Jaarstukken 2019

Paragrafen

Bedrijfsvoering

Doelstellingen

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan

Het doel is aan ons zelforganiserend vermogen te werken.

Het resultaat zal zijn dat we een visie hebben op zelforganisatie binnen West Betuwe.

In 2019 is het ontwikkelen van het West Betuws werken opgepakt. In dat traject wordt ook het stimuleren van samenwerken en zelforganiserend vermogen meegenomen. In de doorontwikkeling van de organisatie wordt daar aandacht aan besteed.

Het resultaat zal ook zijn dat we een begin hebben gemaakt met het ontwikkeltraject voor teamcoaches.

Het hele management volgde in het najaar van 2019 een training op het gebied van organisatieverandering.

Het doel is het gebiedsgericht werken in de organisatie te verankeren.

Het resultaat zal zijn dat de opgaveregisseur, de gebiedsmakelaars en de gebiedsteams in de organisatie zichtbaar zijn.

De gebiedsmakelaars zijn inmiddels binnen en buiten de organisatie bekend. De beschikbare formatie voor het invullen van deze functie is in het najaar volledig ingevuld. De opgaveregisseur kerngericht werken heeft in nauwe samenwerking met hen een Plan van Aanpak opgesteld. Streven is om in 2020 voor de helft van de kernen een kernagenda opgesteld te hebben.

Het resultaat zal ook zijn dat de medewerkers van West Betuwe bekend zijn met de gebiedsanalyses.

Dit jaar stond vooral in het teken van kennismaken van de gebiedsmakelaars met de kernen, het verbinden van inwoners met vakspecialisten van de gemeente en het ophalen van leefbaarheidsinitiatieven. Eind 2019 is dit geëvalueerd. In het najaar is gestart om een eerste kern om met behulp van een zogenaamd kerncanvas (informatie over de betreffende kern die voornamelijk via deskresearch is verzameld) een kernagenda op te stellen. De voorbereiding en het opstellen van de kernagenda vindt plaats samen met de inwoners. De kernagenda wordt gevuld met analyses en wensen per kern. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van vitaliteitscans die voor de dorpshuizen in de kernen zijn of worden uitgevoerd. Qua planning zullen we dit grotendeels in 2020 en 2021 doen.

Het doel is volgens de principes van ‘hostmanship’ te gaan werken.

Het resultaat zal zijn dat er 'hostmanship'-coaches zijn opgeleid.

De opleidingen van de hostmanship-coaches zijn begin 2019 afgerond.

Het resultaat zal ook zijn dat het managementteam actief hostmanship uitdraagt en de kaders en randvoorwaarden voor het werken vanuit hostmanship heeft ingevuld.

Het principe dat de inwoner onze gast is, dragen wij uit. Het verbeteren van onze dienstverlening waarbij de uitgangspunten van hostmanship integraal worden toegepast is onderdeel van het West Betuws werken.

Het doel is West Betuws te gaan werken.

Het resultaat zal zijn dat we over een organisatie-ontwikkelplan voor de jaren 2019-2023 beschikken.

In 2019 zijn we gestart met de hoogstnoodzakelijke werkzaamheden zoals mandaat- en bevoegdhedenbesluit, budgethoudersregeling, organiseren tijdelijke en definitieve huisvesting en hebben we gesprekken gevoerd over hoe we in deze nieuwe gemeente gaan werken. Het college stelde in september de agenda voor organisatieontwikkeling vast. Opgavegericht en netwerk- en relatiegericht werken waren hierin de centrale thema's. Het management volgde een training over organisatieverandering en leverde input voor het organisatieplan. Dat plan wordt in het eerste kwartaal 2020 aan het college voorgelegd. Naast het organisatieplan stellen we ook een transitieplan op, deze documenten vormen samen het organisatieontwikkelplan.

Het resultaat zal ook zijn dat de verbouwing van Kuipershof 2 en 4  in Geldermalsen aanbesteed is en dat het inrichtingsplan gereed is.

In de tweede bestuursrapportage 2019 hebben we de planning voor de verbouwing bijgesteld. De raad ging in december 2019 akkoord met het plan om Kuipershof 2 te verbouwen. Hierna volgen het afronden van het programma van eisen en de aanbesteding van de architect.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15