Jaarstukken 2019

Programma's

Duurzaamheid en Milieu

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan

Het doel is aan de wettelijke zorgplicht op het gebied van riolering en water te voldoen (een veilig en gezond leefklimaat).

Het resultaat zal zijn dat we over een water- en rioleringsplan voor de jaren 2019-2023 beschikken. Hiermee voldoen we aan onze zorgplichten. Dit beleidsplan zal begin 2019 door de nieuwe raad worden vastgesteld.

Het WRP is juni 2019 door de Raad vastgesteld. Hiermee verankeren we onze zorgplicht ten aanzien van afvalwater, grondwater en hemelwater en leggen we ons beleid en onze visie vast voor wat betreft de vermindering van wateroverlast. Denk hierbij aan het waterrobuust inrichten van de openbare ruimte, de rol van de perceeleigenaar, het op tijd betrekken van  inwoners bij te nemen maatregelen en het stimuleren van inwoners om op hun eigen terrein waterrobuuste maatregelen te treffen.

Het doel is afval beter te scheiden

Het resultaat zal zijn dat iedere inwoner in 2020 gemiddeld 75 kg restafval per jaar heeft.

Een half jaar na invoeren van het nieuwe inzamelbeleid is eind 2019 is dit resultaat al bijna benadert. Maandelijks neemt het restafval gestaag af. De verwachting is dat deze trend zich zo doorzet dat de regio in het eerste kwartaal van 2020 al onder het streefgemiddelde zal uitkomen.

Het doel is daarnaast dat we samen met de inwoners de wateroverlast tegengaan.

Het resultaat zal zijn dat we hebben vastgesteld hoe we samen met de inwoners de wateroverlast kunnen tegengaan

In een verdiepingsonderzoek naar kwetsbaarheden komt naar voren welke gebieden het kwetsbaarst zijn - vervolgens gaan we hierover gesprekken voeren welke kwetsbaarheden (on)acceptabel zijn.

Het doel is duurzame ideeën en plannen van inwoners en ondernemers te stimuleren, waarbij we zelf het goede voorbeeld geven door onze eigen gebouwen energieneutraal te krijgen.

Het resultaat zal zijn dat we een warmteplan hebben opgestart, waarin ook de overgang naar een aardgasvrije gemeente aan de orde is.

Startoverleg is geweest met de diverse stakeholders. Opstellen warmteplan gaat in 2020 en 2021 lopen. Wettelijk moet dit eind 2021 zijn afgerond.

Het resultaat zal ook zijn dat we een zonneconsulent hebben aangesteld voor ondernemers, maatschappelijk vastgoedbeheerders enzovoort.

Aanvullend op de regeling van de Provincie voor zon op bedrijven met grote daken hebben we een bedrijvenplatform energiebesparing opgericht waarbij zon op kleinere daken ook wordt meegenomen. Op ad hoc basis wordt nu ook al een zonneconsulent ingehuurd voor zon op dorpshuizen (Klokhuis, De Pluk).

Het doel is een gezamenlijk pakket aan duurzame maatregelen vast te stellen voor aanpassingen in de kernen (ruimtelijke adaptatie), waarbij de leefbaarheid op het gebied van volksgezondheid wordt vergroot (een veilig en gezond leefklimaat).

Het resultaat zal zijn dat we een breed maatschappelijk overleg over klimaatrisico's hebben, waarbij we visueel inzicht in onze kwetsbare locaties krijgen. Deze inzichten stimuleren ons een maatregelenpakket op te stellen.

We sluiten aan op het regionaal spoor - in 2019 is een regionale stresstest uitgevoerd - Regionaal worden gesprekken gevoerd met stakeholders. Lokaal werken we aan bewustwording over dit thema door middel van bijeenkomsten en media berichten

Het resultaat zal ook zijn dat we over een pakket maatregelen beschikken voor aanpassingen in de kernen.

Regionaal wordt gewerkt aan een ambitiedocument Regionale adaptatie strategie (RAS) - de gestelde ambities werken lokaal door. Eind 2020 wordt de RAS inclusief een investerings- en uitvoeringsprogramma ter vaststelling aangeboden. Vervolgens wordt hiervoor ook een lokale aanpak opgesteld.

Het doel is ook dat bedrijven de Milieuwet beter naleven.

Het resultaat zal ook zijn dat de Omgevingsdienst Rivierenland bedrijven controleert op naleving van de Milieuwet (volgens het nog op te stellen werkprogramma 2019).

Bedrijfscontrole op naleving van verschillende (wettelijke) milieuaspecten is een jaarlijks terugkerende taak in het werkprogramma ODR.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15