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren

7a. Jaar van investeren

X

7b. Afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren

X

Op programma niveau is er sprake van de volgende begrotingsafwijkingen:

Begroting na wijziging

Realisatie 2019

Begrotingsafwijking

Programma

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

1. Bestuur en Ondersteuning

671

-9.218

-8.547

730

-7.863

-7.133

-59

-1.355

-1.414

2. Veiligheid

28

-5.226

-5.198

48

-5.228

-5.180

-20

2

-18

3. Verkeer, Vervoer en Waterstaat

1.475

-13.105

-11.630

3.209

-10.840

-7.631

-1.734

-2.265

-3.999

4. Economie

7.721

-8.086

-365

1.059

-1.133

-74

6.662

-6.953

-291

5. Onderwijs

763

-5.537

-4.774

868

-5.072

-4.204

-105

-465

-570

6. Sport, Cultuur en Recreatie

774

-8.675

-7.901

1.076

-8.888

-7.812

-302

213

-89

7. Sociaal Domein en Volksgezondheid

9.146

-40.888

-31.742

8.665

-41.981

-33.316

481

1.093

1.574

8. Duurzaamheid en Milieu

13.957

-13.753

204

12.066

-12.570

-504

1.891

-1.183

708

9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing

16.728

-19.461

-2.733

13.207

-14.891

-1.684

3.521

-4.570

-1.049

10. Financiering en Algemene dekkingsmiddelen

85.840

-4.774

81.066

87.189

-3.448

83.741

-1.349

-1.326

-2.675

Subtotaal

137.103

-128.723

8.380

128.117

-111.914

16.203

8.986

-16.809

-7.823

Kosten overhead

61

-12.445

-12.384

825

-12.070

-11.245

-764

-375

-1.139

VPB

0

0

0

0

49

49

0

-49

-49

Totaal saldo baten en lasten

137.165

-141.167

-4.004

128.944

-123.934

5.007

8.222

-17.233

-9.011

Toevoegingen/ onttrekkingen aan reserves

1. Bestuur en Ondersteuning

4.328

-3.870

460

2.189

-3.872

-1.682

2.139

2

2.142

2. Veiligheid

66

0

66

66

0

66

0

0

0

3. Verkeer, Vervoer en Waterstaat

5.099

-842

4.258

3.322

-842

2.480

1.777

0

1.778

4. Economie

30

-38

-8

2

-38

-36

28

0

28

5. Onderwijs

431

-232

199

592

-232

360

-161

0

-161

6. Sport, Cultuur en Recreatie

408

-576

-168

414

-475

-61

-6

-101

-107

7. Sociaal Domein en Volksgezondheid

1.119

-2.658

-1.538

1.091

-2.598

-1.506

28

-60

-31

8. Duurzaamheid en Milieu

305

-54

251

204

-54

150

101

0

101

9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing

61

-175

-114

238

-146

92

-177

-29

-206

10. Financiering en Algemene dekkingsmiddelen

5.128

-4.531

598

4.595

-4.474

121

533

-57

476

Subtotaal mutaties reserves

16.975

-12.975

4.004

12.712

-12.731

-16

4.262

-245

4.020

Gerealiseerde resultaat

0

4.991

-4.991

 
Op programma Sociaal Domein is er overschrijding op de lasten.De overschrijding op Sociaal Domein komt hoofdzakelijk door de extra kosten voor jeugd en WMO. De raad is hierover al veelvuldig over geïnformeerd. De overschrijding valt onder de soort afwijking  "Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie) regelingen" (onderdeel 2).

Conclusie: er zijn geen onrechtmatigheden binnen dit programma geconstateerd.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15