Jaarstukken 2019

Balans

Vaste schulden

2.6 Vaste schulden

In het hierna opgenomen overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan een jaar over het jaar 2019. De rentelast van de vaste schulden bedraagt over 2019  1.405.768 euro.

Vlottende schulden met een rente-typische looptijd van > één jaar

Stand per
1-1-2019

Vermeerde ring

Aflossingen

Stand per
31-12-2019

Onderhandse leningen binnenlandse banken

94.056.523

25.000.000

25.861.071

93.195.452

Waarborgsommen

61.430

30.650

27.474

64.606

Totaal

94.117.953

25.030.650

25.888.545

93.260.058

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15