Jaarstukken 2019

Programma's

Financiering en Algemene dekkingsmiddelen

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan

Het doel is grip op de begroting te hebben.

Het resultaat zal zijn dat we uiterlijk in het derde kwartaal 2019 overgaan van preventief naar repressief toezicht.

Na vaststelling van de programmabegroting 2019 inclusief meerjarenbegroting 2019-2022 op 19 februari 2019, stuurden wij deze naar de provincie. De provincie plaatste onze gemeente met ingang van 19 maart 2019 onder repressief toezicht.

Het resultaat zal ook zijn dat de kengetallen voor het weerstandsvermogen eind 2019 een voldoende score laten zien in vergelijking met de provinciale normen.

De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn hoger dan gemiddeld. De overige kengetallen laten een voldoende score zien.

Het doel is het financieel beleid op orde te hebben.

Het resultaat zal zijn dat we in het eerste kwartaal van 2019 verordeningen hebben vastgesteld voor het financieel beheer en de controle.

De raad stelde op 2 januari 2019 de financiële verordening vast. Op 24 september 2019 stelde de raad vervolgens de controleverordening vast.

Het resultaat zal ook zijn dat we in het derde kwartaal 2019 de nota Risicomanagement hebben vastgesteld.

In 2019 voerden we bij de bestuursrapportages en bij het opstellen van de begroting 2020 een inventarisatie van de financiele risico's uit voor de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen.Door andere prioritering stelden wij het opstellen van de nota Risicomanagement uit naar 2020.

Het doel is nieuw beleid binnen de begroting te bekostigen.

Het resultaat zal zijn dat we de kosten van nieuw beleid betalen uit de stelpost voor nieuw beleid, uit de beschikbare reserves of uit vrijkomende middelen door harmonisatie.

In 2019 zijn de kosten voor eventueel nieuw beleid gedekt uit de daarvoor bedoelde stelpost en uit de ombuigingsoperatie.

Het doel is stabiliteit in de belastingen te krijgen.

Het resultaat zal zijn dat de lasten en dus de opbrengsten van de gemeentelijke belastingen niet meer stijgen dan de inflatiecorrectie.

In 2019 zijn de tarieven van de gemeentelijke belastingen niet meer gestegen dan de inflatiecorrectie.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15