Jaarstukken 2019

Balans

Voorzieningen

Voorzieningen

De voorzieningen zijn als volgt te specificeren:

Voorzieningen

Stand per
1-1-2019

Toevoe gingen

Vrijval t.g.v. resultaat

Aanwen dingen

Stand per 31-12-2019

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Wethouderspensioenen

2.341.900

638.104

0

130.486

2.849.518

Subtotaal

2.341.900

638.104

0

130.486

2.849.518

Voorzieningen voor egalisatie kst

Beheerplannen gebouwen (vm Geldermalsen)

1.160.259

393.218

1.510.960

42.517

0

Beheerplannen gebouwen (vm Lingewaal)

433.171

137.507

570.678

0

0

Beheerplannen wegen

627.066

1.243.625

1.231.654

639.038

0

Beheerplannen civiele kunstwerken

49.759

51.750

92.859

8.650

0

Beheerplannen openbare verlichting

272.996

89.009

315.015

46.990

0

Beheerplannen onderwijsgebouwen

15.876

0

15.876

0

0

Beheerplannen baggeren

19.859

146.685

0

1.650

164.894

Beheerplannen beschoeiing

80.198

44.010

103.322

20.886

0

Beheerplannen begraafplaatsen

106.400

898.267

0

493.928

510.740

Subtotaal

2.765.584

3.004.071

3.840.364

1.253.657

675.634

Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is

Zwerfafval

106.277

43.814

0

58.047

92.045

Afkoop onderhoud begraafplaatsen

1.095.995

260.908

162.265

0

1.194.637

Riolering (GRP)

5.840.838

227.472

0

0

6.068.310

GRP spaarvoorziening

89.387

1.098.775

0

1.188.162

0

Subtotaal

7.132.496

1.630.969

162.265

1.246.209

7.354.991

Totaal

12.239.980

5.273.144

4.002.630

2.630.352

10.880.143

Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor:

  • verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te  schatten;
  • bestaande risico’s van te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is;
  • verplichtingen tot het maken van kosten die in een volgend boekjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het boekjaar of in een voorgaand boekjaar en de voorziening strekt tot een gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal boekjaren. Bijvoorbeeld voorzieningen voor onderhoud.

Voorzieningen mogen slechts worden gevormd tegen concrete of specifieke risico’s en verplichtingen, die op de balansdatum werkelijk bestaan.

Alleen de dotaties aan de voorzieningen worden functioneel verantwoord. De feitelijke uitgaven (realisatie) worden ten laste van de voorziening verantwoord. Indien de hoogte van de gevormde voorziening afwijkt van het benodigde bedrag wordt de vrijval of extra storting eveneens functioneel verantwoord.

De aard en reden van de voorzieningen en de toevoegingen en onttrekkingen worden hieronder nader toegelicht. De vermeerderingen bestaan uit dotaties ten laste van de gewone dienst. De belangrijkste uitgaven zijn gedaan ten laste van de voorzieningen voor de diverse beheerplannen. Deze worden hierna afzonderlijk toegelicht.

Voorziening ouderdoms- en nabestaandenpensioen (ex) wethouders
Gemeenten hebben op grond van de wet APPA (Algemene Pensioenwet voor Politieke Ambts-dragers) de plicht om toekomstige pensioenverplichtingen van wethouders en ex-wethouders financieel verantwoord af te dekken. Deze voorziening is gevormd om de in de toekomst te claimen rechten uit hoofde van ouderdoms- en nabestaandenpensioenen voor ex-wethouders op te kunnen vangen. De verschuldigde pensioenrechten worden rechtstreeks betaald uit deze voorziening. De opbouw van de pensioenrechten van de actieve wethouders, evenals de risico’s ten aanzien van de mogelijke rechten betreffende nabestaandenpensioenen, zijn voor de voormalige gemeente Geldermalsen met ingang van 1 augustus 2003 ter uitvoering overgedragen aan verzekeraar Loyalis. De jaarlijkse lasten voor de uitvoering van de APPA-wet door Loyalis worden rechtstreeks in de exploitatie van de algemene dienst meegenomen.  In 2019 is ten gunste van de exploitatie een bedrag van afgerond 130.000 euro uit de voorziening aangewend. Het saldo ultimo 2019 bedraagt afgerond 2.850.000 euro.

Voorziening zwerfafval
Het bedrijfsleven draagt jaarlijks 20.000.000 euro bij aan de extra aanpak van zwerfafval in Nederland (nieuwe Raamovereenkomst). Elke gemeente heeft recht op deze vergoedingen, mits zij daarvoor plannen indient. Deze vergoeding wordt elk jaar bepaald aan de hand van het aantal inwoners. Op basis van de gemaakte kosten wordt er jaarlijks een eindverantwoording ingediend. Het saldo ultimo 2019 bedraagt afgerond 92.000 euro.

