Jaarstukken 2019

Programma's

Sport, Cultuur en Recreatie

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan

Het doel is de identiteit van het erfgoed in de kernen en het buitengebied te behouden.

Het resultaat zal zijn dat deze initiatieven van de grond kunnen komen, partijen meer gaan samenwerken en de gemeente nog meer haar faciliterende en stimulerende rol kan invullen.

In 2019 hebben verkenningen plaatsgevonden. In het kader van de nota Cultuur en kunst wordt vanaf 2020 ingezet op de verbinding tussen cultuur en kunst, erfgoed en recreatie en toerisme. Wordt ook meegenomen in het actieplan Recreatie en Toerisme. In 2019 is een platform Recreatie en Toerisme opgericht met als door partijen meer te laten samenwerken. Daarnaast is in samenwerking met diverse partijen Open monumenten dag georganiseerd.

Het doel is een duurzaam behoud en beheer op het gebied van landschap, openbare ruimte en cultuurhistorie.

Het resultaat zal een beheerplan zijn voor openbaar groen en een bomenplan.

In het kader van het college uitvoeringsprogramma heeft een prioriteitsstelling plaatsgevonden, waardoor het beleid is doorgeschoven naar 2020. Er is in 2019 al wel een start gemaakt met het inventariseren voor dit beheersplan.

Het resultaat zal ook een landschapsontwikkelingsplan zijn en een nieuw onderhoudsplan voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie

In het kader van het college uitvoeringsprogramma heeft een prioriteitsstelling plaatsgevonden, waardoor het landschapsontwikkelingsplan is doorgeschoven naar 2021.

Het doel is een subsidiebeleid op te stellen dat onze ambities op het gebied van sport ondersteunt.

Het resultaat zal een eenduidig subsidiebeleid voor de hele gemeente zijn.

In 2019 is de concept-nota uitgangspunten subsidiebeleid opgesteld en op 10 december 2019 door het college akkoord bevonden om deze conceptnota aan de raad aan te bieden. In 2020 bieden wel de definitieve nota Uitgangspunten Nieuw Subsidiebeleid en de Algemene Subsidie Verordening West Betuwe 2020 ter besluitvorming aan de raad.

Het doel is mogelijkheden voor binnen en buitenrecreatie te bieden, in samenhang met water, fruit, groen en landschap.

Het resultaat zal een actieplan voor recreatie en toerisme zijn.

In 2019 hielden wij enquêtes onder inwoners en ondernemers. Vervolgens  is een platform en taskforce Recreatie en toerisme opgericht. In november is een beeldvormende raad georganiseerd. Aan de hand van deze bijeenkomst wordt een beleidsnotitie Recreatie en toerisme met actieplan geschreven. Deze beleidsnotitie bieden we in 2020 aan.

Het resultaat zal ook een programma met acties zijn op het gebied van water, fruit, groen en landschap.

Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquêtes onder inwoners en ondernemers en de beeldvormende raad schenken wij wordt binnen het  recreatieve beleid aandacht aan de thema's Rivierenlandschap (water), Bloesem en Fruit, Cultuurhistorie, Routes en Buitenleven terug.

Het resultaat zal bovendien zijn dat we met betrokkenen, provincie en regio samenwerken.

In 2019 is een platform Recreatie en Toerisme opgericht. Daarnaast werken we samen op recreatiegebied met de partijen Fruitdelta Rivierenland, Vestingsteden3hoek, Pact van Loevestein, Recreatieschap Uiterwaarde, Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland.

Het doel is ruimte voor culturele initiatieven van inwoners te creëren en cultuurparticipatie te stimuleren, met name in het onderwijs en op sociaalmaatschappelijk gebied

Het resultaat zal ook zijn dat de subsidies door de drie huidige gemeenten, waar nodig, op één lijn zijn gebracht.

In 2019 hebben we met input van inwoners de Kadernota Cultuur en Kunst voorbereid. De gestelde doelstellingen zijn speerpunten in de Kadernota. De speerpunten vormen de basis voor het opstellen van criteria voor het aanvragen van subsidie voor culturele activiteiten. De Kadernota Cultuur en Kunst wordt in 2020 vastgesteld door de raad. Uiterlijk in het vierde kwartaal van 2020 hebben we de verschillende subsidievoorwaarden vanuit de drie oude gemeenten op één lijn gebracht.

Het doel is sport en spel in te zetten voor  de sociale contacten van inwoners, waarbij de openbare ruimte inwoners de gelegenheid biedt te recreëren.

Het resultaat zal ook zijn dat er gesprekken met grote verenigingen zijn gevoerd over de vraag hoe zij een open club kunnen worden en dus een breder maatschappelijk doel (inclusie) kunnen dienen dan alleen sportbeoefening.

Het sportakkoord stellen wij in gesprek met verenigingen op. De sportformateur ondersteunt de verenigingen hierbij. Doel is onder andere verbindingen leggen met zorginstellingen , bedrijfsleven, gezondheidszorg en  maatschappelijke partners. Het maken van sportieve programma's om meer mensen aan het sporten te krijgen en te houden. De volgende activiteiten zijn gestart in 2019: wandelvoetbal voor senioren (Walking football) en hardlopen voor vrouwen met een niet-westerse achtergrond (samen stappen zetten). Beide activiteiten zijn dermate succesvol dat het landelijke voorbeeldprojecten zijn.

Het doel is sport in te zetten voor een gezonde levensstijl, door de gezondheidswaarde van sporten, spelen en bewegen te benadrukken. Het doel is dat iedereen kan meedoen en een leven lang verantwoord en met plezier kan sporten.

Het resultaat zal zijn dat we over een beheerplan voor binnen- en buitensport beschikken.

In 2019 heeft de JOGG-regisseur een aantal sportactiviteiten  aangejaagd en georganiseerd. Voorbeelden daarvan zijn het organiseren van hardloopclinics voor onze inwoners, het grootouder-kleinkind voetbaltoernooi en een panna toernooi. De activiteiten werden voor een deel uitgevoerd door de buurtsportcoaches van Welzijn West Betuwe. Het college heeft eind 2019 het plan van aanpak Samen Leren op Gezond Gewicht vastgesteld voor de zuid-westelijke dorpen van onze gemeente. Uit onderzoek blijkt dat hier het grootste percentage kinderen met overgewicht woont. Om dit percentage terug te dringen gaan in 2020 ongeveer 400 kinderen mee doen aan het project Fit Gaaf!,  een project  dat ouders en kinderen stimuleert meer te bewegen en gezonder te eten. Samen met de harmonisatie van het sportbeleid worden ook de beheerplannen binnen – en buitensport opgesteld in 2020.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15