Jaarstukken 2019

Programma's

Sport, Cultuur en Recreatie

Wat heeft er gespeeld?

Regionaal Archief  Rivierenland

 • Het Regionaal Archief Rivierenland heeft in 2019 vol ingezet op verdere digitalisering: digitale archivering (e-depot), digitale dienstverlening (website) en digitalisering papieren erfgoed voornamelijk via scanning on demand.
 • In totaal voor alle gemeenten is circa 190 meter herverpakt, 240 meter geëtiketteerd. Van circa 80 meter is schade inventarisatie gemaakt en op ca. 400 inventarisnummers is restauratie uitgevoerd.
 • Advies functie en inspecties richting gemeenten werd verder uitgevoerd met de speerpunten:
  • Omgevingswet en Wet Open Overheid. SIO (strategisch informatie overleg ) werd voortgezet.
  • Er werden inspecties archiefruimte uitgevoerd.
  • De dienstverleningsovereenkomst met het Waterschap Rivierenland werd voortgezet.
  • Ontwikkelingen rondom vorming van de nieuwe gemeente West Betuwe en harmonisatie van (archief)processen via BWB heeft nadrukkelijk aandacht gekregen.
  • Inspectiebezoeken inclusief jaarlijkse inspectierapporten werden uitgevoerd
  • Verhuizing van archieven van Lingewaal, Geldermalsen en Neerijnen
  • Wettelijke overbrenging van de archieven van voormalige gemeenten vallende onder gemeente West Betuwe
  • Audit vervanging uitgevoerd
 • In totaal voor alle gemeenten aangesloten bij het RAR zijn er circa 170 strekkende meter archief voorzien worden van primaire ontsluiting, bouwvergunningen voor 1945 en het laatste deel van de gemeenteraadsnotulen is gedigitaliseerd. Ook werd verder gewerkt aan ontsluiting van bouwvergunningen tot 1978 en indexering van DBT registers (doop/trouw en begraaf) en lidmatenboeken.
 • Op educatiegebied zijn door middel van lesprogramma’s totaal 730 leerlingen van primair onderwijs, 270 leerlingen van middelbaar onderwijs, 45 studenten van hoger onderwijs bereikt en aan circa 1050 personen lezingen/presentaties/rondleidingen gegeven.

Natuur- en recreatieschap Lingegebied en Natuur- en recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal

 • Beide natuur- en recreatieschappen hebben dezelfde agendastukken. Op 13 juni 2019 heeft de aandeelhoudersvergadering van Uit®waarde plaatsgevonden. De Natuur- en recreatieschappen Lingegebied en Nederrijn, Lek en Waal zijn aandeelhouders van Uit®waarde.
 • In deze aandeelhoudersvergadering is het volgende aan de orde geweest:

-   Strategische verkenning 2019 - 2023

Het document biedt een leidraad en handvat waarbinnen de directie van Uit®waarde in samenspraak met de Raad van Commissarissen stappen kunnen zetten om de lange-termijn toekomst van Uit®waarde te waarborgen. De rapportage is als leidraad vastgesteld.

-   Goedkeuringsbesluiten

Besloten is om het bloot eigendom over te dragen aan de erfpachter van een perceel bij recreatieplas Eiland van Maurik.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15