Beheerplannen
Voorziening beheerplan gebouwen en wegen
Op basis van de opgestelde plannen voor de voormalige gemeente Geldermalsen en Lingewaal worden middelen toegevoegd aan de voorzieningen terwijl de werkelijk uitgaven aan de voorziening onttrokken worden. De voorziening wegen bedraagt ultimo 2019 1.231.000 euro en gebouwen  2.050.000 euro. Van de voormalige gemeente Neerijnen is er een bestemmingsreserve. In het kader van de harmonisatie zal dit bedrag bij het opstellen van het plan betrokken worden. De voorziening wegen komt aan de orde in het nieuw op te stellen beheerplan wegen in 2020.

Voorziening beheerplan civiele kunstwerken
Met ingang van 2011 is een beheerplan voor het onderhoud van civiele kunstwerken (bruggen e.d.) vastgesteld. De dotatie bedraagt 52.000 euro. Voor een bedrag van 8.650 euro is er onderhoud uitgevoerd aan de civiele kunstwerken. Ultimo 2019 bedraagt het saldo afgerond 93.000 euro.

Voorziening beheerplan openbare verlichting
In 2017 is voor de voormalige gemeente Geldermalsen  het nieuwe beheerplan voor het onderhoud van de openbare verlichting ingegaan. De dotatie bedraagt 89.009 euro. Voor een bedrag van 47.000 euro is er onderhoud uitgevoerd aan de openbare verlichting. Ultimo 2019 bedraagt het saldo afgerond 315.000 euro.

Voorziening beheerplan baggeren

De jaarlijkse dotatie aan het beheerplan baggeren 2015-2019 bedraagt afgerond 147.000 euro. In 2019 was er geen baggeropgave in West Betuwe. Er zijn kosten gemaakt voor het beheersysteem, calamiteiten baggeren en  onderzoek voor een baggeropgave in 2020. De voorziening bedraagt ultimo 2019 165.000 euro.

Voorziening beheerplan beschoeiingen
Met ingang van 2011 is een beheerplan voor het onderhoud van de beschoeiingen vastgesteld. De jaarlijkse dotatie bedraagt 44.010 euro. Voor een bedrag van 21.000 euro is er onderhoud uitgevoerd aan de beschoeiingen. Ultimo 2019 bedraagt het saldo afgerond 103.000 euro.

Voorziening beheerplan onderwijsgebouwen
Vanaf 2015 zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor het groot onderhoud van de scholen waardoor aan deze voorziening niet meer wordt toegevoegd. Het saldo van de voorziening beheerplan onderwijsgebouwen bedraagt ultimo 2018 afgerond 16.000 euro. In 2019 is het bedraagt in zijn geheel gebruikt. Deze voorziening is derhalve per 31 december nihil.

Voorziening beheerplan begraafplaatsen
In het beheerplan begraafplaatsen van de voormalige gemeente Geldermalsen is een plan vastgesteld op 31 mei 2016. Het saldo van de voorziening beheerplan begraafplaatsen bedraagt ultimo 2019 afgerond 170.000 euro.

Van derden beklemde middelen
Voorziening beheerplan GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan)

Het beheerplan (v)GRP geeft de invulling weer van de gemeentelijke watertaken. Conform de notitie Riolering van de commissie BBV is de voorziening gesplitst in een algemeen deel (art 44.2) en een deel voor de spaarcomponent (art 44.1d). De voeding voor deze voorziening bestaat uit de algemene component in de opbrengst rioolheffing (minus kwijtscheldingen). Ultimo 2019 bedraagt het saldo afgerond 6.084.000 euro.

GRP spaarvoorziening

Het beheerplan (v)GRP geeft de invulling weer van de gemeentelijke watertaken. Conform de notitie Riolering van de commissie BBV is de voorziening gesplitst in een algemeen deel (art 44.2) en een deel voor de spaarcomponent (art 44.1d). De voeding voor deze voorziening bestaat uit de spaarcomponent in de opbrengst rioolheffing (minus kwijtscheldingen). Ultimo 2019 is deze voorziening nihil doordat de voorziening volledig is ingezet ten behoeve van de gedane investeringen.

Voorziening afkoop onderhoudsrechten begraafplaatsen

Vanaf 2011 kunnen in de voormalige gemeente Geldermalsen de jaarlijkse onderhoudsrechten van de begraafplaatsen op verzoek worden afgekocht. In de legestarieven voor de eerste grafuitgifte en de verlengingen zijn deze onderhoudsrechten vanaf 2011 inbegrepen. De afgekochte onderhoudsrechten van beide categorieën worden jaarlijks ten gunste van de voorziening gebracht en jaarlijks valt een evenredig bedrag ten gunste van de exploitatie vrij, ter dekking van de jaarlijkse kosten. Vanaf 2019 worden ook de afkoopbedragen bij de eerste uitgifte of verlengingen van Neerijnen en Lingewaal aan deze voorziening toegevoegd. Het saldo van de voorziening bedraagt ultimo 2019 afgerond 1.194.000 euro. Aan deze voorziening wordt rente toegevoegd omdat deze gewaardeerd wordt tegen contante waarde.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